זוז פאוור הופכת לחברה דואלית תחל להיסחר בנאסד״ק בעוד כיומיים

זוז פאוור מעדכנת כי היא צפויה להשלים את עסקת המיזוג ולהפוך לחברה דואלית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א ובנאסד"ק ביום שישי 5.4.22

 

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/04/2024

חברת זוז פאוור שמחה לעדכן כי להערכתה, בשלב זה, תעמוד  בכל התנאים המתלים, כפי שהוגדרו בדוח זימון האסיפה ולפיכך צפויה להשלים את עסקת המיזוג ולהפוך לחברה דואלית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א ובנאסד"ק, בהתאם למתואר כדלקמן:

החברה צופה כי יסתיימו כלל התהליכים הנדרשים לטובת השלמת המיזוג, ומועד השלמת עסקת המיזוג, כהגדרתו בדוח זימון האסיפה, יהיה יום חמישי, ה-4.4.2024 לאחר תום יום המסחר במניות החברה בבורסה (בישראל).

היום הקובע להקצאת הזכויות הלא-רשומות, למחזיקי מניות החברה טרם השלמת המיזוג, נקבע להיות יום חמישי, ה-4.4.2024.

ככל שתושלם עסקת המיזוג במועד הנ"ל, צפויה תחילת מסחר בניירות הערך של החברה בנאסד"ק ביום שישי, 5.4.2024.

כאמור בדיווח מיום 31.3.2024, כלל הכספים שגויסו ממשקיעי PIPE, בסך כולל של 13 מיליון דולר, הופקדו בקופת נאמנות. בנוסף, הספאק והחברה ניהלו מו"מ עם נותני השירותים השונים, עמם התקשרו לטובת העסקה, לטובת הפחתת הוצאות העסקה.

נכון למועד דוח זה, סה"כ הכספים בחשבון הנאמנות ובקופת הספאק, לאחר ניכוי הוצאות העסקה, עומד על כ-9.8 מיליון דולר. החברה והספאק עושים מאמץ נוסף לצמצום ההוצאות אך במידה ולא יהיה צמצום הוצאות נוסף, בכוונת הצדדים להשלים את העסקה עם סכום זה, בהתאם לזכותם על פי הסכם המיזוג (בעניין זה, ראו גם בסעיף 2.8 לדוח זימון האסיפה).

עם השלמת המיזוג סך מניות החברה שיוקצו לבעלי מניות הספאק ולמשקיעי ה-PIPE הינו 5,036,823 ובתוספת מניות הספונסר של הספאק הינו 6,156,823. בנוסף, יוקצו למחזיקי כתבי האופציה הסחירים של הספאק 5,750,000 כתבי אופציות סחירים של החברה הניתנים למימוש לעד 5,750,000 מניות רגילות של החברה (כמפורט בסעיף 2.3.1.3 לדוח זימון האסיפה) וכן, יוקצו למחזיקי כתבי האופציה הפרטיים של הספאק 272,500 כתבי אופציה פרטיים (לא סחירים) של החברה, הניתנים למימוש ל- 272,500 מניות רגילות של החברה (כמפורט בסעיף 2.3.1.4 לדוח זימון האסיפה).
x