קרן הנאמנות: אביב אג"ח חברות ESG כשרה (0A) 

מספר הקרן:

 

מנהל הקרן: איילון
מנהל ההשקעות: אביב
מעמד מס:
מדיניות הקרן:
שיעור החשיפה בקרן לאג"ח הנסחרות בארץ שהונפקו על ידי חברות ESG ,כהגדרתן להלן, לא יפחת מ- %75 לעניין זה, "חברות ESG - חברות שבהתאם להערכת מנהל ההשקעות החיצוני, (אביב בית השקעות 2022 בע"מ) ,פועלות לאזן בין צרכי מחזיקי העניין השונים בחברה (holders-stake) ובכלל זה, בעלי המניות בחברה, דירקטוריון החברה, הנהלת החברה, עובדים בחברה, ספקים, נושים, לקוחות, קהילה וחברה. הערכה לחברות שעונות להגדרת חברות ESG תבוצע באמצעות מודל ייעודי של מנהל ההשקעות החיצוני, הבוחן, בין היתר, תבחינים הקשורים בהיבטים חברתיים ( Social )סביבתיים ( Environmental )וממשל תאגידי (Governance Corporate) שמאפיינים את החברה הנבחנת. חברות ESG ידורגו בציון באמצעות מודל ייעודי בהתחשב בין השאר בפרמטרים שונים, כגון: רישום פלילי, חקירות רשות ניירות ערך וחקירות מיסוי שבוצעו לחברי הדירקטוריון וההנהלה הבכירה, שכר הנהלת החברה, נפוטיזם, סכסוכים משפטיים חיצוניים ופנימיים, פעילות למען שימור איכות סביבה, שקיפות, קוד אתי, דוחות אחריות תאגידית ומעורבות בקהילה ועוד. בנוסף לציונים הניתנים לחברות הנבחנות בהתאם לסעיפים קבועים מראש, ניתן יהיה לשקלל בציון גם התרשמות אישית מחברת ה- ESG וכן לפסול חברה בגין עבירה המוגדרת כ"קו אדום". המודל הייעודי האמור מחלק את הציונים הסופיים לשתי קבוצות: חברות ESG שתקבלנה ציון 61 ומעלה במסגרת המודל האמור יוגדרו כחברות ESG מותרות לרכישה בעד הקרן (להלן: " חברות בעלות ציון ESG גבוה"); חברות ESG שתקבלנה ציון מתחת ל- 61 במסגרת המודל האמור, יוגדרו כחברות שרכישתן אינה מותרת בעד הקרן. יובהר, כי חברה בעלת ציון ESG גבוה שהוגדרה כחברת ESG על ידי מנהל ההשקעות החיצוני, אשר הנפיקה סדרת אג"ח שעל פי ידיעתו של מנהל ההשקעות החיצוני תמורתה נועדה למטרות הנוגדות היבטי ESG( להלן: "סדרת אג"ח פסולה"), תחדל מלעמוד בהגדרת "חברת ESG "ורכישתה לא תהיה מותרת בעד הקרן. נפרעה במלואה סדרת אג"ח פסולה של מנפיק שחדל להיות מוגדר כחברת ESG ,מנהל ההשקעות החיצוני יהיה רשאי לבחון מחדש את המנפיק האמור באמצעות המודל הייעודי. רשימת החברות אשר אושרו כחברות ESG לרכישה בעד הקרן, עקב היותן חברות בעלות ציון ESG גבוה, תעודכן לכל הפחות אחת לשנה. מבלי לגרוע מכך, תוקף הגדרת החברות האמורות כחברות ESG ייבחן באופן שוטף בהתחשב בין היתר בהודעות ופרסומים הקשורים להיבטי ESG הנבחנים במסגרת המודל הייעודי האמור, שחברות אלה ו/או בעלי התפקידים בחברות אלה יפרסמו באתרי ההפצה. מקום בו חדלה חברה לעמוד בהגדרת "חברת ESG "ונרכשה בעד הקרן באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את נכסי הקרן למדיניות ההשקעות שלה לא יאוחר מ -45 ימי מסחר לאחר המועד בו חדלה החברה האמורה לעמוד בהגדרת "חברת ESG ." 2 .הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3 .שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על %10 . 4 .שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אג"ח חברות ESG , לא יעלה על %25 ,ובלבד שלא יעמדו בסתירה עם העקרון המגולם במונח "ESG ." 5 .הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה ו/או לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל )למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו.
מאפיינים
- פטורה חייבת חייבת לתושבי חוץ בלתי מוגבלת בני"ע חוץ ממונפת מחקה חשיפה הפוכה עוקבת מועדים קבועים נקובה בדולר פטור ממס לתושבי חוץ להשקעות חוץ
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי

