משרד האוצר >> הביקוש לדירות ממשיך במגמת ירידה בעיקר באזור השרון

 

 
 

משרד האוצר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/11/2015

בארץ:

 • המיקוד השבועי עוסק השבוע בענף הנדל"ן למגורים בחודש אוגוסט. בחודש אוגוסט נמשך השפל בפעילות המשקיעים בשוק הנדל"ן על רקע הכבדת המיסוי על סגמנט שוק זה. בסך העסקאות נרשמה ירידה מתונה בהשוואה לחודש הקודם, אף כי ניכרת שונות בין האזורים הגיאוגרפיים.

 • מהנתונים שפורסמו במהלך חודש אוקטובר עולה כי ברבעון השלישי נרשמה התאוששות בפעילות הריאלית, ונמשך השיפור בשוק העבודה. עם זאת, בסחר החוץ נמשכה מגמת ההרעה, כאשר הרעה נרשמה גם בהלכי הרוח.

 • בחודש אוגוסט נרשם שיפור במדד היצור התעשייתי שהתבטא בכל רמות הטכנולוגיה.

 • שיפור נרשם גם במדד פדיון ענפי הכלכלה לחודש אוגוסט.

 • קצב הגידול של המדד המשולב התמתן בחודש ספטמבר.

 • בנק ישראל הותיר את הריבית של חודש נובמבר על 0.1 אחוז, על רקע קצב האינפלציה הנמוך והאטה בפעילות הכלכלית בארץ ובעולם.

 • בחודש ספטמבר נרשמה ירידה חדה ביצוא הסחורות, אשר התבטאה בירידה בכל יעדי היצוא העיקריים.

 • בחודש אוגוסט נרשמה ירידה של 6.4 אחוזים בהיקף יצוא השירותים, בעיקר בשל ירידה ביצוא שירותים עסקיים אחרים, ועל אף המשך מגמת השיפור ביצוא שירותי התיירות. 

 • בחודש ספטמבר נרשמה הרעה מסויימת בשוק העבודה, על אף הירידה בשיעור האבטלה. במסגרת זו, שיעורי ההשתתפות והתעסוקה ירדו מרמת השיא שנרשמה בחודש הקודם, ושיעור המועסקים במשרה מלאה ירד לרמה הנמוכה ביותר מתחילת 2013.

 • מגמת הירידה במספר דורשי העבודה נמשכה גם במהלך חודש ספטמבר. 
בעולם:

 • במהלך חודש אוקטובר נרשמה עלייה במדדי המניות בארץ ובעולם, כאשר בלטו עליות השערים במדדי המניות בסין.

 • על פי נתוני הרבעון השלישי בארה"ב, נרשמה האטה בקצב הצמיחה לעומת הרבעון הקודם, וזאת בעיקר בשל ירידה בהיקף המלאים.

 • הפד הותיר את הריבית במשק האמריקאי ברמה אפסית, אולם ציין לראשונה במפורש את ההאפשרות להעלאת הריבית במפגש הבא בחודש דצמבר. 

 • קצב האינפלציה של מדד מחירי הצריכה הפרטית ממשיך להיות נמוך משמעותית מיעד האינפלציה של הפד, וזאת על רקע התחזקות הדולר והירידה במחירי האנרגיה.

 • בגוש האירו ה- ECB שוקל להגדיל את היקף ההרחבה הכמותית בשל קצבי האינפלציה הנמוכים בגוש, ובסין נמשכת מגמת ההאטה.

 • שיעור האבטלה בגוש האירו עמד בחודש ספטמבר על 10.8 אחוזים, וממשיך במגמת השיפור האיטית.

 • על פי אומדן מוקדם, קצב האינפלציה בגוש האירו ממשיך להיות נמוך משמעותית מיעד האינפלציה של ה- ECB, ועמד בחודש אוקטובר על 0.0 אחוז.

 • בבריטניה עמד קצב צמיחת התוצר ברבעון השלישי על 2.3 אחוזים, שיעור נמוך במעט מהציפיות המוקדמות.

