מבוא לקובץ הוראות ניהול בנקאי תקין

(ניהול בנקאי תקין, הוראה מספר 100)

 

 
Image by 3D Animation from PixabayImage by 3D Animation from Pixabay
 

יאיר אבידן
FacebookTwitter Whatsapp
07/10/2021

מבוא

הוראת מבוא לקובץ הוראות ניהול בנקאי תקין כוללת תיאור של המסגרת בה מפורסמות הוראות ניהול בנקאי תקין.

לאור פרק הזמן שחלף מאז עודכנה ההוראה נדרשו בה עדכונים.

לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי הבנקאות ובאישור הנגיד, החלטתי על עדכון ההוראה כמפורט להלן.

עיקרי העדכונים

מספר הוראת המבוא שונה מ-300 ל-100. תוכן העניינים הועבר להוראה נפרדת שמספרה 100A.

נכללה הפניה לחקיקה הרלבנטית מכוחה מפרסם המפקח על הבנקים את הוראותיו.

עודכן התיאור של מאפיינים עיקריים של הוראות ניהול בנקאי תקין: תחולה אפשרית, משמעות אי ציות להן ובאילו נסיבות נוהג המפקח על הבנקים לעדכן את הוראותיו.

נוספה פסקה המגדירה את סמכות המפקח על הבנקים לקבוע הוראות מסוימות שונות מאלו המפורטות בהוראות ניהול בנקאי תקין בקובץ זה, שיחולו על תאגיד בנקאי מסוים או לפטור במקרים חריגים, תאגיד בנקאי מהוראה מסוימת, כאשר קיימים טעמים מיוחדים שבהם ראה לנכון לעשות כן, ומנימוקים שירשמו. האמור בפסקה זו תקף לכל הוראות ניהול בנקאי תקין, אלא אם כן נקבע אחרת במפורש בהוראת ניהול בנקאי תקין מסוימת.

דברי הסבר

פסקה בנושא סמכות המפקח לקבוע הוראה מסוימת לתאגיד בנקאי מסוים השונה מזו שנקבעה בהוראת ניהול בנקאי תקין מסוימת נכללת בהוראות ניהול בנקאי תקין שונות. על מנת להחיל הסדר אחיד ועקבי, פסקה זו תמחק מהוראות ניהול בנקאי תקין פרטניות ותיכלל רק בהוראת המבוא לקובץ הוראות ניהול בנקאי תקין. האמור לא יחול לגבי הוראת ניהול בנקאי תקין שבה נקבע אחרת במפורש.

תחילה

תחילת האמור בחוזר זה הוא ביום פרסומו.

להמשך לחצו כאן.