יעשה סדר במכשירי ההשקעה? שר האוצר מקים צוות לבחינת ארביטראז` רגולטורי במכשירי השקעה וחיסכון לטווח קצר ובינוני

קול קורא לקבלת התייחסויות ועמדות הציבור לבחינת פערים רגולטוריים בין פוליסות חסכון, גמל להשקעה וקרנות נאמנות

 

 
business-Image by Pete Linforth from Pixabaybusiness-Image by Pete Linforth from Pixabay
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/04/2024

מוצרי השקעה וחיסכון הם מנוע צמיחה הכרחי לקידום שוק ההון ולמתן אפשרויות ניהול השקעות מקצועי ומפוקח למשקיע. מדובר באחד הכלים החשובים ביותר להנגשת שוק ההון והבאתו לפיתחו של הציבור.

כיום מוצעים לציבור המשקיעים והחוסכים מספר מכשירי השקעה וחיסכון מנוהלים לטווח קצר ובינוני - פוליסות חסכון, קופות גמל להשקעה וקרנות נאמנות. מוצרים אלה דומים בכך שמטרתם לאפשר לציבור לחסוך ולהשקיע את הכנסתו הפנויה, אך קיימים ביניהם פערים רגולטוריים שונים, ובכללם המסגרת הפיקוחית; הרגולציה הנוגעת להפקדה, משיכה, ניוד וקבלת הלוואות על חשבון החיסכון; המסגרת המיסויית; הגורמים המתווכים וחובות הגילוי.

פערים רגולטוריים אלה בין המכשירים השונים יוצרים ארביטראז' רגולטורי ועלולים ליצור כשל שוק ופגיעה במשקיעים.

לאור זאת ובמטרה לבחון את צמצום הארביטראז' הרגולטורי בין מכשירי ההשקעה בחסכון לטווח בינוני וקצר, החליט שר האוצר על הקמת צוות במשרד האוצר בראשות מנכ"ל משרד האוצר ובהשתתפות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות ניירות ערך, רשות המסים, אגף הכלכלן הראשי, אגף החשב הכללי ואגף התקציבים, שמטרותיו יהיו:
לבחון את האסדרה הקיימת על מכשירי ההשקעה בחסכון לטווח קצר ובינוני, על מכלול היבטיה ולמפות את הפערים הרגולטורים והמיסויים בה.
לגבש המלצות לשר האוצר על אודות מתווה האסדרה הראוי ביחס למכשירי ההשקעה וחסכון לטווח קצר ובינוני, לשם קידום התחרות וטובת החוסכים והמשקיעים. בכלל כך, להמליץ על תיקוני החקיקה הנדרשים והוראות מסדירות נדרשות.

לצורך עבודתו וטרם גיבוש המלצותיו, הצוות פונה אל הציבור הרחב בבקשה להעביר התייחסויות רלוונטיות לעבודת הצוות, בכלל זה הצוות מבקש לשמוע את עמדות הציבור בנוגע לשאלות הבאות, לרבות הצגת תימוכין ככל הנדרש:
  1. מהם מאפייני המשקיעים והחוסכים במוצרי החיסכון וההשקעה השונים?
  2. מה הם הפערים הרגולטורים המרכזיים בין מכשירי ההשקעה והחיסכון השונים לטווח קצר-בינוני?
  3. האם ישנה הצדקה לשונות הרגולטורית בין שלושת מכשירי החיסכון שצוינו לעיל ומוצרי השקעה דומים אחרים?
  4. האם השונות בין הוראות הרגולציה החלות על מוצרי החיסכון וההשקעה השונים נובעת ממאפייניהם השונים של המוצרים ו/או של המשקיעים?
  5. האם יש הבדלים בין המוצרים ברמת ההגנה על המשקיעים העשויים להביא לפגיעה במשקיע או בחוסך? ככל שכן, האם קיימים מוצרים בהם נדרשים כלים נוספים להגנת המשקיעים והחוסכים? נא לפרט. 
  6. ככל שקיים ארביטראז' רגולטורי מהותי בין מוצרי החיסכון וההשקעה, האם הוא מעלה חשש לפגיעה בתחרות ו/או בטובת ציבור המשקיעים או החוסכים? אם כן, באיזו דרך הפגיעה באה לידי ביטוי, ובכלל זה בהיבטי שקיפות, רגולציה, מיסוי, תיווך והגנה על המשקיעים/חוסכים.
  7. ככל שקיים ארביטראז' רגולטורי מהותי העלול להביא לפגיעה במשקיעים או בחוסכים, באילו היבטים יש לצמצמו? זאת בהתייחס בין היתר למסגרת הפיקוחית והרגולטורית; המסגרת המיסויית; הגורמים המתווכים וחובות הגילוי.
  8. האם יהיה נכון לצמצם את מגוון מוצרי החיסכון וההשקעה?
  9. האם קיימים כשלים במערכי ההפצה של מוצרי החיסכון וההשקעה אשר מובילים לפגיעה פוטנציאלית בטובת החוסכים והמשקיעים?
  10. ככל שקיימים כשלים במערכי ההפצה של מוצרי החיסכון וההשקעה כאמור, מה הדרך המיטבית לצמצום הכשלים באופן שישכלל את התחרות וייטיב עם ציבור החוסכים והמשקיעים?
מגיש ההתייחסות יציין בפתח המסמך את שמו ומטעם מי מגיעה התייחסותו, וכן אם הוא מעוניין להופיע בפני הצוות. הצוות רשאי לזמן את מגיש התייחסות כאמור להופיע בפניו, אם ימצא לנכון ובכפוף לשיקול דעתו. אין באמור כדי למנוע מהצוות לפנות לגורם שלא ציין כאמור ולגורמים נוספים ולזמנם להופיע בפניו.

הצוות יהיה רשאי להשתמש בתוכן ההתייחסויות שיוגשו לו לצורך גיבוש המלצותיו.

יובהר כי הצוות יוכל להעביר כל מידע שיתקבל במסגרת קול קורא זה לגורמים ממשלתיים אחרים אם הדבר נדרש לדעתו על מנת לסייע לגיבוש ההמלצות. כן יובהר, כי בכפוף להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק חופש המידע), יוכל הצוות להעביר מידע שיתקבל במסגרת קול קורא זה למי מהפונים, וכן להציג את המידע או לפרסמו, לרבות באתרי האינטרנט של הממשלה. עם זאת, מבלי לגרוע מהוראות חוק חופש המידע, גורם המעוניין כי פנייתו או חלקים ממנה לא יפורסמו בפומבי, או יפורסמו ללא ציון שמו, יציין את הדבר באופן בולט ומפורש בפתיחת פנייתו.

התייחסויות לסוגיות האמורות יש להעביר בכתב לכתובת המייל: eitani@mof.gov.il עד ליום 15.05.24 בשעה 12.

x