בורסה - עדכון מדדים >> כללי מדד תל אביב 90 ייושמו גם על מדד SME 60 למה ?

עדכון מדדים בבורסה >> מדדי מניות: תחלופת המניות בהרכב מדד ת"א SME 60 גבוהה יחסית למדדי דגל אחרים. תחלופה גבוהה עלולה לפגוע בתשואת מדד, זאת בשל תופעה הידועה גם בשם "אפקט המדד"

 

 
 

עידו גבע
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/06/2020

דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל אביב אישר בישיבתו מיום 18 ביוני, 2020, שינויים במתודולוגיה של מדד ת"א-SME60.

השינויים ייכנסו לתוקף כבר בעדכון החצי שנתי שיחול באוגוסט הקרוב, זאת בכפוף לאישור רשות ניירות ערך.

מדד ת"א-SME60 תוכנן ככלי השקעה מפוזר בחברות בינוניות-קטנות והותאם, בין היתר, גם לצרכי המשקיעים המוסדיים, שהשקעותיהם בחברות קטנות ובינוניות, מוגבלות.

לאור ההצלחה של מדד ת"א-90, הבורסה מבקשת ליישם את כללי מדד ת"א-90 גם לגבי מדד ת"א-SME60 שהפגין חולשה, בין היתר בשל תחלופה רבה יחסית בין המניות הכלולות בו.

תחלופת המניות בהרכב מדד ת"א-SME60 גבוהה יחסית למדדי דגל אחרים. תחלופה גבוהה עלולה לפגוע בתשואת מדד, זאת בשל תופעה הידועה גם בשם "אפקט המדד".

במקרה של כניסת מניה למדד – הרכישות של עוקבי המדדים גוררות עלייה במחיר המניה ערב כניסתה למדד וירידה במחיר כשהמניה כבר כלולה במדד, מה שפוגע בתשואת המדד.

במקרה של גריעת מניה מהמדד – המכירות של עוקבי המדדים, גוררות ירידה במחיר המניה ערב גריעתה מהמדד, מה שפוגע גם כן בתשואת המדד.

 

קיימות שתי סיבות עיקריות לתחלופה הגבוהה ברכב מדד ת"א-SME60:

 

א. המתודולוגיה של מדד ת"א-SME60 שונה מזו של יתר המדדים. בעוד שהרכב המדדים האחרים נקבע לפי שווי השוק של המניות, ההרכב של מדד ת"א-SME60 נקבע לפי שווי החזקות הציבור במניות. שינויים בשווי החזקות הציבור תכופים יותר משינויים בשווי השוק של מניה מאחר ששווי החזקות הציבור מושפע הן משינויים במחיר המניה בשוק והן משינויים המתבצעים מעת לעת באחזקות בעלי עניין.

 ב. כללי ההחלפה במדד ת"א-SME60 "רכים" מידי, מה שגורם למניות שבמדד להיגרע ממנו בקלות, ומצד שני, למניות חדשות, להיכנס אליו בקלות.

 

להלן נתונים בדבר תחלופת המניות במדדי שווי שוק, בתקופה של כשלוש שנים מאז הושקה רפורמת המדדים[1]:

 

מדד

תקרת משקל

קריטריון החלפה

מספר מניות במדד

מספר השינויים בהרכב המדד בתקופה

שיעור תחלופת המניות בתקופה2

ת"א-35

7%

שווי שוק

35

19

54.3%

ת"א-125

5%

שווי שוק

125

64

51.2%

ת"א-90

2%

שווי שוק

90

67

74.4%

ת"א SME60

2%

שווי שוק החזקות הציבור

60

92

153.3%

 

 

התשואה הנמוכה של המדד, ובעקבותיה הפגיעה באטרקטיביות ההשקעה בו, הביאו לירידה של כ-80% בהיקף ההשקעות הפאסיביות במדד ת"א-SME60, מכ-1.1 מיליארד ש"ח ערב הרפורמה במדדים, לכ-0.2 מיליארד, כיום.

 

כדי "לייצב" את מדד ת"א-SME60, ייקבעו למדד כללים דומים לאלו של מדד ת"א-90, כלהלן:

 

א.      המדד יורכב ממניות הכלולות במאגר רימון בלבד, הכולל מניות שעומדות בתנאי סף מחמירים יותר מתנאי הסף הקיימים לגבי מניות הנכללות כיום במדד ת"א-SME60, כלומר - שיעור גבוה יותר של מינימום שווי החזקות ציבור (100 מיליון ש"ח לעומת 40 מיליון ש"ח) והוספת קריטריון סחירות שלא קיים כיום לגבי מדד ת"א-SME60 (מחזור יומי של לפחות 50 אלף ש"ח או מחזור חציוני של לפחות 10 אלף ש"ח).

ב.      הרכב המדד ייקבע לפי שווי השוק של המניה שהוא פחות תנודתי משווי החזקות הציבורצעד אשר צפוי לתרום להפחתה של מספר ההחלפות במדד.

ג.       תנאי דירוג שווי השוק הממוצע לצורך כניסה למדד במועד העדכון החצי-שנתי יוחמר, מדירוג 45 (כיום) לדירוג 40, דהיינו - מניה תיווסף למדד אם דורגה לפחות במקום ה-40. בנוסף, קריטריון הדירוג לצורך גריעה מהמדד יעלה מדירוג 75 (כיום) לדירוג 80.

ד.       דירוג שווי השוק הממוצע לכניסה למדד במסלול המהיר יוחמר אף הוא, מדירוג 55 (כיום) לדירוג 50, זאת בהתאמה לשינוי המוצע בעדכון החצי-שנתי.

 

בנוסף, בתקרת משקל של 2% נמצאות כיום כ-30 מניות ובתקרה של 3%, פחות מ-10, כלומר בתקרת משקל של 3% "עוצמת" ההתאמות בעדכונים צפויה להיות קטנה יותר. תנודתיות המניות "בתקופת הקורונה" היתה גבוהה והביאה להתאמות משקל רבות במדד בשל ריבוי מניות בתקרת המשקל. כדי להפחית את עוצמת התאמות, מוצע להגדיל את תקרת המשקל מ-2% ל-3%.

השינויים המוצעים צפויים להפחית את היקף החלפות המניות במדד, "לייצב" אותו ולתרום להחזרת האטרקטיביות שלו.

 הרכב המדד תחת הכללים המוצעים צפוי לכלול כ-50 מהמניות הכלולות בו כיום. 


[1]   הנתונים מתייחסים לתקופה החל ממועד השקת הרפורמה ועד עדכון פברואר 2020. לא כולל את התחלופה במועד השקת הרפורמה, בה נערכו שינויים רבים.

 

 

x