רשימת נסיבות לבחינת פגם במהימנות גופים מפוקחים על ידי הרשות

רשות ניירות ערך מפרסמת רשימה של אירועים שיכולים להוות עילה לפסילת רשיון בשל פגם במהימנות

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/12/2023

רקע

רשות ניירות ערך (להלן - "הרשות") מסדירה את פעילותם של גורמים שונים בשווקים הפיננסיים (להלן - "גופים מפוקחים"). הרשות מפקחת על תקינות פעילותם של הגופים המפוקחים על מנת לשמור על ענייניו של ציבור המשקיעים וכספי הציבור. בין גופים אלה ניתן למנות את מנהלי קרנות הנאמנות, מנהלי התיקים, יועצי ההשקעות ואחרים.

כחלק מהרגולציה של הרשות כגוף מפקח, עוסקת היא בבחינת הכשירות והמהימנות (FIT AND PROPER) של חלק ניכר מהגורמים המפוקחים על ידה או מבקשי אישור הפעולה ממנה (רישיון, רישום, היתר וכו', כולם יכונו להלן "היתר"). זאת, על דרך של בחינת התקיימות דרישות אלה במבקש או בפעיל בעצמו, או על דרך של בחינתן התקיימותן בגורמים אחרים הקשורים אליו, למשל - בעלי היתר שליטה בו, נושאי משרה בו וכיו"ב.

בקביעת המחוקק כי על הרשות לבחון את סוגיות המהימנות ביחס לחלק ממפוקחיה יצר הוא למעשה למקצועות מסוג זה, רף כניסה ערכי גבוה וסטנדרט פעילות ויושרה שנועדו להבטיח שמירה על כספי הציבור.

כפי שיוצג להלן, הרשות עשויה להידרש לבחינת המהימנות הן בשלב מתן ההיתר והן בשלב בחינת נטילתו, בדרך של ביטול היתר קיים או התלייתו (להלן - "נטילת היתר").

בראשית שנת 2011 פורסם חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התש"ע - 2010 (להלן - "חוק אכיפה מנהלית"). מטרתו העיקרית של החוק הייתה לכונן את הליך האכיפה המנהלית, כשלצדו נערכו תיקונים נוספים שמטרתם שיפור ההגנה על ציבור המשקיעים בניירות ערך, בעלי היחידות בקרנות הנאמנות והלקוחות של בעלי ההיתרים. במסגרת חוק אכיפה מנהלית הובהרה סמכות הרשות בכל הנוגע לאי מתן היתר בשל גילויו של פגם במהימנות כמו גם נטילתו של היתר שניתן, עקב גילוי פגם כאמור. בתיקוני חוק נוספים נקבעו הוראות לעניין המהימנות לגבי מפוקחים אחרים.

בבואה לתת היתר, הוסמכה הרשות בחוק לשקול את מהימנות המבקש, מבלי ששיקול דעתה הותווה בסעיפי החוק. לעומת זאת, בעת נטילת ההיתר, תוחם החוק את שיקול דעתה של הרשות באופן שיתואר להלן.

הרשות הוסמכה לבטל לשנות או להתלות היתרים בשל פגם במהימנות, לרבות פגם במהימנות של גורמים קשורים כפי שיפורט להלן, אך נקבע כי נטילה כאמור תעשה על בסיס רשימת נסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנות, אשר לאורה, ולאורה בלבד, תבחן הרשות הכרעה כאמור. לשם כך, נדרשה הרשות לקבוע ולפרסם רשימת נסיבות שהתקיימותן מהווה ראיה לכאורה לפגם אפשרי במהימנות 2. פרסומה של רשימה זו יסייע ביצירת בהירות באשר לאופן בו תפעיל הרשות את שיקול דעתה במקרים אלה.

