אוגווינד השלימה ניסוי מוצלח במערכת AirBattery - שיפור של כ-23% ברמת הנצילות האנרגטית

בתום הניסוי שיעורי הנצילות ההידראולית עמדו על כ- 90.7%% ושיעורי הנצילות האנרגטית הגיעו לכ- 47.3%. מניית החברה עלתה ב-4.44%+

 

 

 
אור יוגב, מייסד החברה, צילום: יח״צאור יוגב, מייסד החברה, צילום: יח״צ
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/05/2024

חברת אוגווינד מתכבדת לעדכן כי ביום 22 במאי 2024 השלימה החברה ניתוח תוצאות של ניסוי, במסגרתו בוצעה הפעלה מלאה של המערכת, ביחס להליכי הפריקה והטעינה של המערכת ושל שיעור הנצילות האנרגטית של המערכת. 

במסגרת ניתוח התוצאות שהתקבלו הציגה המערכת שיעורי נצילות הידראולית של כ- 90.7%% ונצילות אנרגטית של כ- 47.3% וזאת לעומת שיעורי נצילות הידראולית של כ-90.2% ונצילות אנרגטית של כ-38.4%, כפי שנמדדו בחודש אוגוסט 2023.[1]

נתונים אלה מהווים שיפור של כ-23% ביחס לשיעור הנצילות האנרגטית שנמדד בחודש אוגוסט 2023 ושיפור של כ-125% בהשוואה לדיווח הראשוני על התוצאות שנמדדו במתקן יהל, שם שיעור הנצילות האנרגטית היה 21%.[2]

להערכת החברה, השיפור בנצילות האנרגטית, ביחס לנצילות שנמדדה בחודש אוגוסט 2023, התקבל בעיקרו עקב הליכי האופטימיזציה ושדרוג רכיבי המערכת אותם ביצעה החברה ותואם את הערכותייה הפנימיות בנוגע לגידול בשיעור הנצילות עם השלמת הליכים אלו. הליכים אלו כללו, בין היתר, החלפת טורבינת לחץ גבוה בעלת שיעור נצילות של כ-69% לטורבינת לחץ גבוה ייעודית שפותחה במסגרת שיתוף הפעולה עם חברת Voith Hydro בעלת שיעור נצילות של כ-88%.[3] 

בכוונת החברה לבצע הליך תיקוף (ולידציה) של שיעורי הנצילות של המערכת שנמדדו במתקן יהל, על-ידי גורם חיצוני בלתי תלוי ובעל מומחיות מתאימה בתחום.

בהמשך לאמור בסעיפים 41.2.1 ו-42.1.3.3 לדוח התקופתי לשנת 2023, נכון למועד הדיווח, החברה ממשיכה בפעולות האופטימיזציה במתקן יהל ובכללן שימוש בחום שיורי לצורך שיפור אחוזי הנצילות האנרגטית של המערכת במתקן.

כאמור בסעיפים 17.4.1 ו-42.1.3 לדוח התקופתי לשנת 2023, מתקן יהל הינו פרויקט פיילוט בקנה מידה מסחרי קטן המשמש מתקן ניסויים ועל כן, שיעורי הנצילות המקסימליים בפרויקט פיילוט זה אינם מייצגים להערכת החברה פרויקטים בקנה מידה מסחרי גדול יותר שבכוונת החברה להקים בהתאם למפת הדרכים הטכנולוגית.[4] 
 
[1]לפרטים נוספים ראו סעיף 2.6.1.1 לדוח החציוני של החברה ליום 30 ביוני 2023, כפי שפורסם ביום 31 באוגוסט 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-082597) ("הדוח החציוני").

[2]כפי שדווחו בסעיף 2.2 לדוח הדירקטוריון הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2021 שפרסמה החברה בתאריך 31 במרץ 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-034605).

[3] לפרטים נוספים בדבר שיתוף הפעולה עם חברת Voith Hydro, ראו סעיף 33.6 בפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2023.

[4]לפרטים נוספים בדבר מפת הדרכים הטכנולוגית ראו סעיף 42.1.2 בפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2023.
x