פנינסולה ממשיכה לצמוח תוך זינוק חד של כ-111% ברווח הנקי לרבעון השלישי של שנת 2016

*הכנסות המימון של הקבוצה צמחו בכ-30.8% לכ-12.4 מיליון ש"ח לעומת הרבעון השלישי אשתקד

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
 עוד מיכה אבני, מנכל פנינסולה עוד מיכה אבני, מנכל פנינסולה

עומר רגב
23/11/2016

עו"ד מיכה אבני, מנכ"ל פנינסולה: "שוק האשראי החוץ בנקאי נמצא בצמיחה מהירה כתוצאה מתהליך פתיחת התחרות, דבר שיאפשר את המשך מגמת הצמיחה של פנינסולה ואת מימוש תכניות ההתרחבות העתידיות שלה."

 • הכנסות המימון של הקבוצה צמחו בכ-30.8% לכ-12.4 מיליון ש"ח לעומת הרבעון השלישי אשתקד

 • הרווח הנקי ברבעון השלישי צמח בכ-111.5% לכ-4.3 מיליון ש"ח

 • הרווח הנקי ב-9 החודשים הראשונים של השנה צמח ל-10.2 מיליון ₪ בהשוואה ל-5.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

 • סך תיק האשראי נטו ללקוחות הסתכם ביום 30.9.2016 בכ-449 מיליון ש"ח 
פנינסולה קרן השקעות צמיחה לעסקים בינוניים השלימה גיוס של 450 מיליון ש"ח

עו"ד מיכה אבני, מנכ"ל פנינסולה, מסר: "ברבעון השלישי של השנה נמשכה מגמת הצמיחה בהכנסות וברווח כתוצאה מהביקוש הגובר לאשראי בקרב עסקים בינוניים, זאת לצד גידול במזומנים ובהון העצמי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. החברה ממשיכה לגדול באופן עקבי ולצמוח תוך הקפדה על ניהול סיכונים במשק שבו רמת הסיכון במגמת עליה. שוק האשראי לעסקים בינוניים נאמד בכ-174 מיליארד ₪. שוק האשראי החוץ בנקאי, המהווה עדיין רק חלק קטן מכלל השוק, נמצא בצמיחה מהירה כתוצאה מתהליך פתיחת התחרות ולהערכתי, אנו נמצאים רק בתחילת התהליך, דבר שיאפשר את המשך מגמת הצמיחה של פנינסולה ואת מימוש תכניות ההתרחבות העתידיות שלה. פנינסולה נערכת למגמת הצמיחה בשוק האשראי ובוחנת את הגדלת מקורות האשראי של החברה". 

אבני הוסיף כי "'פנינסולה קרן השקעות צמיחה לעסקים בינוניים' השלימה את הגיוס המרבי על פי תנאי המכרז בסך של 450 מיליון ש"ח והתחילה להשקיע בחברות. החברה ממוצבת כיום בצורה טובה להמשך צמיחתה וערוכה מבחינה תפעולית להגדלת הפעילות במגוון פתרונות אשראי לעסקים טובים לאור הביקוש המתמשך לאשראי חוץ בנקאי. מהפכת המימון החוץ בנקאי לעסקים בינוניים (מחזור של בין 10 ל-500 מיליון ש"ח) עלתה שלב עם השקעתה של מיטב דש בפנינסולה. אנו רואים בשותפות האסטרטגית עם מיטב דש נדבך נוסף בקידום פתיחת התחרות בשוק האשראי. שוק זה הוא בעל פוטנציאל גדול, ובחירתה של מיטב דש בפנינסולה מעידה על האמון בחברה ובהנהלתה כמו גם על פוטנציאל הצמיחה הנמצא עדיין בתחילת הדרך".


פנינסולה, העוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל לצרכי הון חוזר, מדווחת על תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016.

 • הכנסות המימון ברבעון השלישי של שנת 2016 הסתכמו בכ-12.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-9.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-30.8%. הגידול בהכנסות נובע מגידול בהיקף פעילות החברה. הכנסות המימון בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הסתכמו בכ-34 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-25.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-31.3%. 

 • הכנסות המימון, נטו (רווח גולמי) צמחו בכ-38.1% והסתכמו ברבעון השלישי של 2016 בכ-10.0 מיליון ש"ח (כ-80.8% מסך ההכנסות), לעומת כ-7.2 מיליון ש"ח (כ-76.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות מימון נטו של החברה בין התקופות נובע מגידול בהיקף פעילות החברה וכן, מקיטון בחלקן של הוצאות המימון בדוח רווח והפסד מהכנסות המימון. הכנסות המימון, נטו (רווח גולמי) בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו בכ-27.3 מיליון ש"ח (כ-80.3% מסך ההכנסות), לעומת כ-19.8 מיליון ש"ח (כ-76.5% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. 

