רשות המסים שולחת מכתבי תזכורת ואזהרה לנותני שירותים פיננסיים

נותני שירותים פיננסיים שלא דיווחו על עסקאות משמעותיות יידרשו לספק הסבר תוך 30 יום

 

 
Image by Steve Buissinne from Pixabay Image by Steve Buissinne from Pixabay
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/01/2022

יחידת הפיקוח והבקרה על נותני שירותים פיננסיים, בחטיבת החקירות של רשות המיסים, שולחת בימים אלו מכתבי תזכורת ואזהרה לנותני שירותים פיננסיים החייבים בדווח לרשות המסים, בהתאם לפקודת מס הכנסה והתקנות, אשר לא הגישו חלק מהדיווחים הנדרשים מהם, או לא דיווחו כלל.

על פי סעיף 141 א לפקודת מס הכנסה והתקנות שהותקנו מכוחו, נותן שירותים פיננסיים מחויב לדווח אחת לרבעון ליחידת נותני שירותים פיננסיים של רשות המיסים על כל פעולה מהפעולות המנויות בסעיף זה שביצע בסכום של 50,000 ₪ ומעלה, וכן על צבר פעולות שבוצעו עבור לקוח אחד בסכום של 50,000 שקלים ומעלה בפרק זמן של 30 יום, לרבות פרטי הפעולה ופרטי הזיהוי של הצד שעמו התקשר כדי לבצעה, ואם קיים נהנה שאינו הצד שעמו התקשר – גם פרטי הזיהוי של הנהנה. כמו כן, נדרש דיווח על פעולות שבוצעו עבור לקוח אחד אם סכומן המצטבר הינו 120 אלף שקלים ומעלה ברבעון. מטרתה של חובת דיווח זו היא להעניק לרשות המסים כלים יעילים למאבק בהון השחור. 

במכתב נדרשים אותם נותני שירותים פיננסיים לספק תוך 30 יום הסבר להיעדר הדיווח. לאחר שליחת מכתבים אלו יינקטו כנגד נותן שירותים פיננסיים אשר לא ישיב כנדרש, סנקציות הקבועות בחוק לרבות עיצומים כספיים בגין הפרת חובת דיווח וחקירות בגין אי קיום דרישה.

חובת הדיווח חלה בהוראת שעה ל-3 שנים החל מהרבעון האחרון של 2019. יובהר כי על אף שכותרת הוראת השעה היא "תקנות לעניין חלפני כספים" חובת הדיווח חלה על כלל הפעולות המבוצעות על ידי נותני שירותים פיננסיים המפוקחים על ידי רשות הפיקוח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.