 • על רקע ההאטה בפעילות הכלכלית בסין, הבנק המרכזי הוריד שוב את הריבית ואת יחס הלימות ההון.

 • מדד מנהלי הרכש למגזר התעשייתי בסין ממשיך להצביע על התכווצות בפעילות הכלכלית במגזר זה חודש שלישי ברציפות. מנגד, המדד למגזר השירותים ממשיך להציע על צפי להתרחבות בפעילות הכלכלית מגזר זה

להלן פירוט המדדים שפורסמו בשבוע האחרון. שיעורי השינוי המוצגים בסקירה זו הם בניכוי עונתיות; שיעורי השינוי החודשיים הם לעומת חודש קודם; חישוב שיעורי השינויים הרבעוניים מתייחס לחודשים הזמינים ברבעון ; ושיעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים מתבסס על נתונים מקוריים.
  
המיקוד השבועי  - ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוגוסט 2015

בחודש אוגוסט נרשמה ירידה מתונה של כ- 3 אחוזים במספר העסקאות, לאחר הירידה החדה שנרשמה בחודש יולי, עם כניסתם לתוקף של שיעורי המס החדשים על רוכשי דירות להשקעה. במקביל התייצב משקל המשקיעים על רמתו הנמוכה מחודש יולי, כ- 15 אחוזים בלבד מסך העסקאות.

בפילוח גיאוגרפי ניכרת שונות בשיעורי השינוי במספר העסקאות בין האזורים השונים. כך, לצד ירידה חדה יחסית, בשיעור של 11 אחוזים במספר העסקאות באזור ת"א (לאחר שאזור זה גם הוביל את הירידה בעסקאות בחודש יולי), נרשמו שיעורי עלייה חדים בפריפריה הצפונית. ככלל, כאשר בוחנים את שיעור השינוי במספר העסקאות בחודש אוגוסט נמצא כי זה הולך ועולה באזורים בהם רמת המחירים נמוכה יותר (ראה תרשים ש2). יש לציין כי ממצאים אלו תקפים הן לגבי דירות להשקעה והן לגבי "דירה יחידה".
מעבר לירידה בשכיחות העסקאות באזורים המתאפיינים במחירי דירות גבוהים יחסית, בולטת בסגמנט השוק של המשקיעים גם ירידה ברמות המחירים של הדירות הנרכשות ברמת האזור עצמו. כך למשל, מחירה הממוצע של דירה שנרכשה להשקעה באזור השרון בחודש אוגוסט היה נמוך ב- 13 אחוזים ממחירה הממוצע של דירה להשקעה שנרכשה באזור זה בחמשת החודשים הראשונים של השנה , כפליים משיעור הירידה שנרשם במחיר הממוצע של דירה שנרכשה למגורים ("דירה יחידה") באזור. שינויים אלו מוצאים ביטוי בין היתר בירידה משמעותית במשקלן של "דירות היוקרה" בסך הדירות שרכשו המשקיעים מאז הכבדת המיסוי עליהם. כמו-כן ניכרת ירידה חדה במשקל הדירות החדשות ברכישות המשקיעים. כך למשל, בעוד שבחמשת החודשים הראשונים של השנה היוו דירות אלו 35 אחוזים מסך הדירות שרכשו המשקיעים באותה תקופה, ירד שיעור זה לחמישית בלבד בחודש אוגוסט. אמנם, במקביל נרשם גידול של 6 נקודות אחוז במשקל הדירות הנרכשות למגורים, אבל גידול זה פיצה רק באופן חלקי על הירידה החדה ברכישת דירות חדשות ע"י משקיעים.

אזור השרון, אשר היה בין האזורים הדומיננטיים ביותר בפעילות המשקיעים מאז אמצע 2014, הוביל את הירידה ברכישות המשקיעים בחודש אוגוסט (16- אחוזים), ירידה הבולטת במיוחד על רקע גידול של 3 אחוזים ברכישת "דירה יחידה" באזור זה. זהו גם האזור היחידי בו הוסיף משקל המשקיעים לרדת, בהמשך לירידה החדה שנרשמה בחודש יולי. כך, משיעור של קרוב למחצית מסך העסקאות בחודש יוני, ושליש מסך העסקאות ב-12 החודשים שקדמו לו, ירד משקל המשקיעים באזור זה ל-16 אחוזים בלבד באוגוסט. ניתוח מאפייני המשקיעים באזור בחודש אוגוסט מלמד על גידול ניכר במשקל הפנסיונרים (17 אחוזים מהמשקיעים באוגוסט לעומת שיעור של 5 אחוזים בתחילת 2015).

