Playtika מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2023

מודיעה על מסגרת הקצאת הון ויוזמת דיבידנד רבעוני

 

 

 
רוברט אנטוקול, מנכ״ל ומייסד פלייטיקה, צילום: אוהד רומנורוברט אנטוקול, מנכ״ל ומייסד פלייטיקה, צילום: אוהד רומנו
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/02/2024

הכנסות הרבעון הרביעי ב 2023 עלו ב-1.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; הכנסות ממכירות ישירות לצרכן.

(DTC Platforms) עלו ב-7.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

מודיעה על השהיית תהליך בדיקת חלופות אסטרטגיות.

חברת המשחקים הבינלאומית פלייטיקה, Playtika Holding Corp NASDAQ: PLTK)) פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2023. 

מסגרת הקצאת הון:

ייזום דיבידנד רבעוני של 0.10 דולר למניה עם דיבידנדים עתידיים בכפוף  לתנאי השוק ולאישור הדירקטוריון.

כוונה להקצות הון בסך 600 מיליון דולר עד 1.2 מיליארד דולר למיזוגים ורכישות במהלך שלוש השנים הבאות.

חיפוש אחר הזדמנויות נוספות לשיפור התשואה לבעלי המניות, כולל תכנית רכישה חוזרת של מניות בעתיד.

דגשים פיננסים לרבעון הרביעי 2023:

ההכנסות בסך 637.9 מיליון דולר עלו ב-1.2% לעומת הרבעון הקודם ועלו ב-1.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

ההכנסות מפלטפורמת DTC בסך 161.6 מיליון דולר עלו ב-0.4% לעומת הרבעון הקודם ועלו ב-7.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הנקי בסך 37.3 מיליון דולר ירד ב-1.6% לעומת הרבעון הקודם וירד ב-57.4% לעומת התקופה המקביל אשתקד.

EBITDA מתואם בסך 188.9 מיליון דולר ירד ב-8.1% לעומת הרבעון הקודם וירד ב-6.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

סך המזומנים ושווי המזומנים בחברה עומד על 1,029.7 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2023.

דגשים פיננסים לשנת 2023:

הכנסות בסך 2,567.0 מיליון דולר בהשוואה ל-2,615.5 מיליון דולר בשנה הקודמת. 

הכנסות מפלטפורמת DTC בסך 639.4 מיליון דולר בהשוואה ל-606.9 מיליון דולר בשנה הקודמת.

רווח נקי בסך 235 מיליון דולר בהשוואה ל-275.3 מיליון דולר בשנה הקודמת. 

EBITDA מתואם בסך 832.3 מיליון דולר בהשוואה ל-805.1 מיליון דולר בשנה הקודמת. 

תזרים מזומנים חופשי בסך 436.4 מיליון דולר בהשוואה ל-383.7 בשנה הקודמת .

עדכון על תהליך חלופות אסטרטגיות:

בשל אי הוודאות המתמשכת בישראל ובאוקראינה, הדירקטוריון החליט להשהות את הערכת חלופות אסטרטגיות של החברה. 

רוברט אנטוקול, מנכ"ל פלייטיקה: "בשנה האחרונה מיקדנו את תשומת הלב בייעול ושיפור תפעול החברה, בהתאמה להתפתחויות ומגמות בתעשיית משחקי המובייל.. כעת, עם יסודות איתנים, שנת 2024 מסמנת את המעבר שלנו לאפיקי השקעות – חיפוש הזדמנויות למיזוגים ורכישות עם כוונה אסטרטגית של הקצאת הון". 

קרייג אברהמס נשיא ומנהל הכספים הראשי: "עם הצגת מסגרת הקצאת ההון החדשה שלנו, אנו נוקטים בגישה מגוונת כדי למקסם את הערך לבעלי המניות: ייזום דיבידנדים רבעוניים להחזרת הון לבעלי המניות והקצאת 600 מיליון דולר עד 1.2 מיליארד דולר למיזוגים ורכישות בשלוש השנים הבאות" 

מבחר מדדים תפעוליים ודגשים עסקיים לרבעון הרביעי:

ממוצע משתמשים משלמים ליום בסך של 306 אלף דולר עלה ב-2.3% לעומת הרבעון הקודם וירד ב-2.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ממוצע המרת שחקנים בשיעור 3.5%, ירידה מ-3.6% ברבעון השלישי 2023 וללא שינוי  לעומת הרבעון הרביעי בשנת 2022.

