מדד ה-HS-STD לכימות סיכוני שוק בבתי השקעות וחברות ביטוח

מדד ה-HS-STD נועד לאפשר למשקיעים לקבל מידע על הסיכון הגלום בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות ובפוליסות המשתתפות ברווחים ולהשוות בין הגופים השונים לא רק על סמך התשואות ההיסטוריות אלא גם על סמך רמת הסיכון של אותן תשואות

 

 
רועי פולניצררועי פולניצר
 

רועי פולניצר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/02/2018

א.כללי
ב-3 ביולי 2007 פרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון את חוזר 2007-9-13, לפיו הגופים המוסדיים יידרשו לחשב ולדווח את מדד HS-STD (סטיית תקן על בסיס סימולציה היסטורית), החל מ- 1 בינואר 2008. ב-29 בנובמבר 2007 יצא חוזר 2007-9-17 לפיו יישום הדרישה נדחה לאפריל 2008.

מטרת מדד ה- HS-STD היא לאפשר למשקיעים לקבל מידע על הסיכון הגלום בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות ובפוליסות חיסכון ולהשוות בין הגופים השונים לא רק על סמך תשואות היסטוריות אלא גם על סמך רמת הסיכון שלהן. 

ב.מדד ה-HS-STD                                                                                      
מדד ה- HS-STD (קרי, ה- Historical Simulation based Value at Risk) הוצע במסמך עמדה של משרד האוצר שנכתב על ידי ה"ה פרופ' קובי בודוך ופרופ' צבי וינר ופורסם על ידי משרד האוצר בינואר 2007. נזכיר רק כי ה- VaR - Value at Risk הינו ההפסד המקסימלי שעלול להיגרם לנכס או לתיק נכסים, המוחזק לאופק החזקה נתון (יום, שבוע וכו'), ברמת ביטחון מסוימת (95%, 99% וכו'), כתוצאה משינוי בגורמי הסיכון.

מדד ה- HS-STD הינו סטיית תקן של 104 תשואות של התיק הנוכחי, המתקבלות על ידי תמחור מחדש של התיק הנוכחי לפי שינויים שבועיים (ימי ה') בגורמי הסיכון, אליהם חשוף התיק שחלו על פני שנתיים אחרונות. 

מדד ה- HS-STD דומה ל-VaR היסטורי בכך שמתבסס על סימולציות שווי הוגן של התיק הנוכחי, על סמך שינויים במחירי גורמי סיכון שהיו בעבר. 

ג.משמעות מדד ה-HS-STD  

המדד החדש מבטא כאמור תנודתיות של התיק הנוכחי ונקוב במונחי סטיית תקן. אם לדוגמה מדד ה- HS-STD של קופה א' שווה ל-6% ו- מדד ה- HS-STD של קופה ב' שווה ל-10%, אזי:

לפי מדד זה נכסי קופה א' פחות תנודתיים מנכסי קופה ב', כלומר קופה א' פחות "מסוכנת".

בהנחת התפלגות נורמלית, שווי הנכסים של קופה א' בעוד שנה צפוי להשתנות בטווח של 6%± בהסתברות של כ-68%, (לעומת 10%± של קופה ב'), 12%± בהסתברות של כ-95% (לעומת 20%± של קופה ב') ובטווח של 18%± בהסתברות של 99.6% (לעומת 30%± של קופה ב').

ד.HS-STD לעומת STD

חשוב להבחין בין שני סוגים של סטיות תקן: מדד ה- HS-STD המבוסס על סימולציה היסטורית ומדד ה- STD, הלא הוא סטיית תקן רגילה. מדד ה- HS-STD הינו סטיית תקן של תשואות היפותטיות של התיק הנוכחי, קרי סטיית תקן המחושבת על סמך 104 שינויים שבועיים בערכן של התיק הנוכחי, בעקבות 104 שינויים שבועיים שחלו בעבר בגורמי הסיכון אליהם חשוף התיק הנוכחי. לעומת זאת, מדד ה- STD, הינו סטיית תקן של תשואות היסטוריות אמיתיות של התיק בעבר.

הפער בין שתי התוצאות תלוי בעיקר בהרכב הנכסים של התיק הנוכחי לעומת הרכב הנכסים בתיקים עבורם חושבה סטיית תקן בעבר. ככל שהרכב הנכסים של התיק הנוכחי שונה מזה שהיה בעבר, הפער בין שני החישובים הולך וגדל.

ה.HS-STD לעומת VaR היסטורי

VaR היסטורי שהוצג במאמר הקודם הינו אחת משלוש הגישות לחישוב ה- VaR, בה מבוצעת סימולציה של גורמי סיכון אליהם חשוף התיק, המבוססת על שינויים בגורמי הסיכון בעבר. אופן חישוב מדד ה- HS-STD דומה לאופן חישוב ה- VaR היסטורי, למעט השלב האחרון, בו במקום לחשב את האחוזון, יש לחשב את סטיית תקן עם מקדם "החלקה" (Decay Factor, מקדם הקובע את משקלם של שינוים בגורם סיכון בעבר בעת חישוב סטיית תקן, באופן כזה שהמשקל הולך ופוחת ככל שהשינוי ארע בעבר רחוק יותר). במדד ה- HS-STD קיימים מרכיבים הן של סטיית תקן (חישוב השלב האחרון והתוצאה) והן של VaR (מבוסס על סימולציות ואופן החישוב זהה למעט השלב האחרון).  

ו.דיווח מדד ה- HS-STD 
הדיווח על מדד ה- HS-STD החל ב- 15 באפריל 2008 על בסיס חודשי והוא כולל 4 או 5 מדדי HS-STD (ימי ה'). 

שווי פנימי מספק חישובי VaR ו- HS-STD לצרכים רגולטוריים וחוות דעת מקצועיות של מנהל סיכונים פיננסיים (FRM) על ידי האיגוד העולמי למומחי סיכונים (GARP) ושל מנהל סיכונים מוסמך (CRM) מטעם האיגוד הישראלי לניהול סיכונים (IARM).

משרד הייעוץ הכלכלי שווי פנימי ממתמחה בניתוח כמותיים במכשירים פיננסיים ובמדידת סיכונים לצורכי יישום הוראות רגולטוריות ותקינה חשבונאית, פיתוח, יישום ותיקוף מודלים בתחומי ניהול הסיכונים ובנושאים נוספים, וכן בהעברת סמינרי הדרכה בארגונים הכוללים את הנושאים המתקדמים והאקטואליים ביותר בהערכות שווי וניהול סיכונים. 

הכותב הוא האקטואר רועי פולניצר, מנכ"ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) ומומחה בינלאומי לניהול סיכונים פיננסיים.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. משה מימון לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.


x