אלקו עולה בכ-4.4% בהכנסות לכ-4.9 מיליארד שקל

חברת אלקו מדווחת על הכנסות של כ-4.9 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2024, לעומת כ-4.69 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד; החברה רשמה הפסד המיוחס לבעלי המניות של כ-41.5 מיליון שקל

 

 

מימין לשמאל: מייקי ודני זלקינד, צילום: ישראל הדרימימין לשמאל: מייקי ודני זלקינד, צילום: ישראל הדרי

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/05/2024

אבי ישראלי, משנה למנכ"ל אלקו: "תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2024 הושפעו מהמשך סביבת המאקרו המאתגרת, בעיקר על רקע התמשכות מלחמת 'חרבות ברזל' וסביבת הריבית הגבוהה בארה"ב. ברבעון נרשם גידול ברווחי אלקטרה מוצרי צריכה ואלקטרה פאוור, שעברו תהליכי עומק בשנה החולפת ומתחילות לקטוף פירות ראשונים מתהליכים אלו.

אלקטרה בע"מ ממשיכה להציג צמיחה במרבית מגזרי הפעילות שלה, בעיקר בפעילות בחו"ל ובמגזר ההפעלה והאחזקה (M&O), כשמנגד נרשמה ירידה במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל המושפע מהמחסור בעובדים כתוצאה ממלחמת 'חרבות ברזל'. החברה נשענת על מספר מגזרים סינרגטיים, בפיזור גאוגרפי בישראל ובחו"ל, המאפשרים לה גמישות ניהולית. החברה ממשיכה להגדיל את צבר העבודות שלה, ולזכות בפרויקטים משמעותיים, ביניהם פרויקט להקמת מערך התאורה בטרמינל החדש בשדה התעופה JFK בניו-יורק בחודש האחרון. 

אלקטרה מוצרי צריכה מציגה ברבעון שיפור משמעותי בתוצאות מגזר קמעונאות חשמל, עם גידול של כ-25% במכירות של חנויות זהות. כמו כן, הושגו צמיחה ורווחיות במגזר קמעונאות מזון, בו אנו עדים לגידול במכירות עם השלמת הסבת 92 סניפי Carrefour ועם צפי להשלים את כל תהליך ההסבות עד סוף השנה. בנוסף, השלמנו עיסקה להכנסת משקיע זר לפעילות זו אשר להערכתנו יוכל לתרום רבות בכל נושאי הלוגיסטיקה. במגזר הספורט והפנאי גם נרשמה צמיחה מרשימה בתוצאות ובכלל זה צורפו 26 סניפים של המותג ADIDAS להיקפי הפעילות. מנגד, בעיקר כתוצאה מהשפעות מלחמת 'חרבות ברזל' על ענף הנדל"ן, חלה ירידה במכירות המזגנים. 

אלקטרה נדל"ן ממשיכה להציג גידול בהיקפי הגיוס לקרנות שבניהולה, והחברה גם פועלת להקמת קרנות חדשות לצורך ניצול הזדמנויות בתקופה הנוכחית.  התוצאות ברבעון הראשון ממשיכות להיות מושפעות מעליית הריבית ושיעורי ההיוון בארה"ב אשר גררו שערוכים שליליים. על אף זאת, יציבות שוק הדיור להשכרה בארה"ב בכלל ובאיזורי פעילות החברה בפרט, צפויה להערכתנו להביא, לשינוי מהותי בתוצאות עם שינוי מגמת הריבית בארה"ב. 

אלקטרה פאוור מתחילה לראות פירות מיישום האסטרטגיה החדשה שלה ומהשלמת תהליך של שינוי ארגוני משמעותי. מהלכים אלה, לצד כניסת החברה לשוק הספקת החשמל ללקוחות ביתיים, בו היא כבר מובילה את השוק בהיקף ניוד הלקוחות מחברת החשמל אליה, הביאו לשיפור בתוצאות ברבעון הראשון, ואנו מאמינים כי זו תחילתה של מגמה שתבוא לידי ביטוי גם בהמשך השנה. כחלק מהמשך תהליך מימוש האסטרטגיה והתמקדותה של החברה בשלושה תחומי ליבה – גפ"מ, גז טבעי, והספקת חשמל - פועלת אלקטרה פאוור ליציאה מתחומים שאינם בליבת הפעילות."

חברת אלקו פרסמה היום את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2024.

