שוהם ביזנס - עולה 5% אחרי פרסום הדוחות

ההון העצמי עלה לשיא של כ-165 מיליון ש"ח | הרווח הנקי הסתכם בכ-9.3 מיליון ש"ח

 

 

 
אלי נידם, צילום: אמלי נידםאלי נידם, צילום: אמלי נידם
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/08/2023

הכנסות מימון, נטו, הסתכמו בכ-22 מיליון ש"ח.

יחס הון למאזן עמד על 19.4%.

התשואה להון ברבעון השני עמדה על כ-25% בחישוב שנתי.

תיק אשראי ללקוחות נטו לסוף הרבעון השני של שנת 2023 עמד על כ-839 מיליון ש"ח, עליה של כ-17% ביחס לתקופה מקבילה אשתקד. נכון למועד פרסום הדוח, תיק האשראי ללקוחות, נטו, עומד על למעלה מ-860 מיליון ש"ח.

נגישות למקורות מימון: החברה הגדילה את מסגרות האשראי הבנקאיות שלה העומדות על סך 385 מיליון ש"ח, משני תאגידים בנקאיים. לחברה אג"ח ציבורי בהיקף של כ-225 מיליון ש"ח, נכון לסוף הרבעון השני 2023. לחברה מסגרת אשראי של כ-180 מיליון ש"ח מחברת אשראי חוץ בנקאי.

רכישת עצמית של ני"ע: מתחילת השנה ועד מועד פרסום הדוח ביצעה החברה רכישה חוזרת של מניות בסך של כ- 5.7 מיליון ש"ח.

שוהם ביזנס, העוסקת באשראי חוץ בנקאי ונמצאת בשליטתו של אלי נידם (35.8%) מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון השני של 2023.

הכנסות המימון נטו ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו בכ-22 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-14.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ-50%. 

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם בכ-9.3 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-8.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ-8%.

הרווח המתואם (בניכוי הוצ' לא תזרימיות) ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם בכ- 9.6 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 8.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ-8.5%. 

מניתוח מח"מ התיק עולה כי 33% מהתיק נפרע עד 30 יום, 52% מהתיק, במצטבר, נפרע עד 60 יום ו-69% מהתיק, במצטבר, נפרע עד 90 יום. המח"מ הקצר ותזרים הפירעונות מאפשרים לחברה גמישות ומתן תגובה מהירה לתנאי שוק.  

למועד הדוח תיק האשראי של החברה עמד על כ-839 מיליון ש"ח, עליה של כ-17% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. תיק האשראי בסמוך למועד פרסום הדוח עמד על מעל ל-860 מיליון ש"ח. 

נכון למועד דוח זה, בחישוב שיעור ההפרשה הכללית לחובות מסופקים נלקחו בחשבון הציפיות העתידיות בדבר השפעת עליית ריבית בנק ישראל והמשך מגמה זו. יתרת ההפרשה להפסדי אשראי נכון ליום 30 ביוני 2023, עומדת על סך של כ-20.5 מיליון ש"ח. זאת לעומת כ- 13.8 מיליון ש״ח נכון ליום 31 למרץ 2023. העלייה נובעת בעיקר מגידול בהפרשה הספציפית וגידול בהפרשה הכללית כתוצאה מגידול בתיק האשראי והשפעת הנתונים המאקרו כלכליים להם עשויה להיות השפעה על סיכון האשראי. 

התשואה להון ברבעון השני לשנת 2023 עמדה על כ-25% בחישוב שנתי. מחזור עסקאות האשראי הרבעוני עמד על כ-870 מיליון ש"ח. בסוף הרבעון השני לשנת 2023 ההון עצמי עלה לשיא של כ-165 מיליון ש"ח.

נגישות למקורות מימון: לחברה מסגרות אשראי מבנק לאומי ובנק דיסקונט. מתחילת השנה החברה הגדילה את מסגרות האשראי הבנקאיות שלה העומדות על סך 385 מיליון ש"ח. כמון כן, לחברה אג"ח ציבורי בהיקף של כ-225 מיליון ש"ח, נכון לסוף הרבעון השני 2023. בנוסף, לחברה מסגרת אשראי בהיקף של 180 מיליון ש"ח מחברת אשראי חוץ בנקאי.

לגרף שוהם ביזנס לחצו כאן

45 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 17.77 מיליון בשוהם ביזנס
קרנות נאמנות שמחזיקות את שוהם ביזנס. לרשימה המלאה
x