תקנות תשלומים לקופת גמל - תיקון

 

 
משה כחלון,קרדיט:יוסי זליגרמשה כחלון,קרדיט:יוסי זליגר
 

משרד האוצר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/12/2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(ב) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ,  אני מתקין תקנות אלה:

תיקון הפתיח1.בפתיח לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל), התשע"ד-2014  (להלן –  התקנות העיקריות), במקום "סעיף" יבוא "סעיפים" ובמקום "(להלן – חוק קופות גמל)" יבוא "(להלן – החוק)".

תיקון תקנה 12.בתקנה 1 לתקנות העיקריות, בהגדרת "תשלומים פטורים", במקום "לחוק קופות גמל" יבוא "לחוק".

תיקון תקנה 33.בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו – (ב) מעביד לא יהיה חייב למסור פרטים במועד הפקדת תשלומים לקופת גמל בהתקיים כל התנאים האלה:
  1. המעביד אינו מעסיק מעל חמישה עובדים;

  2. המעביד מסר לחברה המנהלת את הפרטים שנקבעו בתקנת משנה (א) פעם אחת, וכל עוד לא חל שינוי בפרטים האמורים; לעניין פסקה זאת, לא יראו בעדכון סכום ההפקדה כתוצאה מהצמדה למדד שינוי בפרטי הדיווח;

  3. סכום ההפקדה בעד עובד זהה לסכום שהופקד בעדו במועד שבו נמסרו הפרטים כאמור בפסקה (2);

  4. המעביד הורה לחברה לגבות את התשלומים באופן קבוע באמצעות כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון;

  5. חברה מנהלת אישרה למעביד לא לדווח במועד ההפקדה.".
תיקון תקנה 74.בתקנה 7 לתקנות העיקריות  –  
  1. אחרי "לפי תקנה 3" יבוא "ולרבות לגבי תשלומים שהופקדו ללא דיווח לפי תקנה 3(ג)"; 

  2. במקום "שלושה ימי עסקים" יבוא "חמישה ימי עסקים".

תיקון תקנה 95.בתקנה 9 לתקנות העיקריות, אחרי "תעביר חברה מנהלת למעביד" יבוא "שהעביר דיווחים בהתאם לפי תקנה 13 עד יום 31 בדצמבר בשנה שבנוגע אליה הועברו הדיווחים, וכן למעביד שהפקיד תשלומים מבלי שחלה עליו חובת דיווח, לפי תקנה 3(ג)".  

תיקון תקנה 14
6.בתקנה 14  לתקנות העיקריות –  

(1)במקום תקנת משנה (א) יבוא:

"(א)  תחילתן של תקנות3 עד 9, 12 ו- 13 כמפורט להלן:

(1)לגבי מעביד המעסיק פחות מחמישים עובדים - ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017);

(2)לגבי מעביד המעסיק לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים –  ביום כה' בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016);

(3)לגבי מעביד המעסיק מעל מאה עובדים - ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בפברואר 2016)".

(2)תקנות משנה (ב) ו- (ג) – בטלות.

משה כחלון שר האוצר


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x