הצעת כללי בקשת רישיון שירותי תשלום או שירות ייזום בסיסי

הרשות מציעה כללים שיפרטו את המסמכים לבקשת רשיון

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/02/2024

דברי הסבר

חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג- 2023 (להלן – החוק), אשר נחקק ביום י"ז בסיוון התשפ"ג, 06.06.2023 ויכנס לתוקף שנה לאחר מכן, מסדיר את פעילותם של גופים חוץ-בנקאיים העוסקים במתן שירותי תשלום או בייזום תשלום.

החוק הסמיך את רשות ניירות ערך (להלן – הרשות) להעניק רישיונות למתן שירותי תשלום או למתן שירות ייזום בסיסי, לתאגידים העומדים בדרישות הקבועות בחוק, ולפקח על בעלי רישיונות כאמור, לפי החוק. התנאים למתן רישיון שירותי תשלום או ייזום תשלום נקבעו בסעיף 4 לחוק, ובסעיף 5 הוסמכה הרשות לקבוע בכללים פרטים, מסמכים ודוחות נוספים שייכללו בבקשת רישיון או שיצורפו לה.

לפיכך, מוצעים כללים אלה שמטרתם לקבוע את הפרטים והמסמכים שמבקש רישיון שירותי תשלום או ייזום תשלום (להלן – מבקש), נדרש להגיש לרשות, כדי להראות עמידה בתנאים למתן רישיון כאמור לפי החוק וההוראות שנקבעו מכוחו.

הכללים המוצעים מתבססים על דרישות החוק וההוראות שנקבעו מכוחו, וכן על האסדרה האירופאית בנושא הגשת בקשת רישיון שירותי תשלום או ייזום תשלום בהתאמות הנדרשות.
x