עדכון לקובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון

והוראת ניהול בנקאי תקין 411

 

 
Image by FreepikImage by Freepik
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/03/2024

1. במסמך זה מפורסמות ההבהרות שניתנו במענה לשאלות ולסוגיות שהתקבלו מהתאגידים הבנקאיים בהתייחס ליישום צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א – 2001 ("הצו") ולהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 411 - "ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור" (להלן: "ההוראה");

2. משמעות המונחים בקובץ זה זהה להגדרתם בצו, בהוראה ובחוק שירותי תשלום, התשע"ט 2019 - ("חוק שירותי תשלום").

3. התשובות הכלולות בקובץ זה מבטאות את עמדתו ופרשנותו המחייבת של המפקח על הבנקים לצו ולהוראה. בעתיד, תיבחן האפשרות לשלב חלק מהתשובות בגוף ההוראה.

4. מסמך זה מפורסם באתר האינטרנט של בנק ישראל ומתעדכן על ידינו מעת לעת, בצמוד לכל תשובה מופיע תאריך מסירתה (או עדכונה האחרון).

5. להבהרות נוספות יש לפנות למר עדו יד שלום, מנהל יחידת ההסדרה.

להמשך לחצו כאן

x