בנק ישראל מאריך את מתווה הסיוע המקיף בבנקים

הבנק מודיע על הארכת תקופת המתווה בשלושה חודשים נוספים עד ל-30 בספטמבר, כך שלקוחות הבנקים שנפגעו מנזקי המלחמה יוכלו להמשיך ולקבל הקלות. הנגיד פרופ' אמיר ירון: "הארכת המתווה תורמת ליכולתם של אלו שחווים קשיים כלכליים לצלוח תקופה זו ולשפר את סיכויי התאוששותם"

 

 
 בנק ישראל מאריך את מתווה הסיוע / איור: פאנדר בנק ישראל מאריך את מתווה הסיוע / איור: פאנדר
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/06/2024

בנק ישראל הודיע היום (א') על הארכת מתווה הסיוע המקיף שאומץ על ידי הבנקים בפעם הרביעית, לטובת לקוחות המערכת הבנקאית בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל".

במטרה לסייע ללקוחות בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות ברזל", כשבוע לאחר פרוץ המלחמה הודיע בנק ישראל על מתווה מקיף להקלה על נטל האשראי והעמלות, שאומץ על ידי הבנקים. בחלוף מספר שבועות מתחילת
המלחמה ונוכח העובדה כי תושבי הצפון פונו מביתם, הורחב המתווה ונכללו בו גם תושבי הצפון.

המתווה הקיים מאפשר לקבוצת הלקוחות במעגל הראשון - האוכלוסייה  שנפגעה באופן ישיר מנזקי המלחמה, לדחות, ללא ריבית וללא עמלות, את תשלומי ההלוואות והמשכנתאות, לקבל פטור ממרבית העמלות ופטור בחשבונות עו"ש מריבית על יתרת החובה עד לסכומים קצובים, וזאת למשך שלושה חודשים מרגע הצטרפותם.

ליתר הלקוחות - קבוצת הלקוחות במעגל השני - ניתנת האפשרות לדחות, ללא עמלות, את תשלומי ההלוואות והמשכנתאות למשך שלושה חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה.

מניתוח הנתונים עולה כי ישנם חלקים באוכלוסיית הזכאים במעגל הראשון שחזרו לשגרה וזה מתבטא בין היתר, בנתונים המצביעים על כך שהצורך בהקלות בתחום האשראי הולך ומצטמצם. לכן ומתוך אחריות לעמידה במוסר התשלומים ולהתנהלות הפיננסית של הלקוחות, בוצעו התאמות במתווה, וככל שיידרש, יבוצעו התאמות נוספות בהקלות הניתנות לאוכלוסיות השונות, במטרה לסייע לאלו שעדיין זקוקים לכך.

נתוני רקע מבנק ישראל נכון ל-31.5.24

נדחו, במצטבר, כ- 390 אלף הלוואות, בסכום כולל של כ- 8.2 מיליארדי שקלים. 

כ- 40% מהסכומים שנדחו התבצעו בקרב משקי הבית והיתר במגזר העסקי.

כ-66% מכלל הסכום שנדחה שייך להלוואות שדחייתן הסתיימה והן חזרו לתשלום סדיר. הלוואות אלו מהוות כ- 73% ממספר הדחיות.

הארכת והרחבת המתווה החל מתאריך 1.7.24

לאור הימשכות המצב הביטחוני השורר במדינה והשלכותיו על ההתנהלות הפיננסית של האוכלוסיות השונות, מודיע בנק ישראל על הארכה והרחבה נוספת של המתווה, שאומץ ע"י כל הבנקים.

הארכת תקופת המתווה בשלושה חודשים נוספים (עד לתאריך 30.9.2024) באופן הבא:

דחיית תשלומי הלוואות ומשכנתאות - התקופה להגשת הבקשות לדחיית הלוואות במסגרת המתווה, תוארך בשלושה חודשים נוספים. יצוין כי תקופת דחיית התשלומים המצטברת המקסימלית במסגרת המתווה תהיה 9 חודשים לכל הלוואה.

לקוחות שדחו את התשלומים לתקופה של 9 חודשים ועדיין מתקשים מבחינה כספית לעמוד בתשלומי ההלוואה, יפנו לבנק בו מתנהל חשבונם בבקשה לבחינת הקלות.

כל מקרה ייבחן על ידי התאגיד הבנקאי לגופו.

