אסף אביב מנכ"ל אביב תעשיות בניה: "פעלנו לחיזוק האיתנות הפיננסית וגיוון מקורות המימון"

מציגה דוחות 2022 | מציגה את מינוי צאלה רוזנבלום-עמור, משנה למנכ"ל, למנכ"לית החברה

 

 

 
Image by Daria Nepriakhina from PixabayImage by Daria Nepriakhina from Pixabay
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/03/2023

div>
החברה מכרה מתחילת 2022 ועד לפרסום הדו"ח 276 יח"ד בהיקף כספי של כ- 316.2 מיליון ש"ח.

המשך גידול בהון העצמי לסך כ- 308.5 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2022; יחס הון למאזן של 38.5%.

ההכנסות מעסקאות בנייה ומקרקעין בשנת 2022 הסתכמו בכ- 160.9 מיליון ש"ח.

הרווח הגולמי בתחום ייזום נדל"ן בשנת 2022 הסתכם בסך של כ- 15.9 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.9%).

הרווח הכולל לתקופה בשנת 2022 הסתכם בסך כ- 9.8 מיליון ש"ח.

בדצמבר 2022 זכתה החברה במכרז "מחיר מטרה" בבאר יעקב להקמת 210 יח"ד, מחציתן במחיר מטרה והיתר במחירי שוק חופשי וכ- 720 מ"ר שטחי מסחר. הרווח הגולמי הצפוי מהפרויקט הינו כ- 60.8 מיליון ש"ח (כ- 13%).

במרץ 2023 הודיעה החברה על כוונתה למכור בשוק החופשי את 64 יח"ד בפרויקט לב העיר ירושלים – בנין 3, חלף השכרתן במסגרת מעמד כ"נכס מאושר", בין היתר לאור תנאי בשוק. במהלך החודש נרשמו למכירה 16 יח"ד בהיקף כספי של כ- 55.9 מיליון ש"ח. שיעור הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט, הינו 24.4%.

היקף מלאי מקרקעין ובנינים למכירה הסתכם בכ- 431.8 מיליון ש"ח.

רווח בשנת 2022 של כ- 6.7 מיליון ש"ח מעליית ערך שווי נדל"ן להשקעה וכ- 1.3 מיליון ש"ח מהערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע, נטו.

היקף נכסים מניבים (שווי נדל"ן להשקעה) הסתכם בכ- 182.8 מיליון ש"ח, LTV – 19.5%.

באוקטובר 2022 השלימה החברה גיוס של 100 מיליון ש"ח בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה 7) נושאות ריבית קבועה של כ- 6.9% לשנה, במח"מ של כ- 3.1 שנים.

איתנות פיננסית: נכון ל- 31.12.2022 לחברה התחייבויות בגין חוזים ומקדמות מרוכשים בסך של כ- 98.6 מיליון ש"ח ואשראי מבנקים בסך כ- 75.3 מיליון ש"ח. בשנת 2022 פרעה החברה הלוואות, נטו, ופרעה אג"ח סד' 6 (קרן) בהיקף כולל של כ- 174.7 מיליון ש"ח. בינואר 2023 ביצעה החברה פדיון סופי של אג"ח סד' 6

החברה צפויה להכיר בשנים הקרובות (2022-2024) בהכנסות מעסקאות בניה ומקרקעין ממלאי בפרויקטים שהקמתם הסתיימה ומפרויקטים בהקמה (כולל בניין 3 בפרויקט לב העיר בירושלים, בסך של כ- 896 מיליון  ש"ח, רווח גולמי של כ- 150.6 מיליון ש"ח ועודפים צפויים (הון עצמי + רווחים) בסך כ- 373.3 מיליון ש"ח

חברת הנדל"ן מ. אביב תעשיות בניה (ת"א: אביב), פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ושנת 2022, והודיעה על מינוי צאלה רוזנבלום-עמור כמנכ"לית החברה. אסף אביב יכהן כמנכ"ל חברת הבת מרדכי אביב מפעלי בניה בע"מ.
 
