סך גביית המסים בחודש אוגוסט הסתכמה ב-23.4 מיליארד שקלים

ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסים - אוגוסט 2015

 

 
 

משרד האוצר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/09/2015


ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסים-  אוגוסט 2015

על פי אומדנים שנערכו על ידי חטיבת מידע ניהולי באגף החשב הכללי להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר - אוגוסט 2015.

גירעון

 1. בחודש אוגוסט נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך 2.2 מיליארד שקלים. 

 2. בפעילות למימון היה בחודש אוגוסט גירעון בסך 1.8 מיליארד שקלים.

 3. בחודשים ינואר – אוגוסט 2015 היה לממשלה גירעון בפעילותה התקציבית בסך 3.3 מיליארד שקלים לעומת גירעון בסך 9.0 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד,  ובהשוואה לגירעון שנתי בסך 32.7 מיליארד שקלים המתוכנן בהצעת התקציב לשנת 2015.

 4. הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2014 – אוגוסט 2015) נשאר ללא שינוי ועומד על  2.1% מהתמ"ג.

הוצאות

 1. בחודשים ינואר - אוגוסט פעלה הממשלה ללא מסגרת תקציב מאושרת ובהתאם לחוק יסוד משק המדינה. 

 2. סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש אוגוסט ב 26.8 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 24.2 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 2.4 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית וקרן למוסד לביטוח לאומי 0.2 מיליארד שקלים. 

 3. מתחילת השנה הסתכמו סך הוצאות משרדי הממשלה (ללא פירעון קרן וריבית) ב 172.2 מיליארד שקלים  - עלייה של 5.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד:

 • הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 4.6%. 

 • הוצאות מערכת הביטחון עלו ב 8.8%. (ההשוואה בין השנים בעייתית עקב שינויים בתוואי העונתיות של ההוצאות).

הכנסות

 1. סך גביית המסים בחודש אוגוסט הסתכמה ב 23.4 מיליארד שקלים.

 2. בחודשים ינואר – אוגוסט הסתכמה גביית המסים בסך של 184.0 מיליארד שקלים, עלייה נומינלית של 7.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 3. הכנסות ממענקים מחו"ל הסתכמו בחודש אוגוסט ב 0.4 מיליארד שקלים.

 4. הכנסות מגביית ריבית, מע"מ יבוא ביטחוני והכנסות אחרות  הסתכמו בחודש אוגוסט בסך כולל של 0.8 מיליארד שקלים.

מימון הגירעון

 1. בחודש אוגוסט הסתכם גיוס ההון נטו (מקומי ובחו"ל) בסך של  1.4 מיליארד שקלים

 2. העברות בעלים מרמ"י הסתכמו ב 0.3 מיליארד שקלים.

 3. כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו ירדו יתרות הממשלה בבנקים בסך של 0.1 מיליארד שקלים.

מצ"ב נתונים מפורטים כולל חלוקה סכמתית ראשונית של המיון הכלכלי של ההוצאות הנדרש על פי סעיף 49ב לחוק יסודות התקציב.

בחודש אוגוסט 2015 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ואגרות ב-23.4 מיליארדי ₪

1.סך הכנסות המדינה ממסים 

 • בחודש אוגוסט 2015 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב-23.4 מיליארדי ₪.

 • בניכוי שינויי החקיקה, עלו ההכנסות בשיעור ריאלי  של 9.8% לעומת חודש אוגוסט אשתקד. הגביה ממסים ישירים עלתה ב-11.5%,  והגביה ממסים עקיפים עלתה ב-7.9%. יש לציין כי הגביה בחודש אוגוסט 2014 הייתה גבוהה מהרגיל בגלל מלחמת צוק איתן ביולי 2014, שבעתיה ניתנה אפשרות לתושבי הדרום לדחות תשלומי מס מיולי לאוגוסט. 

 • בחודש אוגוסט נרשם עודף של 2.6 מיליארד לעומת פריסת התחזית, כאשר חלק מהעודף נובע מגידול חד פעמי בגבייה. נתוני המגמה בארבע השנים האחרונות מצביעים על גידול מתמשך בגביית המסים בקצב שנתי ממוצע של כ-5%. מסוף שנת 2011 ועד חודש יוני 2014, הגבייה גדלה בקצב של 4% לשנה ואילו מחודש יוני 2014 ועד חודש אוגוסט 2015, הואץ קצב הגידול לכ-9% - 14% במסים ישירים ו-5% במסים עקיפים.

