צור שמיר מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2023

הכנסות הקבוצה גדלו ברבעון בכ-18% לעומת אשתקד לכ-1,135 מיליון ש"ח

 

 

 
מוקי שנידמן, צילום: תמר מצפימוקי שנידמן, צילום: תמר מצפי
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

הרווח הכולל לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-13 מיליון ש"ח לעומת הפסד אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות המשיך להתחזק וגדל מסוף הרבעון הקודם בכ-33 מיליון ש"ח ועמד נכון ל-30 לספטמבר 2023 על כ-564 מיליון ש"ח.

הפרמיות ברוטו של איידיאיי ביטוח גדלו ברבעון בכ-18% לעומת אשתקד לכ-783 מיליון ש"ח. הרווח הכולל הסתכם ברבעון בכ-52 מיליון ש"ח לעומת כ-2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות של מימון ישיר הסתכמו ברבעון השלישי לכ-356 מיליון ש"ח לעומת כ-341 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-45 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-55 מיליון ש"ח ברבעון המקביל וכ-36 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. הגידול ברווח לעומת הרבעון הקודם נובע בעיקר מהירידה בהפסדי האשראי של החברה. הקיטון ברווח לעומת אשתקד נובע בעיקר מעלייה בהפרשות בגין הפסדי אשראי ומעליה בהוצאות המימון עקב גידול התיק ועליית הריבית.

ההכנסות של אדגר ברבעון הסתכמו לכ-81.5 מיליון ש"ח, עלייה של כ-16% לעומת אשתקד. ה-NOI גדל בכ-15.5% לעומת אשתקד לכ-73 מיליון ש"ח וה-FFO גדל בכ-21.5% לכ-35.5 מיליון ש"ח. אדגר אשררה את התחזית לשנת 2023.

מוקי שנידמן, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה מסר: "אנו מסכמים רבעון נוסף של צמיחה בפעילות הקבוצה, שיפור משמעותי ברווח ועליה בהון העצמי. איידיאיי ביטוח הציגה רבעון נוסף של שיפור בתוצאות הודות ליישום מוצלח של האסטרטגיה העסקית בשנים האחרונות. מימון ישיר הציגה שיפור ברווח הנקי ביחס לרבעון הקודם, עם גידול בתיק ההלוואות וקיטון בשיעור הפסדי האשראי וכן צמיחה משמעותית בפעילות המשכנתאות. מימון ישיר הקשיחה תנאי הזכאות להלוואות, לאור הסביבה העסקית המאתגרת במהלך השנה אשר אמנם הביאה לצמצום מסוים בהיקף העמדת הלוואות הרכב, אך מנגד, להקטנת נזקי האשראי. פעילות הנדל"ן שלנו, אשר מרוכזת בחברת הבת אדגר, הציגה רבעון נוסף של צמיחה בפרמטרים התפעוליים ואחרי העלאת התחזית ברבעון הקודם, היא אשררה את תחזיותיה לשנה זו. קבוצת צור שמיר משתתפת באבלן הכבד של משפחות העובדים שאיבדו את יקיריהם במסיבה ברעים ובהגנה על המולדת ואנו מקווים לשובם במהרה של כל החטופים והנעדרים." 

יוסי קוצ'יק, יו"ר החברה: "הסביבה העסקית הגלובלית חוותה אי וודאות רבה, עוד בטרם אירועי אוקטובר הקשים. חרף אותה אי הוודאות, הקבוצה מציגה תוצאות טובות אשר מהוות עבורנו עדות לפיזור הבריא של עסקינו. נמשיך לפעול בהתאם למדיניות שלנו לייצר צמיחה תוך התנהלות אחראית ושמרנית." 

קבוצת צור שמיר מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2023 עם גידול של כ-18% בהכנסות אשר הסתכמו בכ-1,135 מיליון ש"ח לעומת כ-961 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הכולל לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-13 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-17 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השיפור החד נובע בעיקר מפעילות הביטוח.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות המשיך להתחזק ועמד נכון ל-30 בספטמבר 2023 על כ-564 מיליון ש"ח לעומת כ-531 מיליון ש"ח ברבעון הקודם וכ-507 מיליון ש"ח נכון ל-31 בדצמבר 2022. 

דגשים לתוצאות חברת הבת איידיאיי ביטוח (ביטוח ישיר): 

הפרמיות ברוטו גדלו ביחס לרבעון המקביל אשתקד בכ-18% והסתכמו בכ-782.9 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ-660.7 מיליוני ש"ח אשתקד. הגידול בפרמיות ברוטו נובע מגידול בכמות הלקוחות ובהיקף הפעילות בכל הענפים בהם פועלת החברה, ומתהליך התאמת התעריף לסיכון בענפי הרכב. 

