רפורמה במיסוי עסקים עצמאים בעלי מחזור נמוך

עוסק זעיר יוכל לנכות 20% מהמחזור כהוצאות במקום ניכוי הוצאות בפועל; יידרש לדיווח רק פעם בשנה באופן מקוון

 

 

 
Image by alfapp from PixabayImage by alfapp from Pixabay
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/05/2022

על פי התכנית הכלכלית שהוצעה בידי האוצר, על מנת לצמצם ולפשט את הרגולציה הקיימת לעוסקים זעירים בהקשר של דיווח ותשלום מס הכנסה, לקבוע מסלול מיסויי חדש וייחודי שיחול על עוסקים זעירים.

על פי ההצעה תתוקן פקודת מס הכנסה וייקבע מסלול מיסויי חדש וייחודי שיחול על עוסקים זעירים, כמפורט להלן:

יחיד, תושב ישראל, שהוא עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על תקרת המחזור המאפשרת רישום כעוסק פטור לפי חוק מס ערך מוסף, העומדת נכון לשנת 2022 על סך של 102,292 ש"ח (להלן – בעל עסק זעיר) יהיה רשאי לבקש שלשם בירור הכנסתו החייבת בשנת מס, ינוכה מהכנסתו מיגיעה אישית מעסק או משלח יד סכום השווה ל- 20% ממחזור העסקאות שלו באותה שנה מהעסקהזעיר. בעל עסק זעיר שהוא גם שכיר, שהכנסתו מעסק זעיר מתקבלת ממעסיקו או מי שהיה מעסיקו בעבר, לא יהיה זכאי לנכות את הניכוי הנורמטיבי לבעל עסק זעיר. לא יתאפשר מעבר תדיר בין עוסק זעיר לעוסק רגיל ולהיפך, על מנת למנוע הסטת הוצאות משנה לשנה.

באוצר מסבירים, כי הרגולציה הקיימת כיום בדיני מס הכנסה, שחלה על כלל סוגי העסקים, מכוונת לוודא את נכונות הדיווחים ותשלום המסים כנדרש. בחלק גדול מהמקרים אין הבדל משפטי ותפעולי בין עוסקים זעירים לעוסקים גדולים יותר. כך, מרבית החוקים, התקנות והכללים השונים שחלים על עוסקים גדולים חלים גם על עוסקים זעירים. כידוע, הרגולציה, בצד היותה כלי חשוב להבטחת הסדר הציבורי, מייצרת גם סרבול ועומס בירוקרטי, שעלולים להיות מכבידים במיוחד עבור עסקים זעירים. קשיים אלה  עלולים לגרום בטווח הארוך לירידה בצייתנות שנובעת מחסר הבנה או חוסר יכולת לעמוד בדרישות החוק או אף לוויתור על פעילות עסקית.

לפי נתוני רשות המסים, מדובר על כ- 400 אלף עוסקים קיימים וכ- 60 אלף עוסקים חדשים מדי שנה. מדובר בכשליש מהעסקים במשק. לפי המודל המוצע, שגובש ברשות המסים, עוסקים זעירים יהיו זכאים לנכות מהכנסותיהם שיעור הוצאה נורמטיבי בשיעור של 20% מהמחזור כחלף לדרישת ניכוי הוצאות בפועל. הכרה בניכוי נורמטיבי כאמור תאפשר לפטור עוסקים אלו מהגשת דו"ח שנתי לצרכי מס ומחובות נוספים )כגון מקדמות והצהרת הון. שיעור זה של הוצאות סביר לעוסקים אלה, כאשר ההנחה היא שמי שיש לו הוצאות גבוהות יחסית יבחר להתמסות בצורה מדויקת, בהתאם לכללים הקיימים היום.

דיווח פעם בשנה בלבד

מבחינה בירוקרטית, לפי המוצע, יהיה על בעל העסק הזעיר להיכנס למערכת תאומי המס פעם אחת בשנה, ולדווח על מחזור עסקאותיו, ועל פרטים שונים הרלבנטיים לעניין קבלת זיכויים שונים בהתאם  להנחיות המערכת (מדובר על פרטים הדומים במהותם לפרטים הנדרשים בטופס 101). המערכת תחשב באופן עצמאי את שיעור המס לתשלום בהתחשב הן בנתונים האישיים שמאפשרים הטבות מס שונות והן בניכוי ההוצאות הנורמטיבי שהעוסק זכאי לו לפי המודל החדש. לפי המודל המוצע לא יידרשו הוצאות מפורטות, והעוסק לא יידרש לחשב ולדרוש את סכום ההוצאות שהיו לו במהלך השנה. מי שידווח במערכת וישלם את המס שנדרש לשלם, יהיה פטור מהגשת דוח שנתי מלא למס הכנסה ומתשלום מקדמות. כמו כן, במידה והתברר לבעל העסק הזעיר שלפי הנתונים בידיו הוא זכאי להחזר מס, תתאפשר לו הגשת בקשה להחזר מס בדומה לשכיר שלא ניצל את כל הטבות המס מהמעסיק, או שלא דרש כנדרש את כל ההטבות במועד הגשת הבקשה לתיאום המס.

יובהר, כי מדובר במודל וולונטארי. קרי, בעל עסק זעיר שיש לו הוצאות עסקיות גבוהות, ומעדיף להישאר בדין הקיים על אף הנטל הבירוקרטי הגבוה, יוכל להגיש דוח שנתי בהתאם לדין הקיים, ולחשב את הכנסתו החייבת בהתאם להוראות המפורטות שבפקודה ובתקנות.

עוד מוצע לאחד את המסלול החדש לעוסק זעיר במס הכנסה עם המסלול הקיים במע"מ (עוסק פטור). כך, שמי שהוא עוסק הפטור מתשלום מס ערך מוסף יוכל לדרוש הוצאות רק לפי המסלול הנורמטיבי. בשלב הראשון איחוד המסלולים ייעשה רק לגבי עוסקים חדשים שירשמו כ"עוסק פטור" במע"מ החל מינואר 2024 , אך לאחר מספר שנים, גם העוסקים הפטורים הקיימים יהיו חייבים לעבור למסלול הניכוי הנורמטיבי לבעל עסק זעיר.

בכדי למנוע ניצול לרעה של המודל, מוצע לקבוע הוראות שמטרתן מניעת תכנון מס פסול וכן התאמות  תפעוליות שונות.