ריווק רובוטיקס הפועלת תחת השם Lifeward - מפרסמת תוצאות כספיות

החברה מציגה הכנסות שיא רבעוניות ושנתיות; הושלם המיזוג המסחרי והתפעולי של החברה עם AlterG; הסינרגיה צפויה להניב חיסכון שנתי נטו בהיקף של כ-3 מיליון דולר

 

 

 
Image by creativeart on FreepikImage by creativeart on Freepik
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/02/2024

ריווק רובוטיקס בע"מ, (הפועלת תחת השם LifewardTM) (נאסד"ק: LFWD), חברה מובילת שוק עולמית המספקת פתרונות משני-חיים המחוללים מהפכה בתחום השיקום, ההחלמה והגשמת שאיפות החיים עם מגבלות פיזיות או נכות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשלושת החודשים והשנה שהסתיימו ב-31 בדצמבר, 2023.
 
דגשים עסקיים מהרבעון הרביעי של 2023 ותחילת שנת 2024

הכנסות שיא בשנת 2023 שהסתכמו בכ-13.9 מיליון דולר, בהשוואה לכ-5.5 מיליון דולר ב-2022, גידול של 151%.

הושלם תהליך אינטגרציית המשאבים המסחריים והתפעוליים של ReWalk ו-AlterG (לשעבר) על מנת לאחד את הצוותים ולמנף את החוזקות של שני הארגונים, מהלך אשר יניב חיסכון שנתי נטו בהיקף של כ-3 מיליון מיליון דולר בשנת 2024.

החברה השיקה את המיתוג הארגוני החדש שלה והחלה לפעול באופן רשמי תחת השם Lifeward. שינוי זה משקף את המטרה הרחבה יותר של החברה המשולבת להוות כוח מניע ולהעלות את רמת הטיפול בהתמודדות עם מגבלות פיזיות ונכות.

מערכת המרכזים לביטוח בריאות פדרלי Medicare & Medicaid ("CMS") השלימה את כלל מערכת הבריאות הביתית לשנת 2024 אשר כולל שלדים חיצוניים אישיים בקטגוריית הסדים הקיימת של Medicare שיכוסו על בסיס תשלום בסכום חד-פעמי. הכלל של מערכת הבריאות הביתית נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2024.

CMS גם הציעה סכום החזר ראשוני עבור השלד החיצוני האישי של ReWalk. Lifeward סיפקה נתונים מסחריים נוספים, עדכניים יותר, כדי להבטיח ששיעור התשלום הסופי ישקף במדויק את נתוני התמחור הנוכחיים עבור שלד חיצוני אישי לגפיים התחתונות, בדומה לשלד החיצוני האישי של ReWalk. החברה צופה ש-CMS תכריז על התמחור הסופי במהלך הרבעון הראשון של 2024.

"הושלמה פעילות האינטגרציה הארגונית שלנו ליצירת Lifeward ואנו ניצבים בעמדה אידיאלית ליישום האסטרטגיה שלנו", אמר לארי ג'סינסקי, מנכ"ל Lifeward. "הצוות שלנו ערוך היטב לתמוך בלקוחות קיימים וחדשים עם הפורטפוליו המלא של הפתרונות החדשניים שלנו על פני קשת השיקום, ומוכן למיקסום ההזדמנות שנוצרה על ידי קטגוריית ההטבות החדשה של Medicare עבור שלדים חיצוניים אישיים, על מנת לאפשר גישה נרחבת יותר לשלדים החיצוניים האישיים של ReWalk לנפגעי חוט השדרה. אנו מצפים ששנת 2024 תהא שנת הישגים, עת שאנו עוברים לשלב הצמיחה ומתעתדים לנצל את ההזדמנות המסחרית המשמעותית העומדת בפנינו".

תוצאות כספיות לרבעון הרביעי של שנת 2023

סך ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכמו בכ-6.9 מיליון דולר, בהשוואה לכ-2.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-4.7 מיליון דולר או 216%. ההכנסות ממכירת מוצרים מחברת ReWalk לשעבר עמדו על כ-2.2 מיליון דולר בזהה לתקופה מקבילה אשתקד. התוצאות האלה נבעו מהכנסות זהות ממכירת מערכות השלדים החיצוניים האישיים של ReWalk וירידה קלה בהכנסות MyoCycle, שקוזזו על ידי מכירות חזקות של מערכות ReStore. ההכנסות ממכירת מוצרים מחברת AlterG לשעבר, שנרכשה באוגוסט 2023, תרמו כ-4.7 מיליון דולר.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2023 עמד על 35.5%, לעומת 30.9% בתקופה המקבילה אשתקד. על בסיס non-GAAP, אשר אינו כולל הפחתות חשבונאיות עבור נכסים בלתי מוחשיים ומלאי המפורט בטבלת ה-non-GAAP, עמד הרווח הגולמי המתואם ברבעון הרביעי של שנת 2023 על 47.0%, לעומת 52.8% בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 5.8 נקודות האחוז. הירידה ברווח הגולמי Non-GAAP נובעת בעיקר בשל תמהיל מכירות עדיף ברבעון הרביעי אשתקד בנוסף לעלויות חומרים נמוכות יותר כאחוז מן ההכנסות ברבעון הרביעי אשתקד בהשוואה לרבעון הנוכחי.