מר אסף אביב, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו מסכמים את שנת 2022 עם גידול במכירות יח"ד בפרויקטים שלנו, רווחים משערוך נדל"ן להשקעה, המשך גידול בהון העצמי והקטנת המינוף. במהלך השנה השלמנו את שלושת הפרויקטים במודיעין, רקפות ראשל"צ ובנין 4 בפרויקט לב העיר ירושלים והשלמנו את מסירת הדירות בפרויקט הקבלני ברמלה. לצד קידום הפרויקטים הקיימים, זכינו בסוף השנה במכרז לפרויקט חדש בבאר יעקב הצומחת, הכולל מגורים ומסחר. כמו כן, על רקע תנאי השוק ועליות הריבית והאינפלציה החלטנו לצאת למכירה של 64 יח"ד בפרויקט בנין 3 לב העיר, במקום במתווה של שכירות ארוכת טווח. לאחרונה התחלנו את שיווק הפרויקט במחירי שוק חופשי וברווחיות גולמית גבוהה, והוא זוכה להרשמות והתעניינות גבוהה. כמו כן, פעלנו במהלך 2022 לחיזוק איתנותנו הפיננסית וגיוון מקורות המימון, השלמנו בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 100 מיליון ש"ח ובתחילת 2023 בצענו פדיון סופי לסדרת אג"ח 6."
 
התפתחויות עיקריות: תחום ייזום נדל"ן למגורים

צבר פרויקטים נכון למועד פרסום הדוח – לחברה 4 פרויקטים בהקמה באזורי ביקוש שונים, הכוללים 719 יח"ד, ובנוסף כ- 8 יח"ד במלאי דירות גמורות. כמו כן, מקדמת החברה 3 פרויקטים מותנים בהליכי שינוי ת.ב.ע, כולל 278 יח"ד, מרכז מסחרי בשטח של כ- 1,700 מ"ר ושטחי תעסוקה בבניין של 20 קומות בפרויקט ברמלה; בנוסף לחברה עתודות קרקע לכ- 532 יח"ד בהונגריה.

ההכנסות מעסקאות בניה ומקרקעין (תחום ייזום נדל"ן) בשנת 2022 הסתכמו בכ- 160.9 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות בסך של כ- 200.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות נובעות בעיקר מהפרויקטים אביב ברקפות בראשון לציון, אביב במודיעין, צומת בייט לב העיר - בנין 4 ואביב בנרקיסים.

הרווח הגולמי מהכנסות מעסקאות בניה ומקרקעין בשנת 2022 הסתכם בסך של כ- 15.9 מיליון ש"ח (שיעור רווחיות גולמית של כ- 9.9%), בהשוואה לרווח גולמי בסך של כ- 38.4 מיליון ש"ח (שיעור רווחיות גולמית של כ- 19.1%) בתקופה המקבילה אשתקד.

בפרויקט אביב בבאר יעקב בו זכתה החברה בדצמבר 2022 במסגרת מכרז במסלול "דיור במחיר מטרה", רכשה החברה זכויות חכירה במתחם לבניה רוויה ומסחר בבאר יעקב, המורכב ממגרש בשטח 6,503 מ"ר, עליו ניתן להקים 210 יח"ד, מהן 105 יח"ד במחיר מטרה ו- 105 יח"ד במחירי שוק חופשי וכן שטחי מסחר בשטח של כ- 720 מ"ר. במרץ 2023 התקשרה החברה בהסכם ליווי עם תאגיד בנקאי בהיקף של עד כ- 151 מיליון ש"ח לצורך מימון רכישת המקרקעין וצרכים נלווים. להערכת החברה, היקף ההשקעה הכולל הצפוי בפרויקט (לא כולל מע"מ) הינו כ- 406.9 מיליון ש"ח והיקף ההכנסות הכולל הצפוי בפרויקט (לא כולל מע"מ) הינו כ- 467.7 מיליון ש"ח. תקופת ההקמה המוערכת ממועד מסירת הקרקע (שהינו תוך 24 חודשים ממועד החלטת ועדת המכרזים של רמ"י על זוכה במכרז) הינה כ- 39 חודשים.

בפרויקט לב העיר ירושלים – בנין 3 שהשלמתו צפויה ב- 2024, קיבלה החברה ביולי 2022 אישור "מעמד נכס מאושר" מהרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה לפי הפרק השביעי לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, לפיו כל 64 יח"ד בבניין (במחירי שוק חופשי) יהיו מיועדות להשכרה לטווח ארוך. במרץ 2023, הודיעה החברה כי תפעל למכירת הדירות בפרויקט בשוק החופשי חלף השכרתן, ללא הטבות המס הנ"ל, בין היתר בהתחשב בתנאי השוק ובעיקר לאור העלייה בריבית. נכון למועד פרסום הדוח החל שיווק יח"ד ונרשמו למכירה 16 יח"ד בהיקף מכירות של כ- 55.9 מיליון ש"ח, כשטרם נחתמו הסכמים מחייבים. שיעור הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט, הינו 24.4%.