2.הכנסות רשות המסים בישראל

 • הכנסות רשות המסים בחודש אוגוסט 2015 הסתכמו ב-22.9 מיליארד ₪, לעומת 20.9 מיליארד ₪ בחודש אוגוסט 2014. בניכוי תיקוני החקיקה, עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 9.8% לעומת חודש אוגוסט אשתקד. הגידול מוסבר בחלקו בהמשך העליה בהכנסות ממיסוי מקרקעין בגלל הקדמת רכישות דירות ע"י משקיעים ובירידה בהחזרי מע"מ.

 • הכנסות רשות המסים בחודשים ינואר-אוגוסט 2015 הסתכמו ב-179.5 מיליארד ₪, לעומת 166.9 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 8.4%.  

 • הכנסות ממסים ישירים

 • בחודש אוגוסט 2015 הסתכמו ההכנסות ממסים ישירים בכ-12.4 מיליארד ₪, לעומת כ-11.1 מיליארד ₪ באוגוסט 2014. בניכוי תיקוני חקיקה, עלו ההכנסות בשיעור של כ-11.5%.

 • ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון). הגביה מניכויים בחודש אוגוסט 2015 הסתכמה בכ-6.7 מיליארד ₪, עליה של 5.5% לעומת חודש אוגוסט 2014. 

 • שוק ההון – הגביה משוק ההון הסתכמה ב-265 מיליון ₪, עליה בשיעור של 7.5% לעומת חודש אוגוסט 2014, לפי הפירוט הבא: ירידה בשיעור של 6% בגבייה מריבית ועליה  בשיעור של 17% בגביה מני"ע. 

 • מס הכנסה מחברות ומעצמאים – הגביה ברוטו ממס הכנסה מחברות ומעצמאים הסתכמה בחודש אוגוסט 2015 בכ-5.0 מיליארד ₪, עליה של 4.6% לעומת חודש אוגוסט 2014. בגביה מעצמאים נרשמה ירידה בשיעור של כ-6%, אך בגביה מחברות נרשמה עליה בשיעור של 8%. חלק הארי של הגידול בגביה מתרכז בשתי חברות (אחת מהן בגין שומות הפרשים והאחרת רווחי הון).

 • מיסוי מקרקעין – ההכנסות ממיסוי מקרקעין (בניכוי החזרים) הסתכמו ב-1.3  מיליארד ש"ח, עליה ריאלית של 92% לעומת אוגוסט 2014. במס שבח ובמס רכישה נרשמה עליה בשיעור דומה. הגידול בגביית מס שבח מוסבר בארבע עסקאות חריגות בקרקעות (לתעשיה ולמגורים). הגידול במס רכישה מוסבר בהיקף גבוה של מכירת קרקעות ע"י חברות בניה בחודש יוני ובעסקאות ב"דירה נוספת" שנעשו באותו חודש, כאשר תשלום המס בגין חלק מאותן עסקאות, התקבל ביולי.

 • החזרי מס הכנסה– החזרי מס הכנסה הסתכמו בכ-1.0 מיליארד ₪, עליה של 19% לעומת חודש אוגוסט 2014.

 • ההכנסות ממסים עקיפים

 • בחודש אוגוסט 2015 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-10.5 מיליארד ₪, לעומת 9.8 מיליארד ₪ בחודש אוגוסט 2014. בניכוי תיקוני חקיקה  עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 7.9%. 

 • מס ערך מוסף – ההכנסות ממס ערך מוסף נטן בחודש אוגוסט 2015 הסתכמו בכ-7.1 מיליארד ₪, גידול של כ-14.7% לעומת אוגוסט 2014. הגידול בגבייה נטו נובע מירידה בהחזרי מע"מ, כאשר חלק הארי של ירידה זו מתרכז במספר מצומצם של יצואניות גדולות, על רקע ירידה ביצוא של אותן חברות. יש לציין כי במצטבר מתחילת השנה עלו ההחזרים בשיעור של כ-3%.  

 • מס קניה יבוא – ההכנסות ממס קניה יבוא בחודש אוגוסט הסתכמו ב-1.6 מיליארד ₪, עליה של 6% לעומת אוגוסט 2014. 

3.הכנסות מאגרות משרדי הממשלה

 • בחודשים ינואר-אוגוסט 2015 הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-4.5 מיליארד ₪.הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x