קופות גמל: חשש לסכנה לכספי העמיתים - בקשה להקפאת ניוד ופדיון קופות גמל ל 90 יום בסלייס גמל

קופות גמל, סלייס גמל - הסיפור הולך ומסתבך, בקשה תקדימית של הממונה המיוחד. עדכון בנושא סלייס של המנהל המיוחד - עשוי להתעורר מצב של בקשות משיכה רבות ומקבילות של כספי העמיתים ("Run on the Bank"), מה שעשוי להוביל לירידה בערכי הנכסים ולפגיעה בעמיתים כולם.

 

 

 
איור אילוסטרציה פאנדר איור אילוסטרציה פאנדר
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/01/2024

המנהל המורשה של חברת סלייס גמל בע"מ, רו"ח אפי סנדרוב, הגיש היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה תקדימית להורות על הקפאת כל ההתחייבויות של החברה, לרבות ניוד ופדיון קופות גמל ועיכוב הליכים משפטיים, וזאת לתקופה של 90 יום. 

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מינה בדצמבר 2023 מנהל מורשה לחברת סלייס, לאחר שבביקורת שערך נמצאו ליקויים בניהול החברה, בדגש על פעילות קופות הגמל בניהול אישי. 

עם מינוי המנהל המורשה הוא פעל (ופועל) להשבת הניהול התקין בחברה על כנו, לטיוב הרישום של זכויות העמיתים, לשערוך נכסי הקופות ודאגה לכספי העמיתים, תוך הסתייעות בגורמים מקצועיים ומומחיים חיצוניים (משרד עורכי הדין ארנון, תדמור-לוי ומשרד רואי החשבון "ארנסט אנד יאנג" אשר מונה כמבקר החיצוני של החברה והקופות).

על מנת לאפשר "העברת מקל" מסודרת ולימוד מצבה העובדתי של החברה בטרם ביצוע התחייבויות שיש בהן להשפיע על מצבה של החברה, עשה המנהל המורשה שימוש בסמכות המוקנות לו בחוק, ובאישור הממונה הורה על הקפאת התחייבויות החברה. תוקפה של ההקפאה הוארך על ידי הממונה עד ליום 25.1.2024. 

במקביל, המנהל המורשה וצוותו פועלים באופן אינטנסיבי ללימוד מצבה העובדתי והפיננסי של החברה, במטרה לממש את תכליות מינויו ובראשן הגנה על זכויות העמיתים. 

הבדיקות והפעולות איפשרו למנהל המורשה לאתר ולגבש ממצאים ראשונים, מהם עולה כי נפלו פגמים מהותיים וחמורים בהתנהלות החברה בדגש לניהול קופות הגמל האישיות (IRA). התברר כי החברה השתמשה בכספים של עמיתים מסוימים שהופקדו בקופות הגמל בניהול אישי שנועדו להעברה להשקעה בנכסים שונים עבור אותם עמיתים, כאמצעי תשלום לעמיתים אחרים של קופות גמל בניהול אישי אשר ביצעו משיכה או ניוד, וזאת לפני שכספי העמיתים המושכים התקבלו מן הקרנות בהן השקיעו ואשר מהם היתה אמורה החברה לבצע את תשלומי המשיכות או הניוד. בשלב ראשוני זה מוערך הסכום שניידו או הפקידו העמיתים המשקיעים ואשר שימש לתשלום לעמיתים המושכים (במקום לביצוע ההשקעות שבקשו לבצע) על סך של כ-80 מלש"ח.

עוד התברר כי עמיתי קופות גמל בניהול אישי ביצעו השקעה בקרנות חוץ אשר לפי פרשנותה המשפטית של רשות שוק ההון אינן מהוות אמצעי השקעה כשר בסוג קופות זה. לפי הערכה ראשונית של המנהל המורשה, סך הכספים שהפקידו העמיתים לצורך השקעה בקרנות מסוג זה עומד על לפחות 700 מיליון ש"ח.  

במקביל, בהתאם לסמכותו על פי חוק, עמל המנהל המורשה על הכנת "תכנית הסדר" לחברה, במסגרתה יוסדרו זכויות העמיתים והנושים, וזו תוגש בהתאם לחוק לאישורו של בית המשפט.

עם זאת, משום  שהכנת תכנית הסדר כאמור היא הליך מורכב, פנה המנהל המורשה לבית המשפט בבקשת ההקפאה, וזאת מהטעמים הבאים:

ראשית, ההקפאה נדרשת על מנת למפות את זכויות העמיתים ולוודא שיתרות הכספים בחשבונותיהם משקפות נכונה את המצב בפועל. אי הקפאת המצב הקיים ומתן אפשרות לעמיתים לבצע שינויים בקופות הגמל או משיכת הכספים מתוכן עלולות להתברר ככאלה שמבוצעות שלא בכספי העמית המבקש ובכך ליצור עירוב נכסים. רק הקפאת המצב תאפשר למנהל המורשה לוודא כי לא נמשכים/מנויידים כספים באופן היוצר נזק לאחרים.

שנית, חלק ניכר מכספי העמיתים (בכל סוגי הקופות) מושקע בנכסים לא סחירים. לאור הפרסומים בתקשורת אודות מצב החברה, עשוי להתעורר מצב של בקשות משיכה רבות ומקבילות של כספי העמיתים ("Run on the Bank"), מה שעשוי להוביל לירידה בערכי הנכסים ולפגיעה בעמיתים כולם.

לעמדת המנהל המורשה, ההקפאה הזמנית המבוקשת תאפשר לו לייצב את החברה ולגבש את תכנית ההסדר, תוך צמצום ככל הניתן של פגיעה אפשרית בעמיתי החברה ובנושיה. 

המנהל המורשה מבקש להדגיש כי הקפאת ביצוע התחייבויות החברה אינה משפיעה על פעילות ניהול השקעות העמיתים בקופות והתשואה על ההשקעות (חיובית או שלילית, לפי העניין) ממשיכה להיצבר בחשבונות העמיתים באופן דומה למצב טרם ההקפאה כאמור.

החברה ממשיכה לנהל את חשבונות העמיתים, ולצורך כך אף מונתה ועדת השקעות חדשה, בראשות פרופ' דן עמירם, דיקאן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב. 


אפי סנדרוב, מנכ״ל עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות, צילום: דרור סיתהכל

x