יודגש כי הפיקוח על הבנקים מצפה מהבנקים לפעול ברגישות המתבקשת בבחינת בקשות אלו פטור מתשלום מרבית העמלות המשמשות לניהול השוטף של חשבון העו"ש (בהתאם לטבלה המעודכנת המופיעה בנספח להודעה) ולפטור מריבית על יתרת חובה בחשבון עו"ש - הקלות אלו יוארכו במסגרת המתווה.

בשלושה חודשים נוספים לאוכלוסיית המעגל הראשון, בדומה לתנאי המתווה המקוריים אשר מפורסמים באתר האינטרנט של בנק ישראל. 

בהתייחס לפטור מריבית על יתרת חובה בחשבון עו"ש עסקי לבעלי עסקים - פטור זה הורחב ויינתן לכל עסק עם מחזור פעילות שנתי של עד 10 מיליון (במקום 5 מיליון שקלים). 

הרחבת אוכלוסיית בעלי העסקים הזכאים לפטור מחיוב בריבית על יתרת החובה בחשבון העו"ש (נכון להיות הלקוח במינוס בחשבונו ערב מועד פרסום המתווה הנוכחי) וזאת עד ליתרת חובה של 30,000 ש"ח למשך שלושה חודשים, בהתאם ליתרות החובה בפועל.

המשך מתן ההטבות באופן יזום לחיילי מילואים שנמצאים בשירות פעיל - מתן ההטבות להם זכאים חיילי מילואים - פטור מעמלות וספיגת ריבית ביתרת חובה בעו"ש ובחשבון העסקי בהתאם לתנאי המתווה (המעגל הראשון) - ימשיך להינתן באופן יזום על ידי הבנק לתקופה של 3 חודשים נוספים.

אופן זיהוי חיילי המילואים יהיה לפי תקבול/זיכוי שיהיה בחשבון הלקוח בין התאריכים ,1.7.2024-30.9.2024.

בעקבות שירות מילואים. ככל והלקוח שירת בשירות מילואים בתקופה האמורה ולא קיבל תקבול/זיכוי לחשבון, עליו להציג אסמכתה לבנק אודות שירות המילואים שביצע לצורך קבלת ההטבה.

בנוסף, ובהתייחס לתושבים שפונו מביתם, יקיים הפיקוח על הבנקים, באמצעות איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית ובשיתוף משרד הרווחה והשירותים החברתיים, הרצאה מקוונת (webinar) בנושא חוסן כלכלי, במסגרתה יוצגו כלים להתנהלות פיננסית אחראית ומידע ממוקד לגבי זכויות פיננסיות רלבנטיות.

הפיקוח על הבנקים חוזר ומבהיר, כי טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים נוספת, בהתאם לתנאי המתווה המעודכן, ובפרט עבור לקוחות שכבר ביצעו דחיית תשלומים, יש לבחון היטב את הצורך בדחייה נוספת ואת מכלול
השלכותיה, לרבות המחיר הכלכלי הכולל שלה.

עוד יצוין כי המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו, כפי שמרבית הבנקים אכן עשו בפועל והפיקוח על הבנקים מעודד אותם להמשיך זאת.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "מתחילת מלחמת "חרבות ברזל" נקט בנק ישראל בסט פעולות לתמיכה בפעילות השווקים וסיוע למשקי בית ועסקים שנפגעו כדי לצלוח את התקופה. הארכת המתווה תורמת ליכולתם של אלו שחווים קשיים כלכליים לצלוח תקופה זו ולשפר את סיכויי התאוששותם. בנק ישראל ימשיך לנטר ולנתח באופן שוטף את מצב המשק על רקע המלחמה ויפעל ככל הנדרש על מנת לתמוך בכלכלה ובמשק. אני מודה לצוות המקצועי בפיקוח על הבנקים שהוביל את המתווה ולמערכת הבנקאית שנרתמה למאמצי הסיוע ולהארכתו".

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי: "המצב הביטחוני במדינה עדיין מורכב ולכן החלטנו להאריך בפעם הרביעית את המתווה המקיף שאומץ על ידי הבנקים, כדי להמשיך ולתת הקלות תזרימיות שיסייעו לאוכלוסייה לחזור לשגרת תשלומים סדירה, תוך ביצוע התאמות נדרשות כפי שעולה מהנתונים ומהפניות מהשטח. הפיקוח ימשיך לעקוב אחר הנתונים וההתפתחויות, תוך מיקוד הסיוע לאוכלוסיות הרלבנטיות. אני מברך את המערכת הבנקאית על המשך הירתמותה להרחבה הנוספת של המתווה ועל מתן ההקלות הנוספות הניתנות ללקוחות".
 

 


 

x