רבעון של צמיחה לאלקו ההכנסות ברבעון השלישי של 2015 צמחו ל-2 מיליארד שקל

בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הציגה אלקו גידול של כ-13% בהכנסות שהסתכמו בכ-5.85 מיליארד שקל; הרווח הנקי בתקופה עלה לכ-97.6 מיליון שקל

 

 
גרשון זלקינד צילום אריק ליכטמן.גרשון זלקינד צילום אריק ליכטמן.
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/11/2015

אבי ישראלי, סמנכ"ל פיתוח עסקי באלקו: "בתשעת החודשים הראשונים של השנה המשכנו להציג צמיחה בהכנסות, כמו גם שיפור בביצועים התפעוליים של החברות-הבנות של הקבוצה. במהלך אוקטובר האחרון נחתם הסכם למכירת קרן הנדל"ן LAT לקרנות אמריקאיות, ועם השלמת העסקה צפויה אלקו לרשום תזרים משמעותי של למעלה מ-600 מיליון שקל, המבטא את הצפת הערך שנוצרה בהשקעה זו על ידי הקבוצה. מהלך זה יביא לשיפור ניכר במיצובה הפיננסי של אלקו. בחברת-הבת אלקטרה מוצרי צריכה נמשך תהליך יישום תכנית הארגון מחדש, שהחל בסוף שנת 2014, והחברה דיווחה על שיפור ניכר בתוצאותיה, לרבות על רווח תפעולי של כ-30 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה. החברה-הבת אלקטרה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2015 עם צבר עבודות של קרוב ל-10 מיליארד שקל ועם המשך הצמיחה בפעילות וברווחיה, והחברה המשיכה לחזק את מעמדה כשחקנית מובילה בשווקים בהם היא פועלת".

קבוצת אלקו הודיעה היום על תוצאות הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2015, המשקפים צמיחה ושיפור בפרמטרים התפעוליים של הקבוצה.

סך הכנסותיה של אלקו ברבעון השלישי של שנת 2015 גדלו בכ-11.3% והסתכמו בכ-2.0 מיליארד שקל, לעומת כ-1.81 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הקבוצה רשמה עליה של כ-56% ברווח הנקי ברבעון שהסתכם בכ-34.3 מיליון שקל (מתוכם כ- 16.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת רווח של כ-22 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-19.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). 

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2015, הציגה קבוצת אלקו גידול של כ-13% בהכנסות החברה שהסתכמו בכ-5.85 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-5.17 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2015 עלה אף הוא והסתכם בכ-97.6 מיליון שקל (מתוכם כ-44 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה להפסד של כ-37.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (כ-43.1 מיליון שקל הפסד המיוחס לבעלי המניות). 

ממאזנה המאוחד של אלקו עולה, כי לקבוצה מצבת מזומנים והשקעות לזמן קצר, נכון ליום 30.9.15, של כ-603.3 מיליון שקל. הונה העצמי של הקבוצה הסתכם בכ-1.55 מיליארד שקל (מתוכם כ-759 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). 

החברה-הבת אלקטרה הציגה בתשעת החודשים של 2015 גידול של כ-22% בהכנסות שהסתכמו בכ-3.4 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי שרשמה החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2015 עלה בכ-14% והסתכם בכ-109 מיליון שקל, בהשוואה לכ-96 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה-הבת אלקטרה צריכה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2015 עם הכנסות שהסתכמו בכ-2.07 מיליארד שקל, לעומת כ-2.08 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה הציגה בתשעת החודשים הראשונים של 2015 שיפור ברווח הנקי שהסתכם בכ-39.1 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-16.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת בהמשך ליישום תכנית הארגון מחדש בשורות החברה.

החברה-הבת אלקטרה נדל"ן המשיכה בתכניתה האסטרטגית למימוש נכסים ולשיפור יחסיה הפיננסיים, במקביל לגיבוש מיקודה העסקי, וסיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2015 עם הכנסות של כ-208.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-91.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הפסד של כ-9.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-12 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

אלקו דיווחה באוקטובר 2015 על מכירת חלקה (38.4%) בקרן הנדל"ן  LATלקרנות האמריקאיות סטרווד ומיילסטון. כתוצאה מהמכירה יוותר לאלקו תזרים חופשי, לאחר הוצאות עסקה ומיסים, בסך של כ-640 מיליון שקל (כ-167 מיליון דולר). מאז התחלת ההשקעה בתחום זה ועד לעסקת המימוש רשמה אלקו רווחים מצטברים בסך של כ-480 מיליון שקל (כ-125 מיליון דולר, נכון ליום הדיווח על העסקה) הודות להשבחת שווי מקבצי הדיור. הרווחים המצטברים האמורים משקפים לאלקו תשואת IRR מרשימה בשיעור שנתי ממוצע של כ-23% על השקעתה במקבצי הדיור נשוא העסקה. לאחר העיסקה תיוותר אלקו עם פעילות בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, הכוללת פורטפוליו מנוהל בהיקף של  כ- 5,700 יחידות דיור.

קבוצת אלקו עוסקת בייזום, פיתוח והכוונה של חברות ומיזמים עסקיים. הקבוצה פועלת למימוש הזדמנויות עסקיות, בארץ ובחו"ל -הן בתחומי העיסוק של חברות הקבוצה והן במגזרים נוספים. עיקר פעילותה של החברה מתבצעת באמצעות חברות הבת להלן: ENA - Elco North America INC (100%) עוסקת ברכישה, ניהול והשבחה של מקבצי דיור להשכרה בדרום מזרח ארה"ב, בעיקר באמצעות LAT קרן ריט המוחזקת בשיעור של כ 38% - לגבי האחזקה בקרן זו נחתם כאמור הסכם למכירתה, הכפוף לאישורים; אלקטרה (53%), פועלת בתחום ייצור ושירותים למבנים ולתשתיות בארץ ובחו"ל, בהם מערכות מיזוג אוויר מרכזי, מעליות, תברואה, חשמל וצנרת, בניה ועוד; אלקטרה נדל"ן (58%), פועלת בתחום הנדל"ן המניב  והייזמי בארץ ובחו"ל; אלקטרה מוצרי צריכה (60%), פועלת בתחום ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חשמליים, לרבות מזגנים, ומכשירי טלפון סלולארי; Elco Holland B.V. (100%) מחזיקה בעיקר במיזם נדל"ן בסין בשיעור 35%.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x