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון לשנת 2024:

סך ההכנסות לרבעון עלו בכ-4.4% לכ-4.9 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-4.69 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה רשמה ברבעון הראשון לשנת 2024 הפסד המיוחס לבעלי המניות של כ-41.5 מיליון שקל, לעומת רווח נקי מיוחס לבעלי המניות בסך של כ-13 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת. ההפסד ברבעון נובע בעיקר מירידה בחלקה של החברה בתוצאות אלקטרה נדל"ן ברבעון ומהפחתת השקעה בדסק"ש. 

ממאזנה המאוחד של אלקו עולה, כי נכון, ליום 31.3.2024,  לקבוצה מצבת מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך כ-1.53 מיליארד שקל.

הונה העצמי של אלקו, נכון ל-31.3.2024, הסתכם בכ-5.08 מיליארד שקל (מתוכם כ-2.22 מיליארד שקל מיוחס לבעלי מניות החברה).

דיבידנדים – ברבעון הראשון לשנת 2024 הכריזו אלקטרה בע"מ ואלקטרה נדל"ן על דיבידנדים, שחלקה של אלקו בהם עמד על כ-30 מיליון שקל. הדיבידנדים התקבלו בחודשים אפריל-מאי. 

להלן תרומת החברות הבנות הציבוריות לרווחי בעלי מניות החברה ברבעון הראשון לשנת 2024:

אלקטרה בע"מ רשמה ברבעון הכנסות של כ-2.98 מיליארד שקל, לעומת כ-2.93 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת, ותרמה רווח של כ-71 מיליון שקל, לעומת רווח בסך של כ-57 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע מגידול בהכנסות בתחום פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, בתחום ההפעלה, השירות והאחזקה ובתחום הזכיינות, בקיזוז ירידה בתחום פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ופיתוח והקמה של נדל"ן בייזום כתוצאה ממלחמת 'חרבות ברזל' .

אלקטרה מוצרי צריכה רשמה ברבעון הכנסות של כ-1.77 מיליארד שקל, עלייה של כ-19.7% לעומת כ-1.48 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. ותרמה רווח של כ-3 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-53 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2023. הגידול בהכנסות וברווח נובע מגידול במכירת בתחום קמעונאות מזון, ובעיקר מסניפים שהוסבו לרשת Carrefour ובשנה הקודמת היו סגורים בשל כך. כמו כן, חל גידול במכירות בתחום קמעונאות חשמל ובתחום הספורט ופנאי, בעיקר במכירות המותג ADIDAS כתוצאה מהכללה לראשונה של תוצאות 26 סניפים שנרכשו. מנגד, חל קיטון במכירות מערכות חימום עקב שינויי רגולציה. כמו כן, ירידה במכירות מזגנים בשוק המקומי כתוצאה משינוי תמהיל המכירות וכפועל יוצא מהשפעת מלחמת 'חרבות ברזל' על מסירת דירות חדשות. 

אלקטרה נדל"ן:  חלק אלקו בהפסדי החברה ברבעון הראשון הסתכם לכ-84 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת. הקיטון נובע בעיקר מירידה בהכנסות לקבל מדמי הצלחה (Promote) בקרנות ההשקעה, שנבע מירידת ערך בשווי נכסי הקרנות ושותפויות ההשקעה בדיור להשכרה עקב עליית שיעור ההיוון בארה"ב. 

אלקטרה פאוור: רשמה ברבעון הכנסות של כ-213 מיליון שקל, לעומת כ-211 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. אלקטרה פאוור תרמה ברבעון רווח של כ-10 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מהמשך צמיחה במכירות בתחום הספקת החשמל ועלייה בחלק החברה ברווחי ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, בקיזוז ירידה בכמויות הגפ"מ והגז הטבעי. 

דסק"ש: ברבעון הראשון של שנת 2024 נרשמה הפרשה, נטו, לירידת ערך השקעה בסך של כ-23 מיליון שקל בגין ההשקעה בדסק"ש (מוחזקת בשיעור של 29.8% על ידי אלקו). דסק"ש השלימה בחודש מאי 2024 את העיסקה למכירת אחזקותיה (כ-35.6%) בחברת סלקום תמורת כ-936 מיליון שקל. בחודש ינואר 2024 הושלמה עיסקה, במסגרתה נמכרה חברת קרטיהיל, שהוחזקה על ידי אלרון. חלק אלרון בתמורת העיסקה כ-88 מיליון דולר (מתוכם כ-48 מיליון דולר התקבלו עם השלמת העיסקה). בנוסף, נחתם מזכר הבנות לא מחייב למכירת אלרון ונצ'רס לפי שווי של 82-90 מיליון דולר.

לגרף אלקו לחצו כאן

104 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 101.27 מיליון באלקו
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלקו. לרשימה המלאה
x