רכישות דירה ראשונה רשמו ירידה מתונה של 4 אחוזים בחודש אוגוסט. בפילוח גיאוגרפי בולטת ירידה של 14 אחוזים ברכישות אלו באזור ירושלים, בהמשך לירידה בשיעור דומה בחודש יולי. במקביל נרשמה ירידה משמעותית (של 10 אחוזים בממוצע) ברמות המחירים של הדירות שנרכשו ע"י הזוגות הצעירים באזור זה. ירידה זו ברמות המחירים חלה, בין היתר, על רקע עלייה במשקל העסקאות בישובים באזור זה המתאפיינים ברמות מחירים נמוכות יחסית. הירידה ברכישות הזוגות הצעירים באזור ירושלים קוזזה באופן חלקי ע"י עלייה חדה ברכישות של סגמנט זה של השוק בפריפריה הצפונית.

נתונים ראשוניים לחודש ספטמבר מצביעים על ירידה נוספת במספר העסקאות, בין היתר על רקע חגי תשרי.

 • הנתונים שפורסמו במהלך המחצית השנייה של חודש אוקטובר ממשיכים להצביע על התאוששות מסוימת בפעילות הריאלית ברבעון השלישי (ראה תרשים 1). מדד פדיון ענפי הכלכלה (נתוני יולי ואוגוסט) התאושש מהאטה שנרשמה ברבעון הקודם, ומדד הייצור התעשייתי (נתוני יולי ואוגוסט) שב לצמוח לאחר ההתכווצות שנרשמה ברבעון הקודם. התאוששות נרשמה גם בנתוני פדיון רשתות השיווק, כשבמקביל נמשכה הצמיחה ברכישות בכרטיסי האשראי. עם זאת, ההרעה במצב הביטחוני צפויה לפגוע בצמיחה ברבעון הרביעי של השנה, כשבמיוחד צפויה פגיעה בתיירות, במסחר ובחלק מענפי השירותים. 

 • בשוק העבודה נרשמה יציבות יחסית ברבעון השלישי, כאשר העלייה בשיעור ההשתתפות לוותה בגידול בשיעור האבטלה, ונמשכה מגמת הירידה במספר התביעות לדמי אבטלה ובמספר דורשי העבודה בלשכות התעסוקה.

 • מנגד, בסחר החוץ נמשכה מגמת הירידה, כאשר יצוא הסחורות רשם ירידה שלושה רבעונים ברציפות, וביבוא הסחורות נמשכה מגמת הירידה, הנובעת בעיקרה מירידה ביבוא חומרי האנרגיה. יצוא השירותים (נתוני יולי ואוגוסט) רשם גידול קל ברבעון השלישי, לאחר שני רבעונים של התכווצות, והוא נותר נמוך משמעותית מהרמה שנרשמה במחצית הראשונה של 2014.

 • קצב האינפלציה במשק הישראלי ממשיך להיות שלילי ונמוך משמעותית מיעד האינפלציה של בנק ישראל, אולם במדד מחירי הדירות נרשמה האצה בחודשים מאי-יולי (הנתונים הזמינים האחרונים).
פעילות ריאלית
 • מדד היצור התעשייתי עלה בחודש אוגוסט ב- 2.6 אחוזים, לאחר ההרעה שנרשמה בחודש יולי (2.3 נקודות, ראה תרשים 2). השיפור שנרשם בחודש זה התבטא בכל רמות הטכנולוגיה, כאשר בענפי הטכנולוגיה העילית והמעורבת-עילית נרשמו עליות של 3.7 ו- 3.8 אחוזים, בהתאמה.

