עמרם אברהם מציגה נתוני שיא במכירות לרבעון הראשון

מתחילת השנה ועד סמוך לפרסום הדוח לרבעון הראשון של השנה, מכרה החברה 1,002 יח"ד בהיקף של כ-1.56 מיליארד שקל, לעומת 560 יח"ד שמכרה החברה בכל שנת 2023; הכנסות החברה ברבעון ירדו לכ-174.1 כתוצאה מתמהיל וקצב ההתקדמות בפרויקטים, וממכירת קרקע בסך כ-45 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; החברה השלימה לאחרונה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בת"א

 

 

 
נועם גרייף, מנכ״ל עמרם אברהם, צילום: ימית הרוניאןנועם גרייף, מנכ״ל עמרם אברהם, צילום: ימית הרוניאן
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/05/2024

קבוצת עמרם אברהם, שבשליטת אלון עמרם ויורם עמרם, העוסקת בתחום הנדל"ן היזמי למגורים בישראל ובנדל"ן מניב בישראל, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2024. 

מניית עמרם אברהם החלה להיסחר בבורסה בת"א ב-19 במאי 2024, זאת לאחר שהחברה השלימה בהצלחה מרובה הנפקת מניות ראשונה (IPO). במסגרת ההנפקה, שבוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, גייסה החברה סך של כ-312.6 מיליון שקל משורה של גופים מוסדיים מובילים, תמורת כ-20% ממניותיה. ההנפקה בוצעה  לפי שווי של כ-1.56 מיליארד שקל לאחר הכסף.  שווי השוק בסמוך לפרסום הדוחות עומד על כ-1.79 מיליארד שקל. יצוין כי לעמרם אברהם שתי סדרות של איגרות חוב בהיקף כולל של כ-360 מיליון שקל. 

עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון הראשון: 

ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו בכ-174.1 מיליון שקל, לעומת כ-268.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בהכנסות נובע בעיקר מתמהיל הפרויקטים וקצב ההתקדמות בפרויקטים, וכן מכך שברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה הכנסות בסך כ-45 מיליון שקל ממכירת קרקע באור עקיבא. 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2024 הסתכם בכ-51.9 מיליון שקל, לעומת כ-98.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מהשינוי בהכנסות, כאמור. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עמד על כ-29.8% לעומת כ-36.6% ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בשיעור הרווח הגולמי ובשיעור הרווח הגולמי בנטרול השפעת מכירת קרקעות, נבע בשל תרומה של פרויקטים בעלי שיעור רווח גולמי נמוך יותר ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, וזאת בעיקר בשל שלביות הפרויקטים ביחס לנקודת החתך, כאשר ברבעון הראשון ב-2024 הכירה החברה ברווח בעיקר בגין פרויקטים שנמצאים בשלבים ראשוניים בעוד ברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה ברווח גם בגין פרויקטים בשלבים מתקדמים יותר.   

החברה רשמה ברבעון הראשון של 2024, רווח נקי של כ-16.1 מיליון שקל (מתוכו כ-14.6 מיליון שקל לבעלי המניות), לעומת רווח של כ-64.2 מיליון שקל (מתוכו כ-55.1 מיליון שקל לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ברווח נובע בעיקר מהשינוי ברווח הגולמי, כאמור, וכן מגידול בהוצאות מימון, נטו הנובע בעיקר מפרויקטים מהותיים שנכנסו ללווי במהלך הרבעון אשר עלויות המימון בגינם הפסיקו להיות מהוונות למלאי ונזקפו ישירות לסעיף המימון בדוח רווח והפסד. יצוין כי ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה רווח בסך כ-21 מיליון שקל לפני מס ממכירת הקרקע האמורה באור עקיבא. 

