תיגבור מסכמת את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2023

ההכנסות ברבעון השלישי צמחו בכ- 14.0% והסתכמו לכ- 300.5 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 263.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל

 

 

 
אורית בנבנישתי, מנכ״ל קבוצת תיגבור, צילום : מורג ביתןאורית בנבנישתי, מנכ״ל קבוצת תיגבור, צילום : מורג ביתן
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

הרווח הגולמי ברבעון צמח בכ-16.7% והסתכם בכ- 21.7 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 18.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

הרווח התפעולי, בנטרול הפחתה חד פעמית לא תזרימית בגין נכס בלתי מוחשי בהיקף של כ-8.5 מיליון ש"ח, צמח בכ-37.7% ביחס לרבעון המקביל והסתכם לכ- 10.6 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה, בנטרול ההפחתה, הסתכם בכ-6.4 מיליון ₪, גידול של כ-29% לעומת אשתקד.

אורית בנבנישתי, מנכ"לית קבוצת תיגבור, מסרה: "אנו מסכמים רבעון שלישי מוצלח עם המשך צמיחה ההכנסות וברווח, בנטרול הפחתה בסך כ-8.5 מיליון ש"ח שאינה תזרימית בתחום פעילות הנגישות. לצערנו, בשעה זו אנו נמצאים בעיצומה של תקופה מהקשות שידעה מדינתנו ופועלים ב"שגרת מלחמה", ללא השפעה מהותית על הפעילות, גם כאשר כ-550 מעובדי החברה גויסו לשירות מילואים. אנו נמצאים במעקב צמוד אחר ההתפתחויות וחיזקנו עוד יותר את האיתנות הפיננסית של החברה באמצעות הקצאה פרטית של מניות בתחילתו של החודש הנוכחי. אנו מעריכים כי יתרת הנזילות הגבוהה שלנו, יחד עם התזרים השוטף והפיזור העסקי של מגוון תחומי הפעילות יאפשרו לנו לשמור על המגמה החיובית בפעילות ולהוות בית של פתרונות. הנהלת החברה ועובדיה משתתפים בצער משפחות הנופלים והנרצחים, מייחלים לשובם של החטופים, מאחלים בריאות לכל עובדינו אשר נמצאים במילואים ומחבקים את כל עם ישראל״.

להלן נקודות עיקריות מתוצאות הרבעון השלישי לשנת 2023: 

הכנסות לרבעון השלישי גדלו בכ-14.0% והסתכמו לכ-300.5 מיליון ש"ח לעומת כ-263.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. העלייה בהכנסות נובעת מצמיחה אורגנית בחברה בעיקר בתחום הסיעוד ומגידול במחזור בתחום האבטחה כתוצאה ממכרזים חדשים בהם זכתה החברה.

הכנסות מגזר כ"א וסיעוד ברבעון הסתכמו לכ-197.8 מיליון ש"ח לעומת כ-174.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ- 13.4%. הגידול נובע בעיקר מצמיחה אורגנית בתחום הסיעוד. 

הכנסות מגזר האבטחה צמחו ברבעון בכ-17.8% והסתכמו לכ- 84.6 מיליון ש"ח לעומת כ-71.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול בהכנסות נובע ממכרזים חדשים בהם זכתה החברה.

הכנסות מגזר נגישות ברבעון הסתכמו לכ-6.1 מיליון ש"ח בדומה להכנסות של כ-6.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

הרווח הגולמי ברבעון צמח בכ-16.7% והסתכם לכ-21.7 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-18.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. שיעור הרווח הגולמי מההכנסות עלה לכ- 7.22% לעומת שיעור של כ- 7.05% ברבעון המקביל. 

הרווח התפעולי עמד ברבעון על כ- 2.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-7.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. בנטרול הפרשה חשבונאית לא תזרימית של כ- 8.5 מיליון ש"ח בגין ירידת ערך מוניטין בפעילות הנגישות, הרווח התפעולי הסתכם לכ-10.6 מיליון ש"ח המשקף גידול של כ-37.7% ביחס לרבעון המקביל.

ההפסד ברבעון הסתכם לכ-2.1 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של כ-4.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הקיטון נבע מההפחתה הלא תזרימית. בנטרול הפחתת מוניטין, צמח הרווח הנקי בכ-28.8% והסתכם לכ-6.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-17.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

ההון העצמי לסוף הרבעון הסתכם בכ-147.9 מיליון ש"ח לעומת כ-144.7 מיליון ש"ח בסוף שנת 2022. ההון העצמי של החברה גדל בעקבות הרווח לתקופה בהיקף של כ- 14.3 מיליון ש"ח בקיזוז חלוקת דיבידנד בסך 11.1 מיליון ש"ח.

לגרף תיגבור לחצו כאן

22 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 6.2 מיליון בתיגבור
קרנות נאמנות שמחזיקות את תיגבור. לרשימה המלאה
x