סך ההוצאות התפעוליות ברבעון הרביעי של שנת 2023 עמדו על כ-8.6 מיליון דולר, לעומת כ-5.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. מתוך הסכום הכולל, תרמה AlterG סך של כ-3.2 מיליון דולר להוצאות התפעוליות ברבעון הרביעי של 2023. בנטרול ההוצאות של AlterG, ההוצאות התפעוליות ברבעון האחרון של 2023 עמדו על כ-5.4 מיליון דולר, בהשוואה לכ-5.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-0.3 מיליון דולר, או 4%-. סך ההוצאות התפעוליות ברבעון הרביעי של שנת 2023 כללו כ-1.6 מיליון דולר של עלויות עסקה לרכישת AlterG, הפחתות של התאמות חשבונאיות של הרכישה, ארגון מחדש, אינטגרציה ומיתוג מחדש, הוצאות אלו מסוכמות בטבלת non-GAAP.

ההפסד התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2023 עמד על כ-6.1 מיליון דולר, לעומת כ-5.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. על בסיס non-GAAP, שאינו כולל את הפריטים בטבלה, עמד ההפסד התפעולי המתואם על כ-3.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2023, בהשוואה לכ-4.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, שיפור של כ-0.2 מיליון דולר, או 6%.

ההפסד הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2023 עמד על כ-5.6 מיליון דולר או (0.13) דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי של כ-5.3 מיליון דולר או (0.09) דולר למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. על בסיס non-GAAP, שאינו כולל את הפריטים בטבלה, עמד ההפסד הנקי המותאם על כ-3.3 מיליון דולר או (0.05) דולר למניה, ברבעון הרביעי של 2023, בהשוואה לכ-4.3 מיליון דולר או (0.07) דולר למניה, בתקופה המקבילה אשתקד.

נזילות

נכון ל-31 בדצמבר 2023, יש במאזן החברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים לא מוגבלים בסך של כ-28.1 מיליון דולר ללא חובות. במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2023,המזומנים ששימשו לפעילות השוטפת היו 4.4 מיליון דולר.

תחזית פיננסית

Lifeward צופה כי הכנסותיה לשנת 2024 תהיינה בטווח שבין 28 ל-32 מיליון דולר, שיעור הרווחיות הגולמית non-GAAP, יהיה בטווח הגבוה של ה-40%, הוצאות התפעול non-GAAP תרדנה מהרמות של רבעון רביעי בשנת 2023 בשל החיסכון הצפוי כחלק ממהלך האינטגרציה, ההפסד התפעולי non-GAAP צפוי להצטמצם לסכום דו-ספרתי נמוך במיליוני דולרים. ברבעון הראשון של השנה, אשר בדרך כלל מייצג את הרבעון הנמוך ביותר בכל שנה, Lifeward צופה הכנסות של בין כ-5.0 לכ-5.5 מיליון דולר, ומצפה שהכנסות אלו תגדלנה ברבעונים הבאים בהתאם לדפוסים היסטוריים ובשל הכניסה המדורגת בתשלומים מאת Medicare והתמורה מהשקת המוצר החדש של AlterG אשר צפויה לקרות באמצע השנה. הצפי עבור הרבעון הראשון של 2024 אינו כולל הכנסות מאת Medicare.

Lifeward אינה מספקת התאמה של GAAP לפי כללי חשבונאות מקובלים עבור תחזיות פיננסיות non-GAAP, כיוון שהחברה אינה יכולה לחזות בוודאות סבירה וללא מאמץ בלתי סביר פריטים שיכללו בהתאמה זו, לרבות, אך לא רק, תשלום מבוסס מניות, הוצאות הקשורות ברכישות, ותשלומים מבוססי ביצוע. העיתוי והסכומים של הוצאות אלו אינם ודאיים ועלולים להיות מהותיים לתוצאות של LifeWard המחושבות בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים GAAP.

x