שיכון ובינוי >> תוצאות חלשות אך החברה נסחרת מתחת לשוויה הכלכלי

המלצת קניה עם מחיר יעד של 11 שקל למניה

 

 
 

אדר עציוני
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/08/2015


לפי הצפי, דוחות חלשים לשיכון ובינוי אשר הושפעו לשלילה ממגזרי התשתיות והבניה ( SBI בחו"ל וסולל בונה בישראל) וכן מירידה (חשבונאית) בהכרה בהכנסות ממסירת דירות למגורים. צבר העבודות ממשיך להציג גידול נאה בשל הצטרפות פרו' חדשים בישראל. להלן התייחסותנו:
  • ירידה בהכנסות בהשפעת מגזרי התשתיות והבניה והמגורים בישראל– עמדו ברבעון על כ-1,113 מ' ₪, קיטון של כ-22% לעומת הרבעון המקביל. בחלוקה מגזרית, כצפוי העיבו על  ההכנסות הרבעוניות מגזרי התשתיות והבניה, הכנסות SBI בחו"ל ירדו בכ-34% (כ-41% בנטרול השפעת ה-$) בעיקר בשל האטת קצב העבודות בניגריה ובאזרביג'אן ומסיום עבודות באוגנדה. הכנסות סולל בונה ירדו בכ-20% עקב ירידה בהיקף הביצוע של חטיבת הבניה, מפעלי הבטון והבניה הטרומית. מגזר יזמות הנדל"ן בישראל רשם ירידה של כ-7% והושפע לרעה בעיקר בשל מספר קטן של דירות שאוכלסו במהלך הרבעון (קרוב לפי 2 פחות מהרבעון המקביל וכפי 3 פחות מהרבעון הקודם). מלבד מגזר המים, עליות נאות נרשמו בשאר המגזרים: מגזר יזמות הנדל"ן בחו"ל (המשך אכלוס פרו' מגורים בפולין), בתחום הזכיינות (תוספת הכנסות מפרו' קריית הממשלה בי-ם), במגזר האנרגיה המתחדשת נרשם שיפור שנבע בעיקרו מגידול בהיקף הקמת מתקני PV בינוניים (בעיקר בגין פרו' נבטים – MW18).

  • שיפור במכירות למגורים בישראל- ב-Q2-15 מכרה החברה 249 יח"ד (לחלק החברה), לעומת 82 יח"ד ברבעון המקביל וכ-219 יח"ד ברבעון הקודם. בגזרת המחיר, נרשמה עליה של כ-11% לעומת המקביל ושל כ-7% לעומת הקודם. מתחילת השנה (עד סוף יולי), נמכרו 532 יח"ד (חלק החברה) לעומת כ-334 אשתקד. נציין כי עפ"י כללי החשבונאות, הכרה בהכנסה ממכירת דירות נעשית רק בעת מסירתן לרוכש ולא במועד המכירה, ולכן ההבדלים בין התוצאות למכירות. 

  • קיטון ברווח התפעולי – עמד ב-2Q על כ-90 מ' ₪ לעומת כ-107 מ' ברבעון המקביל, קיטון של כ-16% (בנטרול השפעות חד"פ ברבעון המקביל, חלה ירידה גדולה יותר). זאת לאור ירידה ברווח של המגזרים המרכזיים ולמרות סיוע התחזקות ה-$ בפעילות בחו"ל.

  • מרווח תפעולי במגזר התשתיות והבנייה – בפעילות SBI בחו"ל, לאור ההאטה בניגריה, ירידה בגבייה ושמרנות גבוהה יותר בהכרה ברווח, נרשמה ירידה מהותית במרווח הרבעון ל-12.5% (לעומת כ-16.6% ב-2014). בישראל המרווח התפעולי הרבעוני של סולל בונה היה 2.2% (לעומת כ-1.9% ב-2014 כולה).

  • קיטון ברווח נקי ושיפור בתזרים המזומנים– הרווח הנקי הסתכם ב-2Q לכ-34 מ' ₪, ירידה של כ-13% לעומת התקופה המקבילה. השפעה לרעה על הרווח הגיעה מהפסד של כ-16 מ' ₪ מחלק החברה בתוצאות אלקון (חברה כלולה). תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה שלילי והסתכם בכ-155- מ' ₪ (384- מ' בתקופה המקבילה).

  • המשך שיפור בצבר העבודות לשיא חדש– לאחר גידול נאה ברבעון הקודם,  הגידול בצבר נמשך עם עליה נוספת של כ-8% לעומת הרבעון הקודם לרמה של כ-13 מיליארד ₪ (לעומת כ-12 מיליארד ש"ח ברבעון הקודם וכ-11.2 מיליארד בתום 2014). התוספת העיקרית הגיעה מסולל בונה עם הצטרפות לצבר של פרו' הקו האדום של הרכבת הקלה בת"א. ברבעון הבא צפוי להצטרף לצבר פרו' אשלים אשר צפוי לתרום לצבר כ-1.5 מיליארד ₪ נוספים.
  • דיבידנד ומצב פיננסי – לאור הרווח הנמוך, הוכרז דיבידנד של 20 מ' ₪ בלבד שיחולק ב-20.10.15 (קובע 7.10). אנחנו עדיין מצפים לחלוקה כוללת של כ-200-250 מ' ₪ ב-2015, מה שיגזור תשואת דיבידנד השנתית מינימאלית של כ-6.1%. בידי החברה אמצעים נזילים של כ-1.57 מיליארד ₪ (במאוחד) ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות של כ-1,011 מ' ₪.


