קול קורא לבחינת הרחבה וגיוון אפיקי המימון לתאגידים קטנים ובינוניים

במסגרת חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/04/2024

בימים אלה בוחן סגל רשות ניירות ערך ("סגל הרשות") את הצורך בגיוון וטיוב של אפיקי הגיוס המוסדרים כיום בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך" או "החוק") במטרה להגביר את הנגישות של שוק ההון לגיוס מימון על ידי תאגידים קטנים ובינוניים, תוך הסרת חסמים העומדים בפניהם ולצד הבטחת עניינו של ציבור המשקיעים.

סגל הרשות פונה לציבור לקבלת מידע והתייחסות בעניין זה.

בפרט נבקש לקבל את עמדות השוק בדבר קיומם של קשיי מימון לתאגידים קטנים ובינוניים, מידת המענה שמספקים אפיקי המימון הקיימים כיום בחוק ניירות ערך לתאגידים קטנים ובינוניים והחסמים העומדים בפני תאגידים אלו בשימוש באפיקי המימון הקיימים, ככל שישנם;

נבקש התייחסות לגבי צורך בקביעת מודל ייעודי נוסף לתאגידים קטנים ובינוניים כדוגמת מודל ה- Reg A+ הקיים בארה"ב והצעות לעיקריו של מודל מסוג זה שיתאים לשוק ההון בישראל; צורך בביצוע שינויים בפטורים מחובת פרסום תשקיף המעוגנים בסעיפים 15א(א)(1) ו-15א(א)(7) לחוק להנפקת ניירות ערך למספר מצומצם של משקיעים או למשקיעים 'מתוחכמים', ובסכומי הגיוס וההשקעה המותרים במודל מימון ההמונים הקבוע בסעיף 15ב(4א) לחוק. הכל כמפורט להלן.

מועד אחרון להגשת התייחסות: 2 במאי 2024.

רקע

תאגידים קטנים ובינוניים (Small and Medium Entities - SMEs) מהווים חלק מרכזי במנוע הצמיחה של הכלכלה בישראל ובעולם. הם מהווים את החלק הארי בכלל העסקים במשק, מעסיקים שיעור ניכר מכח העבודה בו ונחשבים כתורם מרכזי לגידול בתעסוקה. לצד זאת הם מהווים אמצעי ליזמות, חדשנות ויצירתיות ההכרחי לכל כלכלה מתפתחת ומפותחת.

פעילותם וצמיחתם של התאגידים הקטנים והבינוניים תלויה, בין היתר, בנגישותם למקורות. מימון. אחד ממקורות המימון הקיימים לתאגידים קטנים ובינוניים, בדומה לתאגידים אחרים, הוא גיוס הון וחוב מהציבור בהתאם להוראות חוק ניירות ערך. קול קורא זה עוסק במקורות אלה.
x