הודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר דחיית מועדי תשלום וסגירת מכרזים

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

יעקב קוינט, מנהל הרשות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/10/2023

נוכח המלחמה עמה מתמודדת מדינת ישראל בימים אלו, החליטה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות", לדחות את מועדי התשלום הקבועים בשוברים שהונפקו וכן לדחות את סגירת מכרזי המקרקעין וזאת בכפוף ובהתאם למפורט להלן:

1. לקוח המחזיק בידו שובר לתשלום שהונפק על ידי הרשות ואשר התשלום האחרון הנקוב בו הוא בין התאריכים 08.10.2023 ועד 29.10.2023, יוכל לשלם את הסכום הנקוב בשובר - ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן - עד ולא יאוחר מיום 30.10.2023, זאת ללא תוספת הצמדה וריבית, ומבלי שדחיית התשלום כשלעצמה תחשב איחור ו/או הפרה של תנאי העסקה ו/או תנאי המכרז.

2. מובהר בזאת כי מקום בו התשלום הינו תנאי לביצוע פעולה ו/או הנפקת הסכם, לא יינתן השירות ולא יונפק הסכם עד להשלמת ביצוע התשלום המלא והכל בהתאם לתנאי ההתקשרות או העסקה.

3. מועד סגירת כלל מכרזי המקרקעין ידחו, בשלב זה, ליום 25.10.2023.

4. בעסקות להקצאת קרקע במכרז ובפטור ממכרז יחולו בנוסף ההוראות הבאות:

א. עם דחיית מועדי תשלום הקבועים בתנאי העסקה עבור רכיב הקרקע והוצאות הפיתוח, ידחו ליום 30.10.2023 גם מועדי ביצוע ההתחייבויות על פי תנאי העסקה המהווים תנאי לחתימת הסכם פיתוח או חכירה על ידי הרשות דהיינו - המצאת ערבויות חתימה על הסכם תשתיות, חתימה על הסכם בניה, והמצאת הסכם חתום לרשות.

ב. דחיית מועדי תשלום הוצאות הפיתוח ושאר מועדי ביצוע ההתחייבות על פי תנאי העסקה המהווים תנאי לחתימת הסכם פיתוח או חכירה  על ידי הרשות, כאמור, תחול גם במקרה בו הוצאות הפיתוח ושאר ההתחייבויות כאמור לא משולמות או לא מנהלות מול הרשות (אלא משרד הבינוי והשיכון או גורם מפתח אחר). סעיף זה לא יחול על תשלומי אגרות והיטלים על פי דין אשר בעניינם יחולו הוראות הדין.

ג. דחיה זאת אינה מהווה אישור לדחיית מועדים או מתן אורכה לביצוע חיובים אחרים המעוגנים בהסכמים.

5. מומלץ לבצע פעולות באמצעות היישום האיזור האישי (רמ"י שלי).

באמצעות היישום ניתן לבצע פעולות רבות ומגוונות ובכלל זה, קבלת אישור זכויות, מתן התחייבות לרישום משכנתא וסילוקה, העברת זכויות ועוד.

לתמיכה טכנית לכניסה וביצוע פעולות באיזור האישי, ניתן לפנות למוקד הטלפוני שמספרו *5575

או 03-9533333.

יש לעקוב אחרי עדכונים נוספים באתר הרשות.

x