 • במדד פדיון ענפי הכלכלה לא נרשמו שינויים משמעותיים בחודשים יוני-אוגוסט (ראה תרשים 3), זאת בניגוד להתאוששות שנרשמה במונחים רבעוניים כמצוין לעיל.

 • המדד המשולב של בנק ישראל עלה בחודש ספטמבר ב- 0.1 אחוז, קצב גידול מעט נמוך יותר מאשר הממוצע בחודשים הקודמים. הגורמים שתרמו לעלייה במדד המשולב נבעו בעיקר מעלייה במדד  הייצור התעשייתי (של חודש אוגוסט) ומגידול בשיעור המשרות הפנויות. מנגד, הירידות החדות שנרשמו ביבוא מוצרי הצריכה ויצוא הסחורות קיזזו חלקית את עליית המדד .

במדד פדיון רשתות השיווק נרשמה בחודש ספטמבר עלייה של 2.3 אחוזים, המשך לעליות שנרשמו בחודשיים הקודמים. עד כה ממוצע המדד ב- 2015 גבוה ב- 3.6 אחוזים מממוצע המדד בשנת 2014, קצב עלייה מהיר במעט בהשוואה לשנים קודמות (ראה תרשים 5). 

בחודש ספטמבר נרשמה ירידה של 0.5 אחוז במדד הרכישות בכרטיסי אשראי לאחר עלייה של 2.9 אחוזים בחודש הקודם (ראה תרשים 6). הירידה בחודש אוגוסט נובעת מקיטון ברכישות בכרטיסי אשראי של מוצרי תעשייה, ושירותים . מנגד, רכישות שירותים אחרים, מזון ומשקאות קיזזו חלקית את הירידה. 

מדיניות מוניטארית
 • בנק ישראל הותיר את הריבית לחודש נובמבר ללא שינוי ברמה של 0.1 אחוז. הבנק ציין, בין היתר, כי סביבת האינפלציה הנמוכה, קצב הצמיחה המתון והורדת תחזיות הצמיחה והסחר העולמיים לשנת 2016 של קרן המטבע הם מהגורמים העיקריים להחלטה.

 • הבנק מציין כי הסיכונים להשגת יעד האינפלציה נותרו גבוהים.
סחר חוץ 
 • צוא הסחורות לחודש ספטמבר רשם ירידה חדה של 8.1 אחוזים לעומת החודש הקודם. בבחינת היצוא לפי קבוצת מדינות, היצוא לאיחוד האירופי רשם ירידה של 10.6 אחוזים, כאשר בארה"ב ובאסיה נרשמו ירידות של 4.7 ו- 3.1 אחוזים, בהתאמה. כתוצאה מהתפתחויות אלו נמשכה מגמת הירידה במשקל היצוא לאיחוד האירופי, אשר ירד ל- 28 אחוזים. מנגד, נמשכה מגמת הגידול במשקל היצוא לאסיה ולארה"ב, אשר גדלו לכדי 28 אחוזים ו- 24 אחוזים, בהתאמה (ראה תרשים 7).

 • בחודש אוגוסט נרשמה ירידה בהיקף יצוא השירותים בשיעור של 6.4 אחוזים, לעומת עלייה של 4.7 אחוזים בחודש הקודם. בניכוי חברות הזנק   רשם יצוא השירותים ירידה מתונה יותר של 3.3 אחוזים (ראה תרשים 8). הירידה ביצוא השירותים מקורה בהתכווצות השירותים העסקיים האחרים (5.7- אחוזים) הכוללים, בין היתר, יצוא שירותי תוכנה ומו"פ. מנגד, נמשך השיפור ביצוא שירותי התיירות.

 • נתוני סקר כוח אדם לחודש ספטמבר מצביעים על הרעה מסוימת בשוק העבודה בחודש זה על אף הירידה בשיעור האבטלה, אך רמת התעסוקה מוסיפה להיות גבוהה בקנה מידה היסטורי. כך, שיעור האבטלה ירד בחודש ספטמבר, ביחס לחודש אוגוסט, ב- 0.1 נקודת אחוז לשיעור של 5.1 אחוזים , אולם שיעור ההשתתפות רשם ירידה של 0.3 נקודת אחוז לכדי 64.2 אחוזים. כתוצאה מכך, שיעור התעסוקה ירד ב- 0.2 נקודת אחוז לכדי 60.9 אחוזים, שיעור גבוה בקנה מידה היסטורי. התפתחויות דומות נרשמו בקרב גילאי העבודה העיקריים.

