רשות ניירות ערך: הכרה בהכנסה מדמי הצלחה כתמורה משתנה

החלטת אכיפה חשבונאית 24-2

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/02/2024

נושא ההחלטה:

הצגת תקבולים ממכירת נדל"ן להשקעה בדוח על הרווח או ההפסד.

תאריך ההחלטה:

נובמבר 2023.

סוג ותאריך הדיווח:

דוחות כספיים שנתיים ליום 31 בדצמבר 2022 (להלן: "הדוחות הכספיים").

תיאור הטיפול החשבונאי שיושם:

החברה הינה חברת נדל"ן הפועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות בשליטה משותפת בתחום הנדל"ן היזמי ובתחום הנדל"ן להשקעה.

החברה מודדת נדל"ן להשקעה בדוחותיה הכספיים בשווי הוגן בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 40, נדל"ן להשקעה (להלן: " IAS 40)."

במהלך שנת 2022, מימשה החברה מספר נכסי נדל"ן להשקעה שהוחזקו באמצעות חברות בשליטתה. בדוחות על הרווח או ההפסד של החברה לשנת 2022, הציגה החברה את התקבולים בגין מכירת הנדל"ן להשקעה בסעיף ההכנסות ומנגד הציגה בסעיף עלות המכר את השווי ההוגן האחרון שאליו שוערך הנדל"ן להשקעה (להלן: "הצגה בברוטו"), חלף הצגה של רווח או הפסד נטו ממימוש נדל"ן להשקעה (להלן: "הצגה בנטו").

לעמדת החברה, הצגה בשיטה זו מספקת מידע מקיף יותר, רלוונטי וזמין יותר לקורא הדוחות הכספיים. כמו כן, טענה החברה כי ההצגה החשבונאית שיושמה על ידה מתיישבת עם לשון סעיף 70 ל- 40 IAS, הקובע כי:

"סכום התמורה שייכלל ברווח או בהפסד הנובע מהגריעה של נדל"ן להשקעה נקבע בהתאם לדרישות לקביעת מחיר העסקה בסעיפים 47-72 לתקן דיווח כספי בינלאומי 15. שינויים עוקבים לסכום הנאמד של התמורה שנכלל ברווח או בהפסד יטופלו בהתאם לדרישות לשינויים במחיר העסקה בתקן דיווח כספי בינלאומי 15 ". [ההדגשה אינה במקור]

זאת, לעומת סעיף 68 לתקן חשבונאות בינלאומי 16, רכוש קבוע (להלן: "IAS 16"), הקובע כי:

"הרווח או ההפסד הנובעים מגריעת פריט רכוש קבוע ייכללו ברווח או הפסד, כאשר הפריט נגרע (אלא אם תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות דורש אחרת במכירה וחכירה בחזרה). רווחים אלה לא יסווגו כהכנסות". [ההדגש אינה במקור]

לטענת החברה, מהציטוטים לעיל עולה באופן ברור, כי להבדיל מההוראה המפורשת בסעיף 68 ל-16 IAS לפיה רווח או הפסד הון ממכירת רכוש קבוע לא יסווג כהכנסות, הרי ש- 40 IAS מתייחס במפורש ל"סכום התמורה", כלומר, הסכום ברוטו שהתקבל ממכירת הנדל"ן להשקעה, ואף אינו קובע הוראה לפיה לא ניתן להציג תמורה זו במסגרת ההכנסות, כפי שנקבע ב- 16 IAS.

עוד טענה החברה כי, על אף שמסקירת הפרקטיקה עולה כי הפרקטיקה המקובלת בדוחות כספיים של תאגידים מדווחים היא הצגה בנטו, בדרך ההצגה ברוטו, כפי שנקטה החברה, קורא הדוחות מקבל מידע מלא רלוונטי וזמין יותר משיטת ההצגה בנטו ועל כן יש ליישם שיטה זו אף שהיא אינה עולה בקנה אחד עם הפרקטיקה המקובלת.

החלטת סגל הרשות:

סגל הרשות לא קיבל את עמדת החברה לפיה – ניתן להציג במסגרת הדוחות על הרווח או הפסד תקבולים בגין מכירת נדל"ן להשקעה בסעיף ההכנסות, כנגד הצגת הערך בספרים של הנדל"ן בעלות מכר. לעמדת סגל הרשות, בהתאם להוראות תקני דיווח כספי בינלאומיים, בעת מכירת נדל"ן להשקעה על החברה להכיר ברווח או ההפסד נטו כהפרש בין התמורה נטו מהמימוש לבין הערך בספרים של הנכס.

בסיס להחלטה:

סעיף 34 ל- IAS 1 קובע:

"תקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות דורש מישות למדוד הכנסות מחוזים עם לקוחות בסכום התמורה לו הישות מצפה להיות זכאית עבור העברת סחורות או שירותים שהובטחו. לדוגמה, סכום ההכנסות שהוכרו משקף הנחות מסחריות (discounts trade) ו/או הנחות כמות (rebates volume) כלשהן שהישות מעניקה. ישות נוטלת על עצמה, במהלך הפעילויות הרגילות שלה, עסקאות אחרות שאינן מפיקות הכנסות אלא נלוות לפעילויות יצור - ההכנסות העיקריות. ישות מציגה את התוצאות של עסקאות כאלה, כאשר הצגה זו משקפת את המהות של העסקה או של האירוע האחר, על ידי קיזוז בין הכנסה כלשהי לבין הוצאות קשורות שנובעות מאותה עסקה. לדוגמא:

(א) ישות מציגה רווחים והפסדים בגין מימוש של נכסים לא שוטפים, לרבות השקעות ונכסים תפעוליים, על ידי ניכוי של הערך בספרים של הנכס ושל הוצאות המכירה הקשורות מסכום התמורה בגין המימוש; וכן..."

סעיף 69 ל- IAS 40 קובע כי "רווחים או הפסדים ממימוש דל"ן להשקעה ייקבעו כהפרש בין התמורה נטו מהמימוש לבין הערך בספרים של ה כס ויוכרו ברווח או הפסד בתקופת המימוש". 

אמנם IAS 40 אינו קובע כיצד על ישות להציג את הרווח או ההפסד שנבע ממכירת נדל"ן להשקעה בדוחות על הרווח או ההפסד, אך בהעדר קביעה מפורשת אחרת, האמור ב- IAS 1 לעיל חל גם על נכסי נדל"ן להשקעה.

לעמדת סגל הרשות, סעיף 70 ל- IAS 40 אינו עוסק באופן ההצגה של הרווח או ההפסד ממכירת נדל"ן להשקעה בדוחות על הרווח והפסד, אלא הסעיף עוסק באופן חישוב סכום התמורה. על כן, לא ניתן ללמוד מהאמור בסעיף ביחס לאופן ההצגה בדוחות על הרווח או הפסד ואין לסטות מהפרקטיקה המקובלת להציג רווחים ממימוש נדל"ן להשקעה בנטו.

תיאור התיקון:

החברה קיבלה את עמדת סגל הרשות ותיקנה את דוחותיה הכספיים בדרך של תיקון טעות לא מהותית, אשר כללה הצגה מחדש של מספרי ההשוואה בדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2023 .

x