ההכנסות ממשחקי הקז'ואל עלו ב-2.0% לעומת הרבעון הקודם ועלו ב-5.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ממשחקים חברתיים מסוג קזינו ירדו ב-0.2% לעומת הרבעון הקודם וירדו ב-4.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

ההכנסות מהמשחק Bingo Blitz בסך 150.3 מיליון דולר עלו ב- 0.4% לעומת הרבעון הקודם וירדו ב- 3.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

ההכנסות מהמשחק June`s Journey בסך 77.6 מיליון דולר ירדו ב-1.8% לעומת הרבעון הקודם וצמחו ב- 33.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות מהמשחק Slotomania בסך 136.9 מיליון דולר ירדו ב- 3.6% לעומת הרבעון הקודם וירדו ב-8.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

תחזית פיננסית

לשנת 2024 ההכנסות צפויות להיות בטווח 2.520-2.620 מיליארד דולר ו-EBITDA מתואם בין 730-770 מיליון דולר. אנו צופים הוצאות הון בטווח של 110-115 מיליון דולר, כולל 17 מיליון בהון שנצבר מהוצאות מהרבעון הרביעי של שנת 2023, שישולמו במהלך שנת 2024.

Playtika יוזמת דיבידנד רבעוני

דירקטוריון החברה הכריז על דיבידנד במזומן של 0.10 דולר למניה של המניות הרגילות שלנו, לתשלום ב-5 באפריל 2024 לבעלי המניות שהיו רשומים מיום סגירת העסקים ב-22 במרץ 2024. בכוונתנו לשלם במזומן דיבידנד על בסיס רבעוני מעתה והלאה, בכפוף לתנאי השוק ולאישור הדירקטוריון שלנו.

סיכום התוצאות התפעוליות של Playtika Holding Corp

 

שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר

 

 

 

 

 

שנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר

(במיליוני דולר, מלבד אחוזים, DPU ממוצע ו-ARPDAU)

 

2023

 

2022

 

2023

 

2022

הכנסות

$       637.9  

 

$       631.2  

 

$     2,567.0  

 

$     2,615.5  

סה"כ עלויות והוצאות

$       517.9  

 

$       502.9  

 

$     2,065.4  

 

$     2,144.1  

הכנסה תפעולית

$         120.0

 

$       128.3  

 

$       501.6  

 

$       471.4  

רווח נקי

$         37.3  

 

$         87.5  

 

$       235.0  

 

$       275.3  

EBITDA אשראי מתואם

$       188.9  

 

$       202.6  

 

$       832.2  

 

$       805.1  

שולי רווח נטו

5.8%

 

13.9%

 

9.2%    

 

5%.10

שולי EBITDA אשראי מתואם

29.6%

 

32.1%

 

32.4%  

 

30.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

מדדי ביצוע שאינם פיננסיים

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע DAUs

             8.6   

 

            8.8   

 

             8.7   

 

            9.4   

ממוצע DPUs (באלפים))

306

 

            313   

 

            310   

 

            314   

ממוצע המרות שחקנים ליום

3.5%

 

3.5%

 

3.6%

 

3%.3   

ARPDAU

$         0.80  

 

$         0.78  

 

$         0.81  

 

$         0.76  

ממוצע MAUs

           30.9  

 

           28.3  

 

           29.4  

 

           31.4  


3 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 187.09 אלפי ב-PLAYTIKA HOLDING CORP
קרנות נאמנות שמחזיקות את PLAYTIKA HOLDING CORP.

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

הראל מחקה אינדקס ישראליות בוול-סטריט 

4.76%

170005.94

אזימוט 25/75

0.11%

12288.81

אזימוט 30/70

0.05%

4795.02


x