 

דרוג משקיעים של הקרן

דרוג ממוצע
דרוגים
היה הראשון לדרג
הוספת דרוג אישי
תודה שדרגת את הקרן

 

הקרן הוזכרה בכתבות הבאות

 

 

השוואה מול קרנות אחרות בענף

  מיקום  
תשואה יומית
תשואה חודשית
תשואה שנתית
דמי ניהול
גודל קרן
נכון ל:

מחיר

מחיר קניה
מחיר פדיון

תשואות

יומית
מתחילת החודש
מתחילת השנה
 
שנתית 2023
שנתית 2022
#
#
שנתית 2021
שנתית 2020
#
#
שנתית 2019
שנתית 2018
#
#
שנתית 2017
שנתית 2016
#
#
שנתית ב 2015
שנתית ב 2014
#
#
שנתית ב 2013
שנתית ב 2012
#
#
שנתית ב 2011
שנתית ב 2010
#
#
שנתית ב 2009
שנתית ב 2008
#
#
 
7 ימים
14 ימים
30 ימים
90 ימים
180 ימים
שנה
שנתים
3 שנים

עלויות

דמי ניהול
שעור הוספה
דמי נאמנות

פרופיל חשיפה

מניות
מטח
קוד החשיפה

גודל קרן

גודל קרן
מעודכן לתאריך

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות

מגמה נוכחית אסטרטגיה תשואה בעסקה אחרונה התאמת אלגוריתם לקרן תאריך תחילת מגמה

אין תוצאות ניתוח טכני אוטומטי


היקף נכסי הקרן

 

היקף נכסי הקרן
היקף גיוסי הקרן

 

היקף גיוסי הקרן

חשיפה בפועל
 
מניות
מטח
 
 
 
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
 
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן
ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
 
 
 

משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן : שנים


הרכב ניירות הערך של הקרן

הרכב הקרן והנתונים נכון ל -

 

שווי הקרן לפי ההרכב : 0 אלף שחמיליון

שווי היחידות שהונפקו : 0 אלף שחמיליון

שווי היחידות שנפדו : 0 אלף שחמיליון

 

הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו

Funder

הרכב הקרן והנתונים נכון ל -

הסבר

אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות.

הערה

הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות.

חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי.

(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר.

מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח.

מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל.

מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק.

נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.

ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המגמות יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את המגמות הינה FXG.

תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.

התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של המגמות בעסקאות היסטוריות.

חישוב דרוג האג"ח המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

שיטת הכוכבים של פאנדר: בכל יום בודקים כמה תשואות שונות יש ב״תשואה יומית״ ״תשואה חודשית״ וב"תשואה השנתית״ במידה ויש תשואה זהה למספר קרנות, מספר התשואות השונות ירד לעומת מספר הקרנות בקטגוריה. למשל: בקטגוריה בעלת 60 קרנות יכולות להיות ב״תשואה יומית״ רק 20 תשואות שונות ולכן מספר הכוכבים שיקבע לקרן יהיה בהתאם למיקומה בדרוג מבין 20 תשואות שונות בלבד ולא מבין 60. וכך לגבי התשואה החודשית והשנתית. ברוב הזמן לא יהיו מספר תשואות שונות זהה ביומי, חודשי ושנתי.

הגרף בקרן נקובת דולר מבוסס על התשואה הדולרית של הקרן ולא התשואה השקלית שמתפרסמת בדף הנתונים הרגיל