דירוג אג"ח || הפסקת הדירוג של בי קומיוניקיישנס

מידרוג מודיעה על הפסקת דירוג אגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה בי קומיוניקיישנס בע"מ ("החברה") וזאת נוכח בקשת החברה.

 

 
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
16/08/2020

מידרוג מודיעה על הפסקת דירוג אגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה בי קומיוניקיישנס בע"מ ("החברה") וזאת נוכח בקשת החברה. ערב הפסקתו עמד דירוג אגרות החוב (סדרה ג') של החברה על Caa2.il באופק דירוג יציב.