monday.com יורדת מעל 13% במסחר המוקדם לאור הדוחות

ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-202.6 מיליון דולר, גידול של 35% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; מספר הלקוחות עם ARR של יותר מ-50 אלף דולר גדל ב-56% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; החברה רשמה שיא שנתי ברווח התפעולי על בסיס Non-GAAP ובתזרים המזומנים החופשי

 

 

 
ערן זינמן ורועי מן, צילום: נתנאל טוביאסערן זינמן ורועי מן, צילום: נתנאל טוביאס
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/02/2024

(monday.com ,(NASDAQ: MNDY, מערכת הפעלה לעבודה (Work OS) המאפשרת לארגונים בכל גודל ליצור את הכלים והתהליכים הדרושים להם לניהול כל היבט בעבודתם, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר, 2023.

דברי ההנהלה:

"2023 הייתה שנה מצוינת עבור מאנדיי, עם תוצאות שיא והמשך צמיחה משמעותית של בסיס הלקוחות בסגמנטים השונים. אנו גאים מאוד בהמשך פיתוח המוצרים והטכנולוגיה במהלך כל השנה, על מנת להציע  ללקוחותינו פלטפורמת Work OS הכוללת היצע של מספר מוצרים ושדרוגים משמעותיים של התשתיות שלנו עם mondayDB והשקת mondayAI״, אמרו רועי מן וערן זינמן, מייסדים ומנכ"לים משותפים של מאנדיי, "על בסיס ההצלחה הזו, אנו ממשיכים להיות מחוייבים להשקיע בחדשנות בכדי להוביל את החברה קדימה להמשך צמיחתה בשנים הבאות". 

"סיימנו את 2023 עם תוצאות חזקות ברבעון הרביעי, המוכיחות את יכולתנו להשיג צמיחה ורווחיות לאורך זמן, תוך המשך הרחבת הפעילות", אמר אלירן גלזר, סמנכ"ל הכספים של מאנדיי. "למרות קיומם של אתגרים כלכליים וגיאופוליטיים, אנו בטוחים ביכולתנו להמשיך את המומנטום החיובי לשנת הכספים 2024 ומעבר לה, ומתכוונים להמשיך ולהתמקד בהגדלת ההכנסות ונתח השוק".

דגשים כספיים לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2023:

ההכנסות הסתכמו ב-202.6 מיליון דולר, גידול של 35% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ההפסד התפעולי על בסיס GAAP עמד על 1.1 מיליון דולר, לעומת הפסד של 10.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2022; שיעור ההפסד התפעולי על בסיס GAAP עמד על 1% מההכנסות, לעומת שיעור הפסד תפעולי של 7% ברבעון הרביעי של 2022.

הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP עמד על 21.2 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 14.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2022; שיעור הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP עמד על 10%, בדומה לרבעון הרביעי של 2022.

רווח נקי בסיסי ומדולל למניה על בסיס GAAP עמד על 0.25 דולר ו-0.24 דולר, בהתאמה, לעומת הפסד נקי בסיסי ומדולל למניה על בסיס GAAP שעמד על 0.03 דולר ברבעון הרביעי של 2022; רווח נקי בסיסי ומדולל למניה על בסיס Non-GAAP עמד על 0.69 דולר ו-0.65 דולר, בהתאמה, לעומת רווח נקי בסיסי  ומדולל למניה על בסיס Non-GAAP שעמד על 0.47 דולר ו-0.44 דולר, בהתאמה, ברבעון הרביעי של 2022.

תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת עמד על 58.5 מיליון דולר, עם תזרים מזומנים חופשי של 55.4 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת בסך 34.1 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי בסך 29.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2022.

דגשים פיננסיים לשנת הכספים 2023

ההכנסות הסתכמו ב-729.7 מיליון דולר, גידול של 41% לעומת השנה הקודמת.

ההפסד התפעולי על בסיס GAAP עמד על 38.6 מיליון דולר, לעומת הפסד של 152.0 מיליון דולר בשנת הכספים 2022; שיעור ההפסד התפעולי על בסיס GAAP עמד על 5% מההכנסות, לעומת שיעור הפסד תפעולי של 29% בשנת הכספים 2022.

הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP עמד על 61.6 מיליון דולר, לעומת הפסד של 47.1 מיליון דולר בשנת הכספים 2022; שיעור הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP עמד על 8% מההכנסות, לעומת שיעור הפסד תפעולי של 9% בשנת הכספים 2022.

הפסד נקי בסיסי ומדולל למניה על בסיס GAAP עמד על 0.04 דולר, לעומת הפסד נקי בסיסי ומדולל למניה על בסיס GAAP שעמד על 2.99 דולר בשנת הכספים 2022; רווח נקי בסיסי ומדולל למניה על בסיס Non-GAAP עמד על 1.96 דולר ו-1.85 דולר, בהתאמה, לעומת הפסד נקי בסיסי ומדולל למניה על בסיס Non-GAAP שעמד על 0.73 דולר בשנת הכספים 2022.

תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת עמד על 215.4 מיליון דולר, עם תזרים מזומנים חופשי של 204.9 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת בסך 27.1 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי בסך 8.1 מיליון דולר בשנת הכספים 2022.

עדכונים עסקיים עיקריים:

שיעור ה-Net Dollar Retention היה 110%.

שיעור ה-Net Dollar Retention של לקוחות עם יותר מ-10 משתמשים היה 115%.

שיעור ה-Net Dollar Retention ללקוחות עם הכנסות שנתיות חוזרות (ARR) של יותר מ-50,000 דולר היה 115%. 

שיעור ה-Net Dollar Retention ללקוחות עם ARR של יותר מ-100,000 דולר היה 114%.

מספר הלקוחות המשלמים עם ARR של יותר מ-50,000 דולר עמד על 2,295 לקוחות, גידול של 56% לעומת 1,474 לקוחות ב-31 בדצמבר, 2022.

מספר הלקוחות המשלמים עם ARR של יותר מ-100,000 דולר עמד על 833, גידול של 58% לעומת 527 לקוחות ב-31 בדצמבר, 2022.

החברה הודיעה על השקת monday code, סביבה נטולת שרתים בפלטפורמת ה-Work OS, שבה מפתחים יכולים ליצור ולהריץ אפליקציות מוכנות לשימוש הארגון העונות על הדרישות הייחודיות של לקוחות החברה.

תחזית פיננסית:

לרבעון הראשון של שנת הכספים 2024, מאנדיי צופה:

הכנסות בסך כולל של 207 עד 211 מיליון דולר, המהוות גידול של 28% עד 30% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

רווח תפעולי Non-GAAP בסך 8 עד 12 מיליון דולר ושיעור רווח תפעולי של 4% עד 6%.

תזרים מזומנים חופשי של 56 מיליון דולר עד 60 מיליון דולר המהווה 27% עד 29% מסך ההכנסות. 

לשנת 2024 כולה, מאנדיי צופה:

הכנסות בסך כולל של 926 עד 932 מיליון דולר, המהוות גידול של כ- 27%-28% לעומת אשתקד.

רווח תפעולי Non-GAAP בסך 58 עד 64 מיליון דולר ושיעור רווח תפעולי של 6% עד 7%. 

תזרים מזומנים חופשי של 200 מיליון דולר עד 206 מיליון דולר המהווה כ-22% מסך ההכנסות. 

28 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 7.18 מיליון ב-MONDAY.COM LTD
קרנות נאמנות שמחזיקות את MONDAY.COM LTD. לרשימה המלאה
x