פרטים על התאגיד הבנקאי, על סניפיו ועל מכשירים אוטומטיים

הוראות הדיווח לפיקוח תאגידי

 

 
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/12/2015

מבוא
  1. במטרה לעגן בהוראה את הדיווחים הקיימים של התאגידים הבנקאיים ושל חברות כרטיסי האשראי לפיקוח על הבנקים על פרטי התאגיד הבנקאי, על סניפיו ועל מכשירים אוטומטיים, נוספה הוראה מס' 888 (פרטים על התאגיד הבנקאי, על סניפיו ועל מכשירים אוטומטיים). 

  2. הוראת דיווח מס' 804A תבוטל. הוראה זו שולבה בהוראת דיווח מס' 888.

  3. חוזר זה כולל תיקונים שנצברו לשתי הוראות דיווח אחרות. להלן פירוט התיקונים לכל הוראה.

  4. כמו כן עודכנה הוראה מס' 896 רשימת התאגידים הבנקאיים.

התיקונים להוראות:הוראה מס' 804A – דוח על מצבת מכשירים אוטומטיים לקהל (שוטף)

5. הוראה זו שולבה בהוראת דיווח מס' 888, ועל כן תבוטל.

הוראה מס' 809A –הפרשה להפסדי אשראי (רבעוני)

6. מספרו של סעיף מס' 11 שונה לסעיף מס' 7, והועבר מ"הבהרות" ל"הנחיות כלליות".

הוראה מס' 826 – טיפול בתלונות הציבור (חצי שנתי)

7. בסעיף 2 (מועד הגשת הדוח) סעיף משנה א. השתנה מועד הגשת הדוח. במקום "מ1 באוגוסט באותה השנה" יבוא "מ1 בספטמבר באותה השנה".

8. בסעיף 2 (מועד הגשת הדוח) סעיף משנה ב. במקום "מ1 בפברואר בשנה העוקבת" יבוא "מ1 במרץ בשנה העוקבת"

הוראה מס' 888 – פרטים על התאגיד הבנקאי על סניפיו ועל מכשירים אוטומטיים

9. תתווסף הוראה מס' 888 "פרטים על התאגיד הבנקאי על סניפיו ועל מכשירים אוטומטיים".

ההוראה מעגנת את הדיווח הקיים על סניפים ו- ATM בתוספת מידע חדש על פרטים על התאגיד הבנקאי (לוח 01), פרטים על מכשירים אוטומטיים של תאגיד שאינו תאגיד בנקאי, המקבל שירותי סליקה מהתאגיד המדווח (לוח 04), ופרטים על סניפים ארעיים של התאגיד הבנקאי (לוח 05).

הוראה מס' 896 – רשימת התאגידים הבנקאיים

10. בנק יובנק (סימול 26) בוטל.

תחילה

11. תחילתה של הוראה מס' 888 במתכונתה החדשה מיום 01.01.2016. ביטולה של הוראה מס' 804A מיום 01.01.2016.

תחילת התיקונים ליתר ההוראות מיום פרסום חוזר זה.

שאלות ובירורים
12. בדבר שאלות ובירורים יש לפנות על פי הטבלאות בהוראת הדיווח לפיקוח מס' 803.

עדכון קבצים
13. מצ"ב דפי העדכון לקובץ הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים. להלן הוראות העדהנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x