תוצאות חלשות לשיכון ובינוי, אשר היו מתחת לצפי שלנו. בראיה מגזרית, דווקא הכנסות SBI היו מעל לצפי, והסיבה העיקרית להבדלים לעומת התחזית הגיעה מתחום המגורים, שם הוכרה הכנסה מכמות קטנה יחסית של יח"ד שנמסרו (השפעה חשבונית ולא תפעולית). החולשה בתוצאות סולל בונה נמשכה גם ברבעון הנוכחי, אולם זו צפויה להשתפר במחצית השנייה עם כניסה לפעילות בפרו' הרכבת הקלה בת"א ובפרו' אשלים. בתחום המגורים בישראל, נמשך השיפור במכירות ובמחירי המכירה. בהיעדר מימושים/רווחים חד פעמיים, גם שורת הרווח התפעולי והשורה התחתונה היו חלשות יחסית.

הבשורה המעודדת היא המשך העלייה בצבר הכולל המגיעה מישראל (עלה לכ-13 מיליארד ₪), כאשר השיפור בצבר צפוי להמשך ביתר שאת גם ברבעון הבא עם כניסתו של פרו' אשלים (כ-1.5 מיליארד ש"ח).

בשל התוצאות החלשות, הוכרז דיבידנד רבעוני קטן של 20 מ' ₪ בלבד, אולם אנו סבורים כי החברה תעמוד בטווחי החלוקה של השנים האחרונות (מעל 200 מ' ₪ לשנה). 

שיכון ובינוי נמצאת כיום בנקודת המתנה, כאשר הפעילות הענפה של השנים האחרונות בניגריה נמצאת בהילוך נמוך. אנו צופים כי רק במחצית הראשונה של השנה הבאה, כאשר ניגריה תשוב למסלול ויחלו העבודות בארה"ב ובקולומביה, תשוב החברה למסלול הצמיחה, כאשר המחצית השנייה של 2015 צפויה בעיקר להסתמך על הפעילות הישראלית. סינטימנט שלילי לחוד, ותמחור לחוד, אנו סבורים כי גם בהנחות שמרניות באשר לקצב הצמיחה העתידי, ואי הודאות בניגריה, שיכון ובינוי נסחרת מתחת לשווי הכלכלי.

אנו מסקרים את מניית שיכון ובינוי בהמלצת קניה עם מחיר יעד של 11 ₪ למניה

תוצאות חלשות, אשר היו מתחת לצפי שלנו. בראיה מגזרית, דווקא הכנסות SBI היו מעל לצפי, והסיבה העיקרית להבדלים לעומת התחזית הגיעה מתחום המגורים, שם הוכרה הכנסה מכמות קטנה יחסית של יחידות דיור שנמסרו (השפעה חשבונית ולא תפעולית). החולשה בתוצאות סולל בונה נמשכה גם ברבעון הנוכחי, אולם זו צפויה להשתפר במחצית השנייה עם כניסה לפעילות בפרויקט הרכבת הקלה בת"א ובפרויקט אשלים. בתחום המגורים בישראל, נמשך השיפור במכירות ובמחירי המכירה. בהיעדר מימושים/רווחים חד פעמיים, גם שורת הרווח התפעולי והשורה התחתונה היו חלשות יחסית. הבשורה המעודדת היא המשך העלייה בצבר הכולל המגיעה מישראל (עלה לכ-13 מיליארד שקל), כאשר השיפור בצבר צפוי להמשך ביתר שאת גם ברבעון הבא עם כניסתו של פרויקט אשלים (כ-1.5 מיליארד שקל). שיכון ובינוי נמצאת כיום בנקודת המתנה, כאשר הפעילות הענפה של השנים האחרונות בניגריה נמצאת בהילוך נמוך. אנו צופים כי רק במחצית הראשונה של השנה הבאה, כאשר ניגריה תשוב למסלול ויחלו העבודות בארה"ב ובקולומביה, תשוב החברה למסלול הצמיחה, כאשר המחצית השנייה של 2015 צפויה בעיקר להסתמך על הפעילות הישראלית. סינטימנט שלילי לחוד, ותמחור לחוד, אנו סבורים כי גם בהנחות שמרניות באשר לקצב הצמיחה העתידי, ואי הודאות בניגריה, שיכון ובינוי נסחרת מתחת לשווי הכלכלי.

אנו מסקרים את מניית שיכון ובינוי בהמלצת קניה עם מחיר יעד של 11 שקל למניה."

אדר עציוני, אנליסט הנדל"ן באקסלנס ברוקראז' 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x