להלן תקציר רשימת נסיבות שעשויות להעיד על פגם במהימנות, בכפוף לבחינת הרשות. כפי שפרסמה הרשות:

 

מובהר בזאת, כי שימוש בסמכות הרשות נשוא נייר זה, שמור למקרים בהם הבחינה האמורה תעלה, כי מדובר בהתנהגות שננקטה תוך סטייה מהותית מאופן ההתנהגות הראוי או שלהתנהגות השפעה חמורה בשל היקף הנזק שנגרם או שעלול היה להיגרם בעקבותיה. משמע, למקרים בהם ההתנהגות האמורה מקימה חשש לפגיעה עתידית בעניינו של ציבור המשקיעים, ומשכך מצדיקה בחינת נטילת ההיתר. 

להלן רשימת נסיבות שעשויות להעיד על פגם במהימנות, בכפוף לבחינת הרשות:

1. הרשעה בעבירה, הגשת כתב אישום או חקירה פלילית בקשר עם ביצוע עבירה;

2. קביעה כי בוצעה עבירת משמעת, הגשת כתב טענות משמעתי או פתיחה בהליך לחקירת ביצועה של עבירה כאמור;

3. הטלת אמצעי אכיפה מנהליים, לרבות הטלת עיצומים כספיים, הוצאת דרישה לתשלום עיצום כספי או כתב טענות מנהלי או פתיחת בירור מנהלי בקשר עם ביצוע
הפרה;

4. התקשרות בהסדרים מנהליים החלופיים בטיבם להגשת כתב אישום או ניהול הליך מנהלי, כגון תשלום כופר, צו מוסכם או התקשרות בהסכם להפסקת הליכים מותנית, בשל ביצוע של עבירה או הפרה;

5. שלילת היתר בשל פגם במהימנות - שלילת רישיון, סירוב לקבלת היתר או מניעת עיסוק במקצוע או בתחום כלשהו עקב פגם במהימנות, בין הם ההיתר ניתן עפ"י דין או ע"י איגוד מקצועי;

6. ממצאים בהליכים משפטיים אזרחיים בדבר הפרה שנקבעו בהליך אשר במסגרתו ניתנה למפוקח האפשרות להציג את עמדתו - בין כצד בהליך ובין באופן אחר (כגון מתן
עדות או תצהיר בבית המשפט);

7. ממצאי ביקורת ותלונות לקוחות - ממצאי ביקורת הרשות, גורם פיקוח אחר, מבקר ממצאי מערך האכיפה הפנימית או תלונות מצטברות של 19 עצמאי, מבקר פנימי, לקוחות - הכל בעניינים מהותיים ובתנאי שנמצאו מבוססים;

8. פיטורין בעקבות גילוי ממצאים המעידים על התנהגות לא נאותה לכאורה, כאשר יש להם זיקה לפעילות המפוקחת על ידי הרשות ובתנאי שנמצאו מבוססים;

9. פירוק בשל חדלות פירעון, הכרזה כפושט רגל או אי עמידה בהתחייבויות כלכליות מהותיות הקשורות בתחום העיסוק המפוקח.

ברשימה זו, "עבירה" או "הפרה" - עבירה או הפרה לפי חוקי ני"ע או עבירה או הפרה כלכלית אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אין אדם ראוי להיות בעל היתר
(לרבות גניבה, שוחד, זיוף\ הונאה וכיו"ב), ולרבות עבירת משמעת, והכל בין בארץ ובין בחו"ל. 

פרסום מחייב, תחילה ותחולה -

רשימה זו היא רשימת הנסיבות המחייבת. עם זאת יוזכר, כי הרשות רשאית להוסיף או לגרוע מן הרשימה מעת לעת. הודעה על פרסום הרשימה, כל שינוי בה ובמועד תחילתה, תפורסם ברשומות. כקבוע בלשון הסעיפים המסמיכים שפורטו בנייר זה, הרשימה נכנסת לתוקף בחלוף 20 30 ימים מיום הפרסום. כן נקבע כי כל שינוי ברשימה, לא יחול על הליך תלוי ועומד.

x