בשורה לסוחרי הנוסטרו - פסק דין י.ג.מ השקעות בע״מ

לאחר שנים של בלבול ואי בהירות בעולם המס של סוחרי הנוסטרו פורסם ביום 3 באוגוסט 2021 פסק דין י.ג.מ השקעות בע"מ בבית המשפט המחוזי. ניתוח פסק הדין - כולל משמעות ההוצאות שהושתו על רשות המסים

 

 
שי בן שמואל, רוח | צילום: עמי ארליך, פאנדרשי בן שמואל, רוח | צילום: עמי ארליך, פאנדר
 

שי בן שמואל, רו"ח
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/08/2021

פתח דבר

מזה שנים שיש עמדות ופסקי דין שונים בעניין מעמדם של סוחרי הנוסטרו לצרכי מע"מ. עד שנת 2015 היה נהוג כי סוחרי הנוסטרו אינם משלמים מע"מ או מס רווח על רווחיהם ולא מוגדרים כמוסד כספי. עשרות חוות דעת ממלומדים שונים קבעו כך וגם גישת שלטונות מע"מ הייתה שלא לגבות מס שכר ורווח מסוחרים אלו. יתרה מזאת, באחת מהפעמים פנה מיוזמתו סוחר בני"ע למשרדי מע"מ וביקש הבהרה לגבי מעמדו והתשובה שקיבל היא שאינו נחשב כמוסד כספי לעניין מע"מ.

בשנת 2015 נפל דבר ובהחלטת מיסוי שלא בהסכם קבעו שלטונות מע"מ כי סוחר נוסטרו חייב במס כמוסד כספי. מאותו רגע החל מס הכנסה לגבות מסוחרי הנוסטרו מס כמוסד כספי. בהמשך הגדילו שלטונות מע"מ ופרסמו עמדה החייבת בדיווח מספר 12/2017 בה קבעו שמי שאינו משלם מע"מ כמוסד כספי חובה עליו לדווח להם על כך. בשנת 2018 חזרו בהם לפתע שלטונות מע"מ מהוראה זו ובצעד חריג ביותר ביטלו את חובת הדיווח של סוחרי נוסטרו בשל מה שהם קראו לו 
"לאור בחינה נוספת של מאפייני התחום האמור". למרות זאת רשויות המס נטו לאיים על סוחרי נוסטרו שלא שילמו מס רווח ושכר כי יאשימו אותם בעבירה פלילית והמשיכו לגבות מס רווח ושכר מהסוחרים.

בכל אותה עת היו פסקי דין כנגד סוחרי מע"מ לחלקם התייחסנו במאמרים קודמים כדוגמת פסק דין "אקוויטס ניהול השקעות בע"מ " בו נקבע כי על סוחר נוסטרו לשלם מס כמוסד כספי או פסק דין טריידומטיקס בע"מ ע"מ 14338-02-15 שם נקבע כי על סוחר נוסטרו לשלם מע"מ על הכנסותיו.

כלומר באווירה של בלבול , כאשר פסיקות בית המשפט הן כנגד סוחרי הנוסטרו , נגשה חברת י.ג.מ לבית המשפט וטענה כי איננה מוסד כספי.

פסק הדין

חברת י.ג.מ השקעות בע"מ היא חברה העוסקת אך ורק במסחר בניירות ערך. בעלי החברה הם גם הסוחרים בה. מקום מושבם בבית. יש להם בנוסף גם אלגוריתם שמסייע לפעילותם כאשר עיקר רווחיהם הוא מקנייה ומכירה של ניירות ערך דואליים ורווח מפערי הארביטראז'. החברה אינה נותנת שירותים לאחרים וכל רווחיה הם לטובת החברה עצמה ובעלי מניותיה. החברה מבצעת עשרות אלפי פעולות בשנה ומסתייעת מעת לעת גם באשראי בנקאי קצר מועד. הצדדים אינם חלוקים כי פעילות החברה היא פעילות עסקית.

כבוד השופט אבי גורמן בפסק דין חד וברור ניתח את השתלשלות הדברים תוך שהוא קובע כי עמדת רשות המיסים בסוגיה אינה עקבית.

ראשית הוא ניתח את סעיפי החוק וקבע כי מהאמור בהם לא ניתן לקבוע שהסעיפים הללו חלים על סוחרי נוסטרו. לדעתו הפרשנות הנכונה של סעיפים אלו היא שהם לא חלים על סוחרי נוסטרו וכי המחוקק מראש לא התכוון לכלול אותם במסגרת חקיקה זו.

משכך פנה השופט אל הימים שקדמו לחקיקת הסעיפים הללו ולבדיקת המניעים שהיו בעת החקיקה של הסעיפים בחוק מע"מ לעניין מוסד כספי. כבוד השופט ציין כי בפרוטוקול הדיון בוועדת הכספים משנת 1980 נאמר כי כוונת המחוקק היא להטיל מס על כל אותם גופים "העוסקים במכירת ניירות ערך מסמכים סחירים או מטבע חוץ שפעילותם דומה לפעילות של מוסדות כספיים. הכוונה בעיקר לאלה הפועלים מחוץ לבורסה" מכאן מסיק השופט כי הכוונה הייתה למסות את כל אלו הנותנים שירות לאחרים ולא פועלים לשם עצמם שהרי מוסדות כספיים נותנים שירות לאחרים. סוחר נוסטרו אינו נותן כל שירות לאחרים. 

