מ. אביב תעשיות בניה: בחינת אפשרות לביצוע הנפקת אג"ח

על ידי הרחבת סדרה 7

 

 

 
Photo-Funtap-P-Dreamstime.comPhoto-Funtap-P-Dreamstime.com
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/04/2024

חברת הנדל"ן מ. אביב תעשיות בניה (ת"א: אביב) דיווחה כי היא בוחנת אפשרות לביצוע הנפקה לציבור של אגרות חוב, בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה 7) של החברה, באמצעות פרסום דוח הצעת מדף, בהצעה אחידה ("ההנפקה").

היקף ההנפקה, עיתויה ותנאיה טרם נקבעו סופית. ביצוע ההנפקה כפוף, בין היתר, להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור הבורסה לניירות ערך ואישור דירקטוריון החברה.

אין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע ההנפקה כאמור. דיווח החברה אינו מהווה הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך של החברה ואין לרכוש ניירות ערך על פיו.
x