 • בבחינת נתוני התעסוקה לפי היקף משרה נרשמה הרעה נוספת בחודש ספטמבר, כאשר מספר המועסקים במשרה מלאה ירד בכמאה ושישים אלף מועסקים, בעוד שמספר המועסקים במשרה חלקית עלה בכתשעים אלף. כתוצאה מכך, נרשמה ירידה חדה בשיעור המועסקים במשרה מלאה מכלל המועסקים, וזה הגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2013.

 • בחודש ספטמבר נמשכה מגמת הירידה במספר דורשי העבודה בלשכות התעסוקה (ראה תרשים 11), כאשר מספר דורשי העבודה ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז סוף 2008.

בעולם- נתונים אחרונים וסיכום פרסומים מאוקטובר 2015

עיקרי הפרסומים בעולם מחודש אוקטובר

 • בארה"ב ירדה הערכת המשקיעים להסתברות להעלאת הריבית לפני סוף השנה, וזאת לאור הנתונים שפורסמו בחודשים האחרונים, ובהם נתוני הצמיחה, סחר החוץ, שוק העבודה והלכי הרוח שהפתיעו לרעה, וקצב האינפלציה שנותר ברמות נמוכות. עם זאת, בסוף החודש הפד ציין לראשונה בהחלטת הריבית של חודש אוקטובר כי קיימת היתכנות להעלאת הריבית במפגש הבא, מה שהביא לעלייה משמעותית בהסתברות שנותנים המשקיעים לכך שהריבית תועלה לפני סוף השנה. 

 • היקף הגידול במספר המועסקים בארה"ב עמד בחודש אוגוסט על כ- 140 אלף מועסקים, וגם נתוני החודשים יוני ויולי עודכנו כלפי מטה ב- 60 אלף מועסקים. כמו כן, שיעור ההשתתפות ירד לרמת שפל של 40 שנה. במקביל, נרשמה ירידה במדדי מנהלי הרכש של ISM, הן במדד לתעשייה והן במדד לשירותים, ובמדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ורויטרס. גם קצב האינפלציה של מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ספטמבר לרמה אפסית.

 • בגוש האירו נמשכה מגמת השיפור בפעילות הכלכלית, אשר באה לידי ביטוי בעלייה במדד מנהלי הרכש המשולב בגוש האירו בחודש אוקטובר (אומדן מוקדם), ובהמשך מגמת הירידה בשיעור האבטלה בגוש. עם זאת, קצב האינפלציה ממשיך להיות נמוך, ובחודש ספטמבר הוא ירד לרמה שלילית. על רקע זאת ה- ECB הותיר את הריבית במשק ברמתה הנוכחית הקרובה לאפס, ונגיד הבנק אף הודיע על היתכנות להגדלת היקף ההרחבה המוניטארית בגוש.

 • בסין נמשכה מגמת ההאטה אשר באה לידי ביטוי בירידה בקצב הצמיחה של התוצר (ברבעון השלישי) ובייצור התעשייתי (בחודש ספטמבר), בירידה בקצב האינפלציה של מדד המחירים לצרכן בחודש ספטמבר, ובירידה במדדי מנהלי הרכש למגזר התעשייה ולשירותים. במסגרת זו, מדד מנהלי הרכש למגזר התעשייה ממשיך להצביע על צפי להתכווצות בפעילות הכלכלית במגזר זה.

