רשות המסים: גדילה בתחזית לגביית היטל רווחי נפט וגז

רשות המסים פרסמה היום תחזית מעודכנת של גביית היטל בגין רווחי נפט ורווחי יתר ממשאבי טבע בשנים הבאות, שעלתה ל-55-72 מיליארד דולר. העלייה לעומת התחזית הקודמת היא כתוצאה מחיזוי עלייה בכמות הגז ב-3 המאגרים וחיזוי עלייה במחירי הגז

 

 
הפקת גז טבעי / תמונה: Dreamstimeהפקת גז טבעי / תמונה: Dreamstime
 

רשות המסים בישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/06/2024

רשות המסים פרסמה היום תחזית מעודכנת של גביית היטל בגין רווחי נפט ורווחי יתר ממשאבי טבע בשנים הבאות. התחזית גבוהה ביחס לתחזית הקודמת עקב תחזית מעודכנת לעלייה בכמות הגז ב-3 המאגרים שמפיקים גז, וכן תחזית מעודכנת לעלייה במחירי הגז בשנים הבאות.

תחזית גביית היטל רווחי נפט וגז

מקסימום

מינימום

תחזית גבית היטל רווחי נפט וגז בשנים הבאות:

מיליוני $ ארה"ב

מיליוני $ ארה"ב

2024

320

280

2025

570

430

2026

940

750

2027

2,100

1,520

2028

2,640

2,210

2029

2,740

2,310

2030

2,700

2,360

2031

2,840

2,550

2032

3,110

2,810

2033

3,030

2,380

סה"כ תחזית גביית היטל רווחי נפט וגז בעשור הקרוב

20,990

17,600

תחזית גביית היטל רווחי נפט וגז ביתר השנים

51,050

37,690

סה"כ תחזית גביית היטל רווחי נפט וגז החל משנת 2024 

72,040

55,290


הערה: ההיטלים שייגבו צפויים להיות חלוטים כשנה בממוצע לאחר גבייתם. 

סך ההיטלים שניגבו עד ה-16 ביוני 2024 הסתכם ב-6.85 מיליארד ₪, מתוכו 5.921 מיליארד ₪ היטלים חלוטים. בתוך כשנתיים מאז פתיחת הקרן לאזרחי ישראל, עת הועברו אליה כמיליארד ₪, נצברו סה"כ קרוב ל-6 מיליארד ₪ היטלים חלוטים עבור הקרן לאזרחי ישראל. סכום ההיטלים החלוטים אינו כולל את הרווחים שנצברו בקרן הביניים טרם העברתם לקרן לאזרחי ישראל וכן את הרווחים שנצברו בקרן לאזרחי ישראל מההשקעות של כספי ההיטלים החלוטים. 

סכומים מצטברים

ליום

היטל שנגבה

במיליארדי ש"ח

מתוכו: היטל חלוט במיליארדי ש"ח

     01/06/2022 (*)

2.172

1.140

31/12/2022

4.545

2.028

31/12/2023

6.549

4.663

16/06/2024

6.850

5.921

(*)  מועד פתיחת הקרן לאזרחי ישראל והעברת ההיטל החלוט לקרן.
(**) ההיטל החלוט אינו כולל רווחים שנצברו בקרן הביניים טרם העברתם לקרן לאזרחי ישראל.

היטלים שאינם חלוטים הם היטלים שנגבו כמקדמות או כניכוי במקור במהלך שנת המס וגבייתם עדיין אינה סופית. לאחר תום שנת המס, בהתאם לסכום ההיטל שיחושב בדוח השנתי שיוגש, יהפוך ההיטל כאמור, כולו או חלקו, לחלוט. היטלים חלוטים הם היטלים שנגבו עפ"י דוחות שנתיים שהגישו בעלי זכויות הנפט ומשאבי הטבע, וכן היטלים שנגבו בעקבות שומה סופית.

רשות המיסים מעבירה מידי רבעון את כספי ההיטלים הנגבים (החלוטים ושאינם חלוטים) לחשב הכללי במשרד האוצר. החשכ"ל מנהל בקרן לתקופת ביניים את ההיטלים שאינם חלוטים עד שיהיו חלוטים, ומעביר לקרן לאזרחי ישראל אחת לרבעון את ההיטלים החלוטים בצירוף רווחי ההשקעות (או בניכוי ההפסדים מהן), לאחר שהומרו לסכום במטבע חוץ.

ההיטלים בגין רווחי יתר מנפט ומשאבי טבע נגבים בהתאם לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע. לפי חוק זה הכספים שמתקבלים מההיטלים ינוהלו בהתאם להוראות חוק קרן לאזרחי ישראל. מטרת הקרן לנהל את הכנסות המדינה מהיטל על רווחים ממשאבי טבע בראייה כלכלית ארוכת טווח לשם השאת רווח ובמטרה לאפשר את המשך קיומה של הקרן לדורות הבאים. בנוסף להיטלים על רווחי נפט ורווחי יתר ממשאבי טבע המיועדים לקרן לאזרחי ישראל, בעלי זכות נפט ובעלי זכות לניצול משאב טבע משלמים גם מס הכנסה (או מס חברות) ותמלוגים אשר נכנסים לתקציב המדינה בשוטף.

x