הרחבת כביש 6 - קבוצת אורון מדווחת על זכיית החברה

קבוצת אורון מדווחת על זכיית החברה במכרז לתכנון וביצוע עבודות סלילה וגישור בכביש 6 בהיקף של למעלה מ 800 מיליון שקל

 

 

 
Photo Bloopiers Dreamstime.comPhoto Bloopiers Dreamstime.com
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/09/2023

קבוצת אורון מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 11.9.2023 התקבלה הודעה על זכייתה של חברת הבת אורון תשתיות ובניה (ג.י) בע"מ (100%) במכרז מסוג תכנון וביצוע (DESIGN BUILD) של חברת דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ, לביצוע עבודות סלילה וגישור להרחבה של כביש 6 בקטע שבין מחלף ניצני עוז עד מחלף עירון באורך של כ- 20.3 ק"מ ("המכרז" או "הפרויקט"). בהתאם לתנאי המכרז, התמורה בגין העבודות הינה פאושלית בסך של כ- 810 מיליוני ש"ח (בתוספת מע"מ כדין) והיא צמודה בעיקרה למדד מחירי תשומה בסלילה וגישור ובחלקה למדד מחירי תשומה בבנייה. תקופת התכנון והביצוע על פי תנאי המכרז הינה כ-60 חודשים.  

מר יואל עזריה, יו"ר החברה ומבעלי השליטה: אנו שמחים לבשר על זכיה בפרוייקט משמעותי בהיקפו ובחשיבותו, הכולל הרחבת נתיבי הנסיעה בקטע המרכזי של ציר התחבורה הראשי בישראל. זכיה זו חוזרת ומעידה על היכולות המקצועיות והניהוליות שנבנו בקבוצה במהלך השנים, אשר יחד עם האיתנות הפיננסית מאפשרות לנו להתמודד ולזכות בפרוייקטים שכאלו. כתוצאה מזכיה זו גדל צבר הפרוייקטים של החברה לסך של כ-2.5 מילארד ₪.

להערכת החברה, שיעור הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט דומה לשיעורי הרווח לפיהם החברה נוהגת לתמחר פרויקטים לביצוע עבודות מסוג זה.

בהתחשב בהיקף הפרוייקט ותנאיו, בכוונת החברה לממן את הפרויקט ממקורות עצמאיים וכן ממקורות מימון חיצוניים.

יודגש, כי הערכת החברה בדבר שיעור הרווח הגולמי הצפוי הינו מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, אשר אין וודאות בהתממשותו. הערכות החברה כאמור מבוססות, בין היתר, על המידע הקיים בידי החברה נכון למועד הדוח, בהתחשב בניסיונה של החברה בפרויקטים מסוג זה, ומושפע, בין היתר, בקצב התקדמות העבודות וכן בגורמי הסיכון החלים על פעילותה של החברה.

x