הרווח הכולל ברבעון צמח והסתכם בכ-52 מיליוני ש"ח לעומת כ-2 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל. הגידול נובע משיפור בתוצאות החיתומיות בענפי הרכב, בענפי החבויות האחרים, ענפי הרכוש האחרים ובביטוח חיים והן מעלייה בהכנסות מהשקעות, אשר קוזז בחלקו מירידה בתוצאות החיתומיות במגזר בריאות.

כושר פירעון - לחברה יחס כושר פירעון גבוה, של כ-143% ליום 30 ביוני 2023, ללא התחשבות בהוראות המקלות של הפיקוח לפריסה בתקופת המעבר, וזאת בדומה ליחס ליום 31 בדצמבר 2022, שעמד על 146%.
 
דגשים לתוצאות חברת הבת מימון ישיר:

ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו לכ-356.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-377.4 מיליון ש"ח ברבעון השני וכ-340.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מגידול בתיק ההלוואות המוחזק ע"י החברה הגדול בכ-1.9 מיליארד ש"ח לעומת התקופה המקבילה. עלייה זו קוזזה ע"י עלייה מתונה יותר בשיעור עליית המדד ביחס לרבעון המקביל. 

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם לכ-44.9 מיליון ש"ח, לעומת כ-35.7  מיליון ש"ח ברבעון השני וכ-55.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח לעומת הרבעון הקודם נובע בעיקר מהירידה בהפסדי האשראי של החברה. הקיטון ברווח ברבעון השלישי לעומת הרבעון המקביל, נובע בעיקר מעלייה בהפרשות בגין הפסדי אשראי ומעליה בהוצאות המימון עקב גידול התיק ועליית הריבית. 

נכון ליום 30 בספטמבר, 2023 יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בכ-14 מיליארד ש"ח (כולל תיק הלוואות שהומחה ו/או שווק עבור צדדים שלישיים) לעומת כ-12 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר, 2022. מתחילת שנת 2023 בוצעו עסקאות המחאה בהיקף של כ-3,274 מיליון ש"ח. תיק ההלוואות של מימון ישיר שלא הומחה לצדדים שלישיים נכון ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכם בכ-7.3 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-6.3 מיליארד ש"ח לתאריך 31 דצמבר 2022.

דגשים לתוצאות הפעילות של חברת הבת אדגר:

ההכנסות מהשכרת נכסים ברבעון הסתכמו לכ-81.5 מיליון ש"ח, עליה של כ-15.6% לעומת 70.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נובעת מעליית המדד, הצמיחה בפעילות ה- Embassy Brain בפולין ובלגיה. כמו כן בגין גידול בשיעור התפוסה בפולין ונכס שנרכש בפולין בחודש יולי 2022, עליית שערי החליפין תרמה כ-5.2 מיליון ש"ח להכנסות ברבעון.

ה-NOI ברבעון הסתכם בכ-73.2 מיליון ש"ח, עלייה של כ-15.5% לעומת כ-63.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מעלייה בשיעור התפוסה הממוצע בפולין, צמיחה בפעילות מתחמי ה-Brain Embassy, גידול בהכנסות באדגר 360 בישראל ועליית המדד.

ה-FFO ברבעון עלה בכ-21.5% והסתכם לכ-35.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-29.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-2.4 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-17.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח  הכולל ברבעון הסתכם לכ-8.2 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-8.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 30 בספטמבר 2023 בכ-1,385 מיליון ש"ח לעומת כ- 1,373 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2022.

החברה אשררה את תחזית ה- NOI ו-FFO  לשנת 2023.

לגרף צור לחצו כאן

21 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 3.2 מיליון בצור
קרנות נאמנות שמחזיקות את צור. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

הראל השקעות ת"א Large & Mid Cap

2.39%

289711.92

הראל ספיר מניות

2.38%

647834.58

הראל אודם

2.24%

304262.94

קסם אקטיב יתר

1.66%

423129.47

הראל פרימיום קונצרני

1.13%

214283.79

איילון (2C)י 30/70

0.71%

49341.59

איילון בינה 10/90 

0.63%

453432.59

MTF מחקה ת"א SME60 

0.57%

144273.31

קסם ת"א Large & Mid Cap

0.39%

91998

אימפקט מניות 

0.39%

147339.91


x