שוק ההנפקות >> לאחר IPO ולקראת הנפקת חוב - מידרוג קובעת דירוג מותנה A1.il עבור סופרגז אנרגיה

סופרגז אנרגיה בע"מ הינה חברה ציבורית העוסקת בעיקר בפעילות רכישה, שיווק ומכירה של גפ"מ[3], גז טבעי וחשמל. בעלת השליטה בחברה הינה חברת אלקו

 

 
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/06/2020

 

סופרגז אנרגיה בע"מ הינה חברה ציבורית העוסקת בעיקר בפעילות רכישה, שיווק ומכירה של גפ"מ[3], גז טבעי וחשמל. בעלת השליטה בחברה הינה חברת אלקו בע"מ (להלן: "אלקו"), המחזיקה בה (בשרשור) בשיעור של כ-73.1% (כ-60.3% בדילול מלא). החברה התאגדה בישראל בשנת 2019 והוקמה במטרה לרכוש את פעילות חברת גרנית הכרמל השקעות בע"מ (להלן: "גרנית הכרמל"), המחזיקה בחברת סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ (להלן: "סופרגז הפצה"), אשר התאגדה בישראל בשנת 1953 והינה חברה ותיקה בתחום האנרגיה. החברה פעילה בשני מגזרי פעילות עיקריים, באמצעות סופרגז הפצה וחברות בנות שלה: (1) מגזר גפ"מ, ו-(2) מגזר גז טבעי וחשמל. במגזר זה החלה החברה רק לאחרונה לפעול גם בתחום של ייצור ומכירת חשמל.
 
על פי בדיקת MFV הקרנות רשמו שיא אחזקות באלקו בתחילת השנה
 

 

 

סופרגז אנרגיה בע"מ

דירוג מנפיק

P)A1.il     )     [1]

אופק דירוג: יציב

דירוג סדרות

A1.il(P)

אופק דירוג: יציב

 

מידרוג קובעת דירוג מותנה A1.il עבור חברת סופרגז אנרגיה בע"מ (להלן: "סופרגז" ו\או "החברה"). אופק הדירוג יציב. כמו כן, מידרוג קובעת דירוג מותנה A1.il באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק החברה בסך של עד 220 מיליון & ערך נקוב. תמורת ההנפקה מיועדת, בין היתר, לפירעון הלוואות ממוסדות פיננסיים, וכן למימון פעילותה העסקית של החברה.

עם התקיימות התנאים כדלקמן, יוסר סימול הדירוג כמותנה:

  • השלמת שטר הנאמנות לאגרות החוב בהתאם לתנאים שהוצגו בפני מידרוג[2]

אודות החברה

מגזר גפ"מ - גפ"מ הינו אחד מתוצרי תהליך זיקוק הנפט הגולמי והינו ממקורות האנרגיה הנפוצים בישראל. הגפ"מ משמש לבישול, חימום מים והסקה עבור משקי בית, הפעלת מבערים ודודים בתעשייה, תנורים במסעדות ומאפיות, וכן לחימום מוסדות ולולים בחקלאות. החברה עוסקת, באמצעות סופרגז הפצה ובאמצעות סופרגז לבית בע"מ (חברה בת של סופרגז הפצה), ברכישה מקומית, ייבוא, אחסון, שיווק והפצה של גפ"מ לצרכנים פרטיים ועסקיים. החברה משווקת את הגפ"מ בשלוש צורות אספקה: מערכת גז מרכזית, מכלי גפ"מ וצוברי גפ"מ. כמו כן, עוסקת החברה בהקמת מערכות, וכן בשיווק מכשירים צורכי גפ"מ למגזר הביתי, דוגמת מחממי מים, מערכות הסקה ומייבשי כביסה, כמו גם מכשירים ומערכות צורכות גפ"מ למגזר העסקי, דוגמת מחממי מים, דודי אגירה, מבערים ומערכות חימום (מקרנים).

מגזר גז טבעי וחשמל - גז טבעי הינו אחד ממקורות האנרגיה העיקריים במשק הישראלי, והוא משמש בעיקר תחנות כוח לייצור חשמל, הפעלת דודים ומבערים במפעלי תעשייה, וכן לתדלוק כלי רכב כבדים. בתחום הגז הטבעי והחשמל עוסקת החברה, באמצעות חברות בנות של סופרגז הפצה, בפעילות רכישה, שיווק ומכירה של גז טבעי לצרכנים, הן באמצעות רשתות החלוקה והן באמצעות אספקת גט"ד[4] במכליות עבור לקוחות שאינם מחוברים לרשת החלוקה, ביניהם, בין היתר, לקוחות תעשייתיים וציי אוטובוסים. כמו כן, פועלת סופרגז בתחום זה בהקמה ותפעול של רשת החלוקה, באמצעות חברות סופר אנ.ג'י חברה לחלוקה גז טבעי בע"מ וסופר אנ.ג'י חדרה והעמקים חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ (להלן ביחד: "חברות החלוקה"), המוחזקות בשיעורים שווים על ידי סופרגז ועל ידי חברת שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ; בנוסף, בשנת 2019 החלה החברה בתהליכי ייזום פרויקטים להקמה והפעלה של תחנות כוח בטכנולוגיית קוגנרציה המופעלות בגז טבעי, במתכונת [5]BOO ו-[6]BOT, לצורך מכירת חשמל ואנרגיה תרמית (קיטור) עבור לקוחות תעשייתיים. פעילות זו הינה תחת אסדרת הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן: "רשות החשמל") לתחנות כוח בקוגנרציה בהספק עד 16 מגה-וואט. נכון למועד הדוח, טרם קיימות לסופרגז הכנסות בגין פעילות זו, אולם לחברה הסכמים והסכמות עם מספר צרכנים הכלולים באסדרה להקמת מתקנים לייצור חשמל בקוגנרציה, כמפורט בהמשך, ולדבריה נמצאת בשלבי משא ומתן מול צרכנים נוספים.[1] (P) - מידרוג מציבה דירוגים מותנים כאשר כניסת הדירוג לתוקפו כפופה להתקיימות נסיבות המפורטות בדוח הדירוג, בין היתר, כאשר כניסת הדירוג לתוקף כפופה להשלמות שונות. לפירוט בנושא סולמות הדירוג, ראה קישור בפרק דוחות קשורים.

[2] הדירוג מתבסס על חומרים שהועברו לידי מידרוג עד לתאריך 25.06.2020.

[3] גז פחמימני מעובה.

[4] גז טבעי דחוס.

[5] Build Operate Own.

[6] Build Operate Transfer.

 

x