עין שלישית קיבלה הזמנה מחייבת בהיקף 19 מיליון שקל

יצרנית מערכות אלקטרואופטיות עין שלישית, מדווחת על קבלת הזמנה מחייבת בהיקף 19 מיליון שקל ואפשרות להזמנות נוספות ב-22 מיליון שקל. מניית החברה מזנקת ב-19.08%+

 

 

 
ליאור סגל, צילום: יקיר שוקרוןליאור סגל, צילום: יקיר שוקרון
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/06/2024

קבלת הזמנה מחייבת בהיקף 19 מיליון ש"ח – בהמשך לזכייה במכרז

בהמשך להודעות החברה מהימים 19 במאי 2024 וה-20 במאי 2024 (מס' אסמכתאות בהתאמה: 2024-01-048421 ; 2024-01-048946) בדבר זכייה במכרז של לקוח ביטחוני לרכישת מערכות של החברה, החברה מתכבדת לעדכן כי התקבלה הזמנה סופית ומחייבת מהלקוח הביטחוני בהיקף של כ- 19 מ יליון ש"ח. יובהר, כי מטבען של הזמנות מסוג זה, ייתכן ואלו יכללו התאמות נוספות לאור דרישות הלקוח, אשר עשויות להגדיל את היקף הפרויקט ובהתאם את סך ההכנסות לחברה.

בנוסף, העסקה מעניקה ללקוח הביטחוני את האפשרות לבצע הזמנות נוספות מהחברה בסך כולל של כ- 22 מיליון ש"ח, במהלך תקופה של 3 שנים ממועד דיווח מיידי זה.

יודגש כי האמור לעיל אינו מ וגדר כהכנסות, וזאת עד למועד בו לא ניתן יהיה עוד לבטל את ההזמנות. 

האמור בדוח זה, לרבות בדבר הערכות החברה ותחזיותיה באשר קבלת סכומי ההזמנה בפועל וקבלת הזמנות נוספות ו הינן בבחינת מידע "צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 והתקנות על פיו, המבוסס על המידע הידוע לחברה במועד זה, המבוסס בחלקו על הערכות ותחזיות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם והתממשותם, אם בכלל, אינו ודאי, ותלוי, בין היתר, גם בגורמים שאינם בשליטתה של החברה, בין היתר, כמפורט בסעיף 35 לדוח התקופתי של החברה. בהתאם לכך, הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שהוערך על ידי החברה.

x