 • ביפן ירד קצב האינפלציה של מדד המחירים ליצרן לרמה הנמוכה ביותר מאז שיאו של המשבר הכלכלי (3.9- אחוזים), וגם בקצב האינפלציה של מדד המחירים לצרכן נרשמה האטה. עם זאת, מדד מנהלי הרכש למגזר התעשייה עלה בחודש אוקטובר (אומדן מוקדם) לרמתו הגבוהה ביותר מזה שנה וחצי, והוא ממשיך להצביע על צפי להתרחבות בפעילות הכלכלית במגזר זה. 
 • בשווקי ההון בעולם נרשמו עליות שערים במהלך חודש אוקטובר, לאחר ירידות השערים שנרשמו בחודשים יולי-ספטמבר. במיוחד בלטו עליות השערים בסין אל רקע הציפיות לצעדי מדיניות מוניטארית במדינה לאור המשך מגמת ההאטה בפעילות הכלכלית (ראה תרשים 12).

ארה"ב 
 • קצב צמיחת התוצר האט ברבעון השלישי לכדי 1.5 אחוזים, וזאת לאחר צמיחה מהירה של 3.9 אחוזים ברבעון השני (ראה תרשים 13). קצב הצמיחה היה נמוך במעט מהתחזיות המוקדמות.

 • ירידה נרשמה בתרומה של כל רכיבי התוצר, אולם הגורם המשמעותי ביותר להאטה היה השינוי במלאים, אשר גרעו 1.4 נקודות אחוז מהצמיחה ברבעון הנוכחי, לאחר תרומה אפסית ברבעון הקודם (ראה תרשים 14).

 • בהתאם להערכות השווקים, הפד הותיר את הריבית על כנה, ברמה של 0.25-0 אחוז. הפד ציין מספר גורמים להחלטה, ובהם החולשה היחסית ביצוא, קצב האינפלציה המצוי מתחת ליעד, האטה בקצב יצירת המשרות החדשות וההאטה בכלכלה העולמית. עם זאת, הפד ציין לראשונה כי ישקול את העלאת הריבית בפגישה הבאה של חברי הוועדה המוניטארית של הפד בהתאם להתפתחויות הכלכליות.

 • על רקע החלטת הפד, ולאור ההתייחסות המפורשת להיתכנות העלאת הריבית בדצמבר, עלו הערכות המשקיעים לגבי ההסתברות להעלאת הריבית משליש ל- 43%.

 • בחודש ספטמבר גדלה ההכנסה הפנויה ב- 0.2 אחוז ביחס לחודש אוגוסט, כאשר גידול דומה נרשם גם בצריכה הפרטית. שיעור החיסכון עלה ב- 0.1 נקודת אחוז לכדי 4.8 אחוזים. ב- 12 החודשים המסתיימים בספטמבר עלתה ההכנסה הפנויה (במונחים ריאליים) ב- 3.4 אחוזים, בעוד הצריכה התרחבה בחודשים אלו ב- 3.2 אחוזים. 

 • מדד מחירי הצריכה הפרטית, הנחשב כמועדף על ידי הפד לבדיקת יציבות המחירים, ירד בחודש ספטמבר ב- 0.1 אחוז ביחס לחודש אוגוסט, וזאת בעיקר בשל ירידה חדה במחירי מוצרים לצריכה שוטפת. מדד הליבה (ללא מחירי המזון והאנרגיה) רשם עלייה של 0.1 אחוז. קצב האינפלציה (שיעור השינוי במהלך 12 חודשים) של המדד הכולל ירד ב- 0.1 נקודת אחוז, ועמד בחודש ספטמבר על 0.2 אחוז, בין היתר על רקע התחזקות הדולר והירידה במחירי האנרגיה. קצב האינפלציה של מדד הליבה נותר ללא שינוי ברמה של 1.3 אחוזים. קצבי האינפלציה הנוכחיים ממשיכים להיות נמוכים משמעותית מיעד האינפלציה של הפד העומד על 2.0 אחוזים.

 • בחודש ספטמבר נרשמה ירידה של 1.2 אחוזים בהזמנות למוצרים בני-קיימא, המצביעה על חולשה מסויימת של המגזר היצרני. עם זאת, ללא הזמנות מוצרי כלי תחבורה, הנוטים להיות תנודתיים, נרשמה ירידה בהזמנות של 0.4 אחוז בלבד.

