מגה ברבעון השלישי החלה החברה ביישום של תוכנית ההבראה

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/12/2015

  • נכון למועד הדו"ח, סגרה החברה את כל 32 הסניפים שתכננה לסגור במסגרת תוכנית ההבראה וצמצמה את מספר העובדים, לרבות עובדי המטה, באופן משמעותי. בעקבות מהלכים אלה מפעילה החברה כיום כ- 148 סניפים ואתר מכירות אינטרנטי ומעסיקה כ- 4,600 עובדים.

  • הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו בכ- 3.5 מיליארד ש"ח לעומת כ- 4.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה במכירות נובעת בעיקרה מסגירת סניפים וירידה במכירות של חנויות זהות, אשר נפגעו בעקבות הפניה לבית המשפט. המכירות בחנויות זהות (SSS) עלו בסוף הרבעון וחזרו לרמתן הרגילה ערב הפנייה לבית המשפט, אך לאחרונה חלה האטה במכירות עקב האטת אספקות הסחורה על ידי ספקים מסוימים. החברה עושה כל שביכולתה ופועלת מול הספקים כדי להבטיח אספקת המוצרים וזמינות סדירה של סחורה בחניות הרשת, אשר תאפשר המשך יישום תוכנית ההבראה וחזרה לרמת המכירות טרם הפנייה לבית המשפט.

  • ההפסד מפעולות תואם את היעד לתקופה זו כפי שהוגדר בתוכנית ההבראה של החברה: בנטרול הוצאות והכנסות חד פעמיות ותוצאות סניפים מפסידים אשר נסגרו כחלק תכנית ההבראה, הסתכם ההפסד מפעולות לכ -68 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2015. 

  • ההפסד התפעולי ברבעון זה הסתכם לכ- 154 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 30 מיליון ש"ח ברבעון מקביל אשתקד. ההפסד ברובו כולל הוצאות חד פעמיות הנובעות מיישום תכנית ההבראה והירידה במכירות במסגרת גיבושו של ההסדר בבית המשפט. 

  • הנהלת החברה החליטה על הפסקת הפעילות ההפסדית בתחום הדיסקאונט ומכירת סניפי YOU  והתמקדות בפיתוח הרשת העירונית מגה בעיר שמהווה את ליבת העסקים של החברה.

  • כחלק מתוכנית ההבראה וממהלכי ההתייעלות והרה הארגון, הגיעה "מגה", ביום 8 בנובמבר 2015, להסכם עם אלון רבוע כחול נדל"ן בע"מ (להלן: ריבוע נדל"ן), בדבר הפחתת דמי השכירות בגין הסניפים אותם שוכרת מגה מרבוע נדל"ן בגובה של 9%, למשך 24 חודשים. הסכם זה כפוף לאישור בית המשפט ולאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של רבוע נדל"ן אשר טרם התקבלו.

  • נכון למועד הדו"ח סגרה החברה את כל 32 הסניפים שתכננה לסגור בהתאם לתכנית ההבראה. לגבי כ- 20 מסניפים אלו חתמה החברה על הסכמים עם צדדים שלישיים להעברת הסכמי השכירות אליהם או הגיעה להסדר עם המשכירים על פינוים. לגבי יתר הסניפים מנהלת החברה מגעים להסבתם של הסכמים אלו, כאשר לגבי חלקם פנתה החברה לבית המשפט בבקשה להשתחרר מחוזי השכירות בהיותם "נכס מכביד".

  • חברת האם, אלון ריבוע הכחול, התחייבה במסגרת תכנית ההבראה של מגה להעמיד לה סך של 320 מיליון ש"ח שמתוכו 240 מיליון ש"ח בהלוואות או ערבויות וסך של 80 מיליון ש"ח כמסגרת לצרכים שוטפים של החברה. ליום 30 בספטמבר 2015, ניצלה החברה כ- 187 מיליון ש"ח מהמימון שהועמד לה וכן 56 מיליון ש"ח בערבויות שהועמדו לה. 

  • בעקבות מצבה של החברה נכללת במסגרת הדיווח הערת "עסק חי" (ראה סעיף ב. 7 , עמ' 12).

רביב ברוקמאייר מנכ"ל החברה: "ברבעון השלישי פנינו להסדר בחסות בית המשפט לאישור תכנית ההבראה ולמרות שמדובר ברבעון המייצג את לב ליבו של המשבר, התחלנו בישומה של תכנית ההבראה על כל מרכיביה. ביצענו מספר מהלכים דרמטיים שנועדו לטפל במידית בהפסדים התפעוליים של הרשת. מהלכים אלו כללו סגירת 32 סניפים מפסידים, הפסקת עבודתם של כ- 1000 איש במטה ובסניפים, צמצום מטה החברה בכ-30%, ייעול שרשרת האספקה, צמצום הוצאות שכר עובדים בהיקף של כ- 35 מיליון ש"ח בשנה וצמצום בהוצאות מטה וההנהלה. כל אלו יביאו לחסכון משמעותי בהוצאות החברה ויבואו לידי ביטוי ברבעונים הבאים.

בשבועות האחרונים חלה ירידה בהיקף המכירות שנובעת בעיקרה מהחוסרים שקיימים בסניפים.  דרישת חלק מהספקים לקבלת ערבויות מהחברה האם, הריבוע הכחול, והפרסומים השליליים אודות המחלוקות של החברה האם עם נושיה, גרמו בשבועות האחרונים לשינויים בתנאי האשראי מהספקים ולהאטה משמעותית בהספקת סחורות על ידי ספקי מגה לחנויותיה. האטה זו הובילה לירידה במכירות והיוותה אחד הגורמים המהותיים לסטייה מתוכנית ההבראה של מגה.  אנו פועלים בצורה נחרצת מול הספקים כדי להבטיח זמינות של סחורה על המדפים והחזרת המכירות להיקף הנדרש. 

הנהלת החברה הציגה בפני הדירקטוריון את המתווה הראשוני לתוכנית האסטרטגית להמשך הבראתה. בתוך כך, בהיבחן כל החלופות, הגענו להחלטה על הפסקת הפעילות ההפסדית בתחום הדיסקאונט ומכירת סניפי YOU והתמקדות ופיתוח זירת החנויות השכונתיות, מגה בעיר, שמהוות את ליבת פעילותינו העסקית. יציאתנו מעולם הדיסקאונט תסייע לנו להתמודד טוב יותר בשוק הקמעונאות. מגה בעיר, הינה הרשת השכונתית הותיקה בישראל ובשל כך נהנית היסטורית ממיקומים מרכזיים ואסטרטגיים במרכזי השכונות ונחשבת לאחת מנקודות החוזקה של הרשת.  היציאה מעולם הדיסקאונט תחייב את הנהלת הרשת לבצע את ההתאמות הנדרשות בפעילות העסקית של החברה. חלק מעובדי יו יקלטו בשאר סניפי הרשת ולגבי שאר העובדים, אנו נפעל בשיתוף ההסתדרות לקליטתם ע"י מי שירכוש את הסניפים.  

אמון הספקים ושיתוף הפעולה עימם הכרחי ומהותי להבראת החברה. מגה עמדה עד עתה בהתחייבויותיה כלפי הספקים ומאמינה כי ספקי החברה ירתמו להצלחתה של החברה מתוך אמונה כי מגה חזקה הינה הכרחית לקיומו של שוק תחרותי ואיתן". 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x