בפרויקט אביב בנרקיסים בראשון לציון שהשלמתו צפויה ב- 2024, נמכרו נכון למועד פרסום הדו"ח סך של 222 יח"ד, כולן במסגרת מחיר למשתכן (מתוך סך כולל של 315 יח"ד, מהן 225 יח"ד במחיר למשתכן ו- 90 יח"ד במחירי שוק חופשי) בהיקף כספי כולל של כ- 257.7 מיליון ש"ח. במרץ 2022 התקשרה החברה בהסכם ליווי עם תאגיד בנקאי בהיקף של עד כ- 507 מיליון ש"ח. הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט הינו 10.4%.

בפרויקט נווה שמיר בית שמש שהשלמתו צפויה ב- 2024, נמכרו נכון למועד פרסום הדו"ח סך של 46 יח"ד, כולן במסגרת מחיר למשתכן, בהיקף כספי כולל של כ- 40.7 מיליון ש"ח (מתוך סך כולל של 130 יח"ד, מהן 50 יח"ד במחיר למשתכן ו- 80 יח"ד במחירי שוק חופשי). באוגוסט 2022 ניתן פסק דין על ידי ביהמ"ש העליון, במסגרת  תביעה שהוגשה בין היתר על ידי יחידים אשר הגישו הצעות לרכישת כמות כוללת של 63 יח"ד בפרויקט, לבקשות לצווי מניעה לפיהן יאסר על החברה להעביר זכויות ביח"ד הנ"ל. פסק הדין של ביהמ"ש העליון קבע כי החברה לא תבצע כל עסקה ב- 63 יח"ד עד להחלטה אחרת. נכון למועד פרסום הדו"ח הצדדים מנהלים הליך גישור. שיעור הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט הינו כ- 22.4%.

בפרויקט פארק צפון קריית מנחם בגין ברמלה (חלק החברה כ- 85%) בינואר 2023 הופקדה על ידי החברה תב"ע להתנגדויות לוועדה המחוזית. במסגרת התב"ע חדשה, המהווה חלופה לתב"ע אשר קודמה על ידי החברה, אושר בינוי של 278 יח"ד ב- 4 בנייני מגורים (שני בניינים בגובה 24 קומות מעל קומת קרקע מסחרית, בניין בגובה 14 קומות מעל קומת כניסה ובניין נוסף בגובה 6 קומות מעל קומת מסד). כמו כן, אושר בינוי מבנה בן 20 קומות תעסוקה על קומות מסד וקומת קרקע מסחרית. 

התפתחויות עיקריות: תחום נדל"ן מניב

ההכנסות מהשכרת והפעלת נכסים בשנת 2022 הסתכמו בסך של כ- 11.6 מיליון ש"ח, בדומה להכנסות בתחום זה בתקופה המקבילה אשתקד.

ה- NOI בשנת 2022 הסתכם בסך של כ- 10.8 מיליון ש"ח, בדומה ל- NOI בתקופה המקבילה אשתקד.

נכס גבעת שאול ירושלים – שיעור התפוסה הכולל הנוכחי בנכס הינו 80%, נושא תשואה שנתית של כ- 5.9%. כמו כן, מבוצעות בנכס עבודות התאמה לשטח נוסף של כ- 778 מ"ר, כאשר לאחר מסירת השטח לשוכרים צפוי שיעור התפוסה הכולל לעלות לכ- 91%.

נכס מרכז כלל - חלון לירושלים - שיעור התפוסה הכולל הנוכחי בנכס הינו 96%, נושא תשואה שנתית של 6.2%.

רווח בשנת 2022 של כ- 6.7 מיליון ש"ח מעליית ערך שווי נדל"ן להשקעה וכ- 1.3 מיליון ש"ח מהערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע, נטו.

היקף נכסים מניבים (שווי נדל"ן להשקעה) הסתכם בכ- 182.8 מיליון ש"ח. LTV – 19.5%.
 
