קבוצת עזריאלי ממשיכה להציג תוצאות יפות

 


ברורית פיין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/11/2015

איך היה הדו"ח? הקבוצה ממשיכה להציג תוצאות יפות ומציגה רבעון נוסף עם שיפור בכל הפרמטרים העיקריים. עלייה מרשימה בתזרים מנכסים זהים (5%) וב- FFO (15%). שיעורי התפוסה ממשיכים להיות גבוהים מאד (98% בישראל) הן בתחום המסחר והן בתחום המשרדים. מגזר הקניונים ממשיך לצמוח אם כי  להערכתנו הדבר נובע  בעיקר כתוצאה מהקומה הנוספת באיילון שנפתחה במהלך השנה. בתחום המשרדים ותחום הנדל"ן המניב בארה"ב נרשמה צמיחה גבוהה מאד. החברה ביצעה הפחתת שווי לאחזקה בסונול של כ- 80 מ' ₪  לאור אינדיקציות שעולות במגעים לגבי אפשרות למכירתה. כמו כן, ברבעון זה  רכשה הקבוצה את בית הדיור המוגן פאלאס ת"א והחלה את שיווק הדיור המוגן במודיעין.

האם הדוח מלמד על העתיד? כפי שציינו בעבר, הצמיחה העיקרית של הקבוצה תמשיך להגיע מכיוון הייזום המאסיבי ותמשיך ללוות את הקבוצה לפחות בעשור הקרוב כך שעדיין קיים פוטנציאל התרחבות משמעותי. עזריאלי פועלת לקבלת זכויות בניה נוספות בנכסים הקיימים שלה (קניון עזריאלי ירושלים, מרכז עזריאלי ת"א וכדומה). לזכויות אלו צפויה להיות תרומה ממשית נוספת בשנים הקרובות. בנוסף, פעילות הדיור המוגן תהווה מנוע צמיחה נוסף לפעילות הנדל"ן של הקבוצה.

מה לעשות עם המניה? עזריאלי עדיין החברה המובילה בתחום הנדל"ן בישראל. החברה ממשיכה להציג צמיחה לצד פרופיל פיננסי איתן. לאחר הרבעון החברה נסחרת במכפיל הון של 1.33, תשואת FFO  של כ- 7.4% (בנטרול אחזקות אחרות ונדל"ן בהקמה), תשואת דיבידנד של 1.8% ותשואת NOI גלומה של 6.2% בלבד. אנו סבורים כי שווי השוק הנוכחי מגלם חלק גדול מהאפסייד של השנים הקרובות. אנו נשארים עם המלצת בתשואת שוק ומחיר של 165 ₪. עם זאת אנו סבורים כי הקבוצה מהווה השקעת עוגן בכל תיק השקעות.

תזרים מנכסים זהים ממשיך לצמוח 

צמיחה של 11% ב-NOI: הסתכם בכ-315 מ' ₪ ברבעון השני, בהשוואה לכ-298 מיליון ₪ ברבעון השני של 2014 ו- 306 מ' ₪ ברבעון הקודם. התזרים מנכסים זהים צמח ב- 5% בהשוואה לרבעון המקביל, מזה גידול של 8% במגזר המשרדים, גידול של 3% בתחום הקניונים וצמיחה של 12% בנכסים בארה"ב. נציין כי התזרים מנכסים זהים כולל בתוכו את הרחבת קניון איילון וכן השכרות חדשות בחולון. הקבוצה ציינה בשיחת הועידה כי הפדיונות בקניונים שלה עדיין עולים אם כי בשיעור חד ספרתי נמוך ושיש ביקוש מרשתות בינלאומיות נוספות להיכנס לקניונים. 

צמיחה מרשימה ב- FFO: ה- FFO הסתכם ב- 225 מ' ₪, גידול של 15% בהשוואה לרבעון המקביל וגידול של 4% בהשוואה לרבעון הקודם. במהלך פברואר הנפיקה החברה אג"ח סחיר בהיקף של 623 מ' ₪ בריבית של 0.65% אשר תרם לשורת ה- FFO. נציין כי בספטמבר הקבוצה גייסה סכום נוסף של כ- 1 מיליארד ₪ בריבית של 1.64% שלא בא לידי ביטוי במהלך הרבעון. מהלך זה ואכלוס הנכסים שבנייתם הסתיימה צפויים להמשיך לתרום לשורת ה- FFO גם במהלך 2016. 

שווי שוק

       17,960

הון עצמי ללא מיעוט

       13,544

מכפיל הון רוב

1.33

תשואת FFO נגזרת משווי שוק

7.0%

תשואת דיבידנד

1.8%

תשואת NOI נגזרת משווי שוק

6.2%

חוב נטו ל- CAP

30%

הון עצמי למאזן

59%

שיעור הייזום מסה"כ נדל"ן

10%

מיסים נדחים ביחס להון העצמי

21%


ברורית פיין, אנליסטית בלידר שוקי הון

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x