קוצץ ב-20% שכרו של משה כחלון, למה ?

הקיצוץ הוא מקסימום לשנה וזאת במסגרת התייעלות כלכלית שהחברה מבצעת

 

 
משה כחלון צילום פאנדרמשה כחלון צילום פאנדר
 

קרן מרדכי
FacebookTwitter Whatsapp
31/08/2021

"נוכח התייעלות כלכלית שמעוניינת החברה לבצע, ביום 30 באוגוסט 2021 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הפחתת שכר או דמי ניהול, לפי העניין, לשלושה נושאי משרה בחברה (מר משה כחלון, יו"ר דירקטוריון החברה, מר צחי אזר, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה, ומר יואב צבר, משנה למנכ"ל החברה) בשיעור של 20% בתיאום ובהסכמה עמם וללא פגיעה בשיעור משרתם בחברה, רטרואקטיבית מיום 1 ביולי 2021. בנוסף, יופחת שכרו של עובד נוסף בחברה בשיעור זהה".

כך דיווחה חברת יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ.

עוד מודיעה החברה, כי השכר או דמי הניהול, לפי העניין, יושב לקדמותו בהתקיים אחד מהתנאים הבאים, המוקדם מבין שניהם: א - גיוס אשראי או חוב בסך מצטבר של 100 מיליון ש"ח, החל מהמועד הקובע (1 ביולי 2021). ב. כעבור שנה מהמועד הקובע, קרי 1 ביולי 2022.

תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה:

"ההפחתה לנושאי המשרה בחברה עולה בקנה אחד עם צרכיה של החברה ואינה כוללת כל התחייבות או מתן תמורה כלשהי מצד החברה.

ההפחתה לנושאי המשרה כאמור אינה מהווה "חלוקה" כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

לאור האמור לעיל, מצאו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי ההפחתה כאמור לנושאי המשרה הינה לטובת החברה ואין בה אלא כדי לזכות את החברה כקבוע בתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000".

תנאי העסקתו של משה כחלון ספגו ביקורת ציבורית, כשהיה אמור לקבל  8.3 מיליון שקל לשנה (מתוכם שכר של 1.3 מיליון ₪ ומענק שנתי בסך 864 אלף ש"ח) עבור 80% משרה. בנוסף היה אמור לקבל חבילת אופציות בשווי כ-6 מיליוני שקלים. 

ב-7 ביולי 2021, עקב לחץ של בעלי המניות והביקורת התקשורתית, הודיעה החברה כי עלות חבילת האופציות ל-1.43 מיליון שקל לתקופה של 12 חודשים מהמועד הקובע.

החברה ציינה כי  התיקון יוצר זיקה הדוקה בין ביצועי יו"ר הדירקטוריון לביצועי החברה כפי שמשתקפים לפי שווי המניה, ומביא לשוויון אינטרסים בין יו"ר הדירקטוריון לחברה. כחלון הסכים לקבל תגמול כיו"ר יונט קרדיט לפי ביצועי המניה.

לגרף יונט קרדיט לחצו כאן

10 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 8.58 מיליון ביונט קרדיט
קרנות נאמנות שמחזיקות את יונט קרדיט.