תוצאות שנת 2022:
 
סך ההכנסות בשנת 2022 הסתכמו בכ- 172.5 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות בסך של כ- 206.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד כללו הכנסות בסך כ- 14.9 מיליון ש"ח מחוזי הקמה בפרויקט הקבלנות ברמלה, וכפי שציינה בדוח התקופתי לשנת 2021, אין בכוונתה להרחיב את פעילותה בתחום הקבלנות לפרויקטים נוספים מעבר לפרויקט זה.
 
הרווח הגולמי בשנת 2022 הסתכם בכ- 26.7 מיליון ש"ח (שיעור רווחיות גולמית של כ- 15.5%), בהשוואה לרווח גולמי בסך של כ- 12.8 מיליון ש"ח (שיעור רווחיות גולמית של כ- 6.2%) בתקופה המקבילה אשתקד.
 
הרווח לפני מס בשנת 2022 הסתכם בכ- 13 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח לפני מס בסך של כ- 8.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח לפני מס בשנת 2022 הושפע מעליית ערך שווי הוגן נדל"ן להשקעה בסך כ- 6.7 מיליון ש"ח. זאת, בקיזוז גידול בהוצאות הנהלה וכלליות שהסתכמו בסך כ- 9.8 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 8.8 מיליון ש"ח אשתקד, בשל עדכוני שכר והעסקת עובדי הנהלה נוספים ומגידול בהוצאות המימון, נטו, שהסתכמו בכ- 10.0 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 6.6 מיליון ש"ח, בעיקר לאור הפסקת זקיפת הוצאות מימון לפרויקט בהקמה בבית שמש ולפרויקט נרקיסים לאור הוצאת היתרי בניה בפרויקטים אלו.
 
הרווח הכולל לתקופה בשנת 2022 הסתכם בכ- 9.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 14.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפע בין היתר מהערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע, נטו בסך כ- 1.3 מיליון ש"ח בקיזוז מדידות מחדש של תוכניות להטבה מוגדרת בסך כ- 0.9 מיליון ש"ח.
 
תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בשנת 2022 הסתכם בסך של כ- 94.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך כ- 74.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נובע בעיקר מהפקדות רוכשים בפרויקטים שהסתיימו.
 
יתרת המזומנים ושווי מזומנים נכון ליום ה- 31 בדצמבר 2022 הסתכמה בסך של כ- 80.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 50.9 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2021. הגידול נובע בעיקר מתמורת כספי הנפקת אג"ח סדרה 7, כאשר כ- 66.9 מיליון ש"ח שימשו לפדיון סופי של אג"ח סדרה 6 בינואר 2023. סך המזומנים המוגבלים בשימוש בחשבונות ליווי נכון ליום ה- 31 בדצמבר 2022 הסתכם בכ- 24 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 38.6 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2021. הירידה נובעת ממימוש פיקדונות והעברתם כעודפים למזומנים בעיקר בפרויקטים במודיעין, רקפות ולב העיר צומת בייט -  בנין 4.
 
ההון העצמי נכון ליום ה- 31 בדצמבר 2022 הסתכם בסך של כ- 308.5 מיליון ש"ח, בהשוואה להון עצמי בסך של כ- 298.6 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2021. יחס הון למאזן נכון ליום ה- 31 בדצמבר 2022 עמד על 38.5%, בהשוואה ליחס הון למאזן של 36.7% נכון ליום ה- 31 בדצמבר 2021. החברה שומרת לאורך זמן על יחס הון עצמי למאזן גבוה.
 
תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2022:
 
סך ההכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכמו בכ- 22.6 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות בסך של כ- 20.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכם בכ- 2.3 מיליון ש"ח (שיעור רווחיות גולמית של כ- 10.1%), בהשוואה להפסד גולמי בסך של כ- 15.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 
הרווח לפני מס ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכם בכ- 3.1 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד לפני מס בסך של כ- 7.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 
הרווח הכולל לתקופה ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכם בכ- 3.7 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 3.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, והושפע בין היתר מרווח מהערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע, נטו בסך כ- 1.3 מיליון ש"ח בקיזוז מדידות מחדש של תוכניות להטבה מוגדרת בסך כ- 1.1 מיליון ש"ח. ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה רווח מהערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע, נטו, בסך כ- 10.4 מיליון ש"ח.

x