 • מדד אמון הצרכנים של Conference Board לחודש ספטמבר ירד ב- 5.0 נקודות לכדי 97.6 נקודות. הירידה במדד נבעה מאופטימיות נמוכה יותר של הצרכנים בשוק העבודה ותפיסת המצב הכלכלי  בטווח הקצר.

 • מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ורויטרס רשם בחודש אוקטובר עלייה מתונה מהערכות המוקדמות. כך, המדד עלה מ- 87.2 נקודות בספטמבר לכדי 90 נקודות בחודש אוקטובר, בעוד שבאומדן הראשוני עמד המדד על 92.1 נקודות.
אירופה

 • נגיד הבנק המרכזי האירופי (ECB), הודיע כי ישנה אפשרות להגדלת היקף ההרחבה המוניטארית בגוש האירו בחודש דצמבר, עקב המשך תיסופו של היורו אל מול הדולר והאינפלציה הנמוכה בגוש האירו. כך בחודש ספטמבר נרשמה אינפלציה שלילית, לאחר ארבעה חודשים של אינפלציה חיובית.

 • שיעור האבטלה בגוש האירו המשיך במגמת הירידה האיטית, וירד בחודש ספטמבר ל- 10.8 אחוזים, ירידה של 0.1 נקודת אחוז ביחס לחודש אוגוסט. כמו כן, הנתון לחודש אוגוסט עודכן ב- 0.1 נקודת אחוז כלפי מטה (ראה תרשים 18). בתוך כך, נמשכה מגמת הירידה בשיעור האבטלה בספרד, בה שיעור האבטלה הוא השני בגבוהו בגוש האירו.

 • קצב האינפלציה בגוש האירו עמד בחודש אוקטובר, לפי האומדן המוקדם, על 0.0 אחוז, עלייה בהשוואה לקצב 0.1- אחוז בחודש ספטמבר. גם קצב אינפלציית הליבה האיץ ב- 0.1 נקודת אחוז לכדי 1.0 אחוז בחודש אוקטובר. עם זאת, שני קצבי האינפלציה נמוכים מיעד האינפלציה של ה- ECB, העומד על 2.0 אחוזים.
 • הכלכלה הבריטית צמחה ברבעון השלישי בשיעור של 2.3 אחוזים (שיעור שינוי רבעוני בקצב שנתי), מעט נמוך מתחזיות הכלכלנים. קצב הצמיחה הנוכחי נמוך מהרבעון הקודם. במסגרת זו, הבנייה התכווצה ברבעון הנוכחי ב- 8.2 אחוזים, הייצור התעשייתי התרחב ב- 1.2 אחוזים, ומגזר השירותים התרחב ב- 3.0 אחוזים.
אסיה 
 • הבנק המרכזי ל סין הודיע כי הריבית במשק תרד ב- 0.25 נקודת אחוז לרמה של 1.5 אחוזים לשנה על הפיקדונות ו- 4.35 אחוזים על ההלוואות במשק. בנוסף, הוריד הבנק המרכזי את יחס הלימות ההון לבנקים המסחריים, במטרה לאפשר מתן אשראי זול יותר לסקטור הפרטי ולעודד את הצריכה במשק. יש לציין, כי קצב הצמיחה של הכלכלה הסינית ברבעון השלישי עמדה על 6.9 אחוזים, הקצב הנמוך ביותר מאז פרוץ המשבר העולמי. 

 • מדד מנהלי הרכש הרשמי של סין לתעשייה נותר ללא שינוי ועמד על 49.8 נקודות בחודש אוקטובר, וזאת בניגוד לציפיות לעלייה של המדד. המדד ממשיך להצביע על התכווצות בפעילות הכלכלית במגזר זה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם. יש לציין כי זהו החודש השלישי ברצפיות בו המדד מצביע על צפי להתכווצות בפעילות הכלכלית במגזר התעשייתי. 

 • מדד מנהלי הרכש למגזר השירותים עמד על 53.1 נקודות בחודש אוקטובר (לעומת 53.4 נקודות בספטמבר). על אף הירידה, המדד ממשיך להצביע על התרחבות בפעילות הכלכלית של מגזר השירותים מתחילת שנת 2012.
 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x