רשות ניירות ערך >> נאותות הגילוי בדבר בטוחות ו/או שעבודים שניתנו ע"י תאגידים מדווחים להבטחת פירעון תעודות התחייבות

פורסם עדכון לעמדת סגל 103-29

 

 
ענת גואטה-יור רשות נירות ערך  צילום ענבל מרמריענת גואטה-יור רשות נירות ערך צילום ענבל מרמרי
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
06/05/2020

במהלך בדיקות שוטפות וייעודיות שעורך סגל רשות ניירות ערך מעת לעת, בעניין בחינת נאותות הגילוי של בטוחות ו/או שעבודים אשר ניתנים להבטחת פירעונן של תעודות התחייבות, נמצאו בחלק מהמקרים ליקויים וכשלים מהותיים.

ליקויים אלה עלו עד כדי חשש בדבר יכולת המשקיעים להעריך את הסיכון הגלום בתעודות התחייבות ולתמחר בצורה נאותה את שווי ניירות הערך המוצעים.

לאור האמור, סגל הרשות מצא לנכון לשתף בממצאיו באמצעות פרסום נייר זה, המדגיש בפני התאגידים המדווחים מהו הגילוי הנדרש ביחס לשעבוד הניתן להבטחת פירעונן של תעודות התחייבות, הן במועד הנפקת תעודות ההתחייבות והן במסגרת דיווחיו השוטפים של התאגיד המנפיק, וזאת עד למועד פירעונן המלא של תעודות ההתחייבות.

הגילוי הניתן ביחס לשעבוד להבטחת פירעונם של תעודות התחייבות, צריך לספק למשקיע הסביר את מלוא המידע הנדרש לו לשם תמחור נאות של הבטוחה וקבלת החלטת השקעה מושכלת בתעודות ההתחייבות.

להמשך הגילוי לחצו כאן