פסגות מוצרי מדדים מודיעה על אפשרות המרה כפויה של תעודת ת"א-25 בחסר

כשהשווקים עולים תעודות הסל בחסר סובלות

 

 
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/03/2015

דו"ח מיידי בדבר היתכנותה של המרה כפויה - תעודות בחסר (סדרה כ') החברה מבקשת להודיע על היתכנותה של המרה כפויה בתעודה בחסר (סדרה כ') של החברה, תעודה בחסר שתשואתה מושפעת משינויים במדד ת"א 25 ("התעודות"), כדלקמן:

בהתאם לסעיף 3.13.6 לתשקיף המדף של החברה מיום 25 בינואר 2007 ("תשקיף המדף"), החברה תבצע המרה כפויה של כל סדרת התעודות בכל מקרה בו ערך מדד ת"א 25 יגיע לערך של 1600 נקודות ("ערך המימוש"). שער הסגירה של מדד ת"א 25 ביום 18 במרץ 2015 נקבע על 1575 נקודות, שער שהינו נמוך בשיעור של כ-1.5% מערך המימוש.

בהתאם, במקרה שערך מדד ת"א 25 יגיע לערך אשר יהיה שווה או גבוה לערך של 1600 נקודות, תפרסם החברה דיווח מיידי הכולל פרטים ובעיתוי כפי שנקבע בתשקיף המדף ובדיווחי החברה, כפי שפורסמו מעת לעת אודות ההמרה הכפויה הצפויה.

אין בפרסום דו"ח מיידי זה כדי לחייב את החברה ליתן הודעות נוספות בקשר עם היתכנות
ההמרה הכפויה הצפויה, למעט הודעה בהתאם לסעיף הרלוונטי בתשקיף המדף ביחס לביצוע ההמרה הכפויה.

מס' נייר: 1104082


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.