זינוק בהיקף מכירת הדירות: ברבעון הראשון של 2024 מכרה החברה 703 יחידות בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל, (מתוכן חלק החברה הינו 658 יח"ד והתמורה בגינן הינה 983 מיליון שקל), לעומת מכירת 48 יחידות ברבעון המקביל אשתקד, בתמורה של 95 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 36 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-72 מיליון שקל). הנתונים ברבעון הראשון של 2024 כוללים מכירת 305 יח"ד בשוק חופשי ו-397 יח"ד מחיר למשתכן. לאחר מועד הדוח, מכרה החברה 299 יח"ד בהיקף של כ-460 מיליון שקל, כך שמתחילת השנה מכרה החברה 1,002 יח"ד בהיקף של כ-1.56 מיליארד שקל.

נכון ל-31 במרץ 2024, לקבוצה פרויקטים יזמים בישראל (מלאי דירות, פרויקטים בביצוע, בתכנון, עתודות קרקע, והתחדשות עירונית) בהיקף של כ-10,710 יח"ד (מתוכן חלק החברה 7,590 יח"ד) כולל656  עסקאות שנחתמו וטרם הושלמו. נכון למועד הדוח, לחברה 21 פרויקטים במסגרת תוכנית מחיר למשתכן (בשלבים שונים), הכוללים (כולל דירות שוק חופשי) כ-  5,000יחידות דיור (100%), מתוכן חלק החברה הוא כ-4,600 יח"ד. 

להערכת החברה, במהלך 2024 יתקבלו היתרי בניה בגין חלק מהפרויקטים בתכנון בקבוצה (כולל התחדשות עירונית) בהיקף של 3,200 יח"ד לשיווק (חלק החברה כ-2,560 יח"ד לשיווק). 

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון של החברה לתאריך 31 במרץ 2024 הסתכם בכ-833 מיליון שקל (ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ-790.4 מיליון שקל), לעומת כ-758.8 מיליון שקל (ההון העצמי המיוחס לבעלים הסתכם בכ-701.4 מיליון שקל) ליום 31 במרץ 2023.

אירועים בולטים בתקופת הדוח ולאחריו: 

מאי 2024 השלימה החברה בהצלחה מרובה הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בתל-אביב. בהמשך להנפקה הפכה מגדל ביטוח לבעל עניין בחברה עם שיעור של כ-8.2% מההון. 

ינואר 2024 גייסה החברה סך של 110.3 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב חדשות (סדרה ב'). תמורת ההנפקה נטו, הסתכמה בכ-109 מיליון שקל. 

נועם גרייף, מנכ"ל עמרם אברהם: "אנחנו מסכמים את הרבעון הראשון של 2024 עם תנופת פעילות גדולה מאוד בהתאם לתוכנית העבודה שלנו. במהלך הרבעון מכרנו 703 יח"ד, כמות הגדולה ב-25% מהיקף יח"ד שמכרנו בשנת 2023 כולה, כאשר מאז סוף הרבעון המשכנו בקצב מכירות מוגבר ועד סמוך לפרסום הדו"ח מכרנו עוד 299 יח"ד. לחברה פרויקטים אטרקטיביים וייחודיים בפריסה גיאוגרפית רחבה ופניה לכל חתכי האוכלוסייה, ובנוסף לחברה מעטפת מלאה של שיווק וביצוע פנימי ויחד כל אלו תומכים ביכולתה להמשיך לצמוח ולהתפתח גם בתקופה מורכבת זו. החודש השלמנו הנפקה ראשונית בבורסה בת"א שמחזקת את הגמישות הפיננסית שלנו ותומכת בהמשך העשייה המרובה של עמרם אברהם והאצת פעילותה, כאשר אנו צופים קבלת היתרי בניה לאלפי יח"ד עוד השנה בגין חלק מהפרויקטים אותם אנו מקדמים. בשוק הדיור ניכרת בתקופה האחרונה מגמת התאוששות ואנו פועלים באינטנסיביות למיצוי הפוטנציאל העסקי הרב הקיים בחברה ולהשאת ערך לכל בעלי העניין".  

x