עוד בדק השופט את יכולת "הגלגול" של המס: חוק מע"מ לא נועד להטיל מס נוסף על המגזר העסקי אלא על הצריכה. כלומר על הצרכן הסופי. להבדיל מכל בעל עסק אחר שמחויב במע"מ ויכול " לגלגלו" על הצרכן הרי שסוחר נוסטרו אינו יכול "לגלגל" את המס על הצרכן. השופט קובע כי " יש ממש בטענת המערערת כי השתת המס על סוחר בנוסטרו מהווה למעשה חיובו בנטל מס כולל גבוהה יותר מזה החל בפועל על כל בעל עסק אחר".

השופט גם התייחס לסוגיה כאובה שצוינה על ידנו פעמים רבות במאמרים קודמים (ראה מאמר מיום 27.3.2018 בירחון "Funder") והיא סוגיית קיזוז ההפסדים: בעוד שכל בעל עסק יכול לקזז הפסדים מול רווחים ועל ידי כך לחסוך את המס הרי שמס של מוסד כספי מחושב כל שנה בנפרד . כלומר אם שנה אחת מוסד כספי הפסיד ולאחריה הוא הרוויח את אותו סכום בדיוק עדיין ישלם מס רווח על הרווחים מבלי לקזז מול ההפסדים.

לעניין פסקי הדין שצוינו לעיל שבהם נקבע שעל סוחרי נוסטרו לשלם מס כמוסד כספי קבע השופט שבכל המקרים הללו נתנו סוחרי הנוסטרו גם שירותים נוספים מעבר להיותם סוחרים עבור עצמם בלבד בניירות ערך. במקרה שלפנינו מדובר בחברה הפועלת למען עצמה בלבד.

השופט סקר את השתלשלות העניינים שתוארה בתחילת מאמר זה וקבע כי השאלה אם לחייב את ציבור סוחרי הנוסטרו במס כמוסד כספי היא שאלה כבדת משקל אל לה לרשות המיסים לגבות את המס באמצעות חוזר מקצועי או פרסום הנחיה אלא באמצעות חקיקה. במידה ורשות המיסים חושבת שעל מגזר זה לשלם מס כמוסד כספי עליה לפנות לכנסת או לוועדותיה על מנת שיחוקקו חוקים מתאימים שיבהירו מעל לכל ספק כי סוחרי הנוסטרו צריכים לשלם מס כמוסד כספי. 

פסק הדין 

כאמור בית המשפט קבע כי סוחרי נוסטרו הפועלים אך ורק למען עצמם אינם מוסד כספי ולא צריכים לשלם מס כמוסד כספי. לא מס רווח ולא מס שכר.  לא זו אלא אף שבית המשפט חייב את רשות המיסים בהוצאות משפט בסך של 25,000 ₪ כאשר גם בצעד חריג זה יש אמירה של השופט לגבי התנהלות רשות המיסים.

אחרית דבר

ראשית אין לנו אלא לברך את השופט על פסק דין ברור ומנוסח להפליא שמציג את עמדתנו לאורך כל השנים לפיה סוחרי נוסטרו לא צריכים לשלם מס שכר אולם עדיין מוקדם "לפתוח את בקבוקי השמפניה": רשות המיסים יכולה לערער על פסק דין זה לעליון וכבר היו דברים מעולם. כמו כן כפי שקבע השופט במידה ורשות המיסים רוצה לחייב את סוחרי הנוסטרו במס כמוסד כספי עליה לפנות למחוקק. יתכן שאכן פעולה כזו תעשה. יתרה מזאת פסק הדין מוביל לשאלות נוספות ביניהן מה יעלה בגורל ההסכמים שנחתמו עד כה עם רשויות המס? האם פסק דין זה רלוונטי גם לסוחרי ביטקויין? ועוד שאלות נוספות  אולם למרות זאת נראה כי זוהי שעתם היפה של סוחרי הנוסטרו.

כמובן שנמשיך לעדכן בהמשך.כתבות נוספות בנושאתאריך

פסד טריידומטיקס בעמ: האם מעמ ייהפך לשותף גם בהפסדים מניירות ערך? פס"ד טריידומטיקס בע"מ: האם מע"מ ייהפך לשותף גם בהפסדים מניירות ערך? 27/03/2018
  FUNDER Magazin המגזין ליועצים, סוכנים ומנהלי השקעות- יולי 2017 >> ראיון בלעדי עם רו"ח שי בן שמואל - מה אתם יודעים על מס רווחי הון ? וראש בראש בקרנות גמישות! (לגיליון במסך מלא לחצו כאן! עבור PDF הרשמו לניוזלטר)    FUNDER Magazin המגזין ליועצים, סוכנים ומנהלי השקעות- יולי 2017 >> ראיון בלעדי עם רו"ח שי בן שמואל - מה אתם יודעים על מס רווחי הון ? וראש בראש בקרנות גמישות! (לגיליון במסך מלא לחצו כאן! עבור PDF הרשמו לניוזלטר) 30/07/2017
ראיון מיוחד ל-FUNDER >> רו"ח שי בן שמואל >> מע"מ מכניס את היד לכיס אבל רק מהרווחים ראיון מיוחד ל-FUNDER >> רו"ח שי בן שמואל >> מע"מ מכניס את היד לכיס אבל רק מהרווחים 07/08/2017
 מאני טיים! מספר 28  איך לשלם הרבה פחות מס רווחי הון >>>  מארח את רו"ח שי בן שמואל,  >>>  למה מס הכנסה -לא רוצה אתכם כסוחרים ?  מאני טיים! מספר 28  איך לשלם הרבה פחות מס רווחי הון >>>  מארח את רו"ח שי בן שמואל,  >>>  למה מס הכנסה -לא רוצה אתכם כסוחרים ? 22/04/2013