אנרגיקס נערכת להקמת שלב ב בפרויקט הרוח Banie בפולין בהספק של MW56

ההסדרה עם הרשויות עומדת להיסגר בימים הקרובים

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/12/2015

בהתאם לתיקון לחוק האנרגיה המתחדשת שצפוי להיכנס לתוקף בימים הקרובים, תוארך האסדרה הקיימת לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות - מתקנים לייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח שהקמתם תושלם עד ליום 30 ביוני 2016, יהיו זכאים בנוסף להכנסות ממכירת חשמל גם לתעודות ירוקות, וזאת למשך 15 שנה

בהתאם, אנרג'יקס נערכת לתחילת העבודות להקמת השלב השני של פרויקט בהספק של MW56 כבר בחודש ינואר 2016

עלותו הצפויה של הקמת שלב ב' מוערכת בכ- 350 מיליון ש"ח אשר ימומנו ממקורותיה העצמיים של החברה ומכספי המימון לשלב א' לפרויקט

סך ההכנסה השנתית משלב ב' מוערכת בכ-53 מיליון ש"ח והרווח התפעולי החזוי (NOI) מוערך בכ- 42 מיליון ש"ח

רק לפני כעשרה ימים השלימה אנרג'יקס את עבודות ההקמה של שלב א', בהספק של MW50. הפעלתו המסחרית המלאה של הפרויקט צפויה להתחיל במהלך הרבעון הראשון לשנת 2016. עלות ההשקעה בפרויקט צפויה להסתכם לסך של כ- 400 מיליון ש"ח (ללא עלויות מימון ודמי ניהול ליזם). החברה מעריכה כי ההכנסה השנתית הצפויה הינה: 52.5-56 מיליון ש"ח, והרווח תפעולי (NOI): 40.5-44 מיליון ש"ח

הפרלמנט הפולני אישר את הארכת האסדרה הקיימת לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות כך שמתקנים לייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח שהקמתם תושלם עד ליום 30 ביוני, 2016, יהיו זכאים, בנוסף להכנסות ממכירת חשמל הנסחר בבורסת החשמל הפולנית (מחיר עבור החשמל השחור), לתוספת הכנסה ממכירות תעודות ירוקות, וזאת למשך 15 שנה. 

לאור האמור, אישר היום דירקטוריון אנרג'יקס את היערכותה של החברה להקמתו של השלב השני בפרויקט, בהספק של MW56 וזאת בכפוף לאישורו הסופי של התיקון לחוק אשר צפוי להתקבל במהלך הימים הקרובים.

אנרג'יקס נערכת לחתימה על מערך הסכמים (או תיקון להסכמים קיימים) עם ספק הטורבינות, עם קבלן העבודות האזרחיות ועם קבלנים שונים נוספים, על מנת לאפשר את הקמת שלב ב' והשלמתו עד ליום 30 ביוני 2016, כאמור. 

החברה מעריכה כי עבודות ההקמה של שלב ב' לפרויקט Banie יחלו במהלך ינואר 2016. 

נתונים כספיים:
עלות ההקמה הכוללת של שלב ב' מוערכת בכ-350 מיליון ש"ח. בכוונת החברה לממן את עלויות ההקמה של שלב ב' ממקורותיה העצמאיים ומסכום המימון שצפוי להתקבל בגין שלב א' לפרויקט Banie. במקביל, החברה בוחנת את האפשרות להרחיב את הסכם המימון שנחתם לגבי שלב א' לפרויקט Banie, כך שיחול, בשינויים המתחייבים, גם לשלב ב'. 
סך ההכנסה השנתית משלב ב' לפרויקט Banie מוערכת בכ-53 מיליון ש"ח והרווח התפעולי החזוי (NOIׂ( מוערך בכ-42 מיליון ש"ח .

אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס מוסר: "מדובר בהקמתן של טורבינות רוח בהספק של MW56 תוך שישה חודשים בלבד, אך שמרבית התשתיות הנדרשות לחיבורן לרשת החשמל כבר הוקמו במסגרת שלב א'. זהו פרויקט איכותי עם תנאי רוח מצויינים, ובעל נתונים כלכליים שימקסמו את הפוטנציאל הכלכלי של פרויקט Banie. אנו מאמינים שעם הידע והניסיון שנצבר בחברה בהקמת שלב א', אנו ערוכים להתמודד עם האתגר שטמון בהקמתו של שלב ב'."

אודות אנרג'יקס

החברה הנה חלק מקבוצת אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ. החברה עוסקת בתחום האנרגיות המתחדשות בדגש על אנרגיה פוטו-וולטאית ואנרגיית רוח. 

החברה פועלת בשני מגזרי פעילות: 

התחום הפוטו-וולטאי – ייזום, פיתוח, תכנון והקמה של פרויקטים לייצור חשמל ממערכות סולאריות פוטו-וולטאיות הנמצאות בבעלותה, ומכירתו לחברת החשמל לישראל. לאחר חיבורו של פרויקט נאות חובב לרשת החשמל, בדצמבר 2014, בבעלות אנרג'יקס כ-42MWp מערכות מחוברת לרשת החשמל המניבות הכנסה שנתית (לתקופה של 20 שנה) של כ-55 מיליון ש"ח.

תחום אנרגיית הרוח – ייזום, פיתוח ותכנון של חוות גדולות לייצור חשמל מאנרגיית רוח, ומכירת החשמל בשוק הישראלי והפולני. בחודש דצמבר 2015 חיברה החברה את שלב א' לפרויקט Banie בהספק של MW50.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x