היתר כללי למתן שירותים בנקאיים מסוימים

הפיקוח על הבנקים מחליף את ההיתר למתן שירותים בנקאיים מסוימים משנת 2002 בהיתר עדכני

 

 
Photo-Annkozar-Dreamstime.comPhoto-Annkozar-Dreamstime.com
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/06/2024

כללי

1. בשנים האחרונות חלו התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות במערכת הבנקאית שהובילו לגידול בשיעור הפעולות הבנקאיות שמבוצעות בערוצי בנקאות בתקשורת (אפליקציה, אתר אינטרנט,טלפוניה ועמדות לשירות עצמי) על חשבון ביקורים בסניפים. הירידה בביקורים בסניפים לוותה בתהליך של מיזוג וסגירת סניפים קבועים – תהליך שמקיף מדינות מפותחות רבות. יחד עם זאת, הוראת סעיף 28 א לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- 19811 ותהליך האישור לסגירת סניפים קבועים שמפורט בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 400 , האטו את קצב סגירת הסניפים בישראל בהשוואה למצוי במדיניות ה- OECD.

2. כדי לשפר את נגישות השירותים הבנקאיים הפיזיים לכלל הלקוחות, ובפרט לתושבי הפריפריה וללקוחות המתקשים להגיע לסניף כמו קשישים ובעלי מוגבלויות, הפיקוח על הבנקים מחליף את ההיתר למתן שירותים בנקאיים מסוימים משנת 2002 בהיתר עדכני. ההיתר החדש מרחיב את השירותים הבנקאיים הפיזיים שבנק רשאי לספק ללקוחות מחוץ לכותלי הסניף, תוך התאמה למאפייני הלקוחות ולצרכיהם: הוא מאפשר לספק לכלל הלקוחות שירותים בנקאיים בסיסיים מחוץ לכותלי הסניף, וללקוחות שיש להם קושי אובייקטיבי להגיע לסניף – את כלל השירותים הבנקאיים. זאת בנוסף לאפשרות שקיימת היום – לספק שירותים בנקאיים מחוץ לכותלי הסניף ללקוחות בעלי הבנה פיננסית. כך למשל, בנק יוכל לספק ללקוח שירותים בנקאיים בביתו או במקום העבודה שלו, ואולם היתר זה לא מאפשר לבנק לספק ללקוח שירותים בנקאיים בסניף של בנק אחר.

3. ההיתר החדש מגדיל את הגמישות של הבנקים במתן שירותים בנקאיים פיזיים מחוץ לכותלי הסניף, ואולם הוא אינו מחליף את סניפי הבנקים ומצופה מהבנקים להמשיך לספק שירותים בנקאיים בסניפים. השימוש בהיתר כפוף לעמידה בתנאים מסוימים לרבות קביעת מדיניות, נהלים ותהליכי עבודה; התאמת השירות לצרכי הלקוח, למאפייני הסיכון שלו ולאוריינות הפיננסית שלו; מתן השירות במקום ראוי ותיעוד השירות.

4. על הבנק להעריך את הסיכונים הגלומים במתן שירות בנקאי כאמור ואת היכולת לגדרם בהתאם לנדרש בהוראות ניהול בנקאי תקין. מתן שירות בנקאי מכוח ההיתר החדש הינו חלק ממערך השירות ותמיכה ללקוחות הבנק ועל כן תחול עליו הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 501 בנושא "ניהול מערך שירות ותמיכה ללקוחות".
x