 • הרווח לפני מס הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ-5.7 מיליון ש"ח (כ-46.3% מסך ההכנסות) לעומת סך של כ-2.8 מיליון ש"ח (כ-29.1% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של  כ-108%. הרווח לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-13.8 מיליון ש"ח (כ-40.6% מסך ההכנסות) לעומת סך של כ-7.7 מיליון ש"ח (כ-29.7% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-79.6%. 

 • רווח הנקי והכולל הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2016 בכ-4.3 מיליון ש"ח, גידול של כ-111.5% לעומת רווח נקי וכולל בסך של כ-2.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי והכולל בתשעת החודשים של השנה הסתכם בכ-10.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-5.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-82.0%.

 • סך תיק האשראי נטו ללקוחות הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ-449.4 מיליון ש"ח לעומת כ-399.5 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2015. 

 • נכון ליום 30 בספטמבר 2016 הסתכם האשראי הניתן לניצול מתאגידים בנקאיים בכ-465 מיליון ש"ח (האשראי המנוצל ליום 30 בספטמבר 2016 הסתכם בכ-390 מיליון ש"ח). האשראי הניתן לניצול מתאגידים בנקאיים גדל בכ-70 מיליון ש"ח לעומת 395 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2015 כתוצאה מהעמדת אשראי נוסף לניצול ע"י שני בנקים. 

 • יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה נכון ל-30 בספטמבר 2016 הסתכמה בכ-46.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-26.0 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2015. הגידול ביתרת המזומנים נובע מהלוואות שניטלו מתאגידים בנקאיים ולמועד הדוח טרם נוצלו לביצוע עסקאות וכן כתוצאה מפירעונות הגבוהים מהממוצע של הממסרים שחלו ביום 30 בספטמבר 2016.

 • ההון העצמי ליום 30 בספטמבר 2016 הסתכם בכ-102.0 מיליון ש"ח לעומת כ-94.2 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2015. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מרווחי פנינסולה שהצטברו להון העצמי במהלך התקופה ומימוש אופציות סחירות במהלך התקופה בניכוי דיבידנד שחולק. 

אירועים במהלך תקופת הדו"ח ולאחריו:

 • ביום 20 ביולי 2016 הגדילה החברה את מסגרת האשראי העומדת לרשותה בכ-30 מיליון ש"ח באמצעות התקשרות עם בנק נוסף אשר התווסף לארבעת הבנקים המממנים את פעילותה של הקבוצה. ההתקשרות זו משפרת בצורה משמעותית את יחס ההון עצמי למאזן בו נדרשת החברה לעמוד מ-15% בממוצע בהסכמים הקיימים ל-10%.

 • ביום 4 ביולי 2016 רכשה מיטב דש 9,735,957 מניות רגילות של פנינסולה במסגרת הצעת רכש לציבור, המהוות כ-7.79% מהון המניות המונפק והנפרע בחברה ומזכויות ההצבעה בה בפועל תמורת כ-12.2 מיליון ש"ח. בית ההשקעות מיטב דש מחזיק כ-49.6% במניות פנינסולה.

 • ביום 3 ביולי 2016 נחתם הסכם בעלי מניות בין מיטב דש לבין מיכה אבני, מנכ"ל החברה ודירקטור בחברה.

 • למועד פרסום הדו"ח, השלים השותף הכללי בקרן השקעות לצמיחה בשיתוף משרד הכלכלה, התחייבויות להשקעה בקרן בסך של כ-450 מיליון ש"ח (הסך המרבי שניתן לגיוס על פי תנאי המכרז). הקרן החלה לפעול בסוף חודש מרץ 2016 והחל ממועד זה מספקת החברה לחברת הניהול של הקרן שירותי ניהול בתמורה לדמי ניהול רבעוניים ודמי הצלחה. החברה מכירה בהכנסות מהקרן החל מהרבעון השני של שנת 2016.

 • כחלק מהצעדים שבהם נוקטת הממשלה לצמצום הריכוזיות של הבנקים ולהכנסת שחקנים חדשים בשוק האשראי העסקי, אושר לאחרונה, כחלק מאישור חוק ההסדרים, תיקון לחוק הבנקאות אשר יאפשר, עם ובכפוף לכניסתו לתוקף, לחברות מימון חוץ בנקאיות לגייס כספים באמצעות הנפקת אג"ח לציבור, לטובת מתן אשראי - בעיקר לעסקים קטנים ובינוניים. 


אודות קבוצת פנינסולה: 

פנינסולה בע"מ, שהוקמה בשנת 2004 על ידי עו"ד מיכה אבני, עוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל. בעשור האחרון פנינסולה העמידה לרשות אלפי עסקים מגוון פתרונות אשראי בהיקפים של מיליארדי שקלים למימון צמיחה עסקית. בית ההשקעות מיטב דש ומיכה אבני הם בעלי השליטה בחברה. מניותיה של פנינסולה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב ונכללות במדד הפיננסים. בין בעלי המניות של קבוצת פנינסולה נמנים גופים פיננסים, הכוללים מלבד בית ההשקעות מיטב דש גם את חברת הביטוח מגדל.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.