דגשים לתאגידים המדווחים בדבר גילוי על השלכות מלחמת חרבות ברזל

המסמך שפרסמה הרשות מדגיש את החשיבות במתן גילוי מקיף ושימושי למשקיעים על השפעות המלחמה על המצב העסקי של התאגידים במסגרת הדוחות לרבעון השלישי לשנת 2023 ובמסגרת דיווחים מידיים

 

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/11/2023

רשות ניירות ערך מפרסמת מסמך דגשים וקווים מנחים הנוגעים לגילוי הנדרש בעת פרסום הדוח לרבעון השלישי לשנת 2023 וכן במסגרת דיווחים מידיים והכל במטרה להבטיח שמירה על סטנדרט גבוה של גילוי עדכני ואיכותי.

הרשות סבורה כי מסמך זה יסייע בידי התאגידים להתמקד בנושאים שלגביהם נדרש לתת לציבור המשקיעים מידע שימושי, מדויק ובזמן אמת על השלכות מצב המלחמה, יספק ודאות גדולה יותר למידע אותו מצופה שיימסר למשקיעים – הן במישור הדיווחים המיידיים והן במישור המידע הענפי והמצב העסקי מימוני שעתיד להתפרסם במסגרת הדוח לרבעון השלישי לשנת 2023. 

המסמך כולל דגשים בשני תחומים: דגשים ביחס לדיווחים מיידים ודגשים ביחס לגילוי במסגרת הדוחות לרבעון השלישי לשנת 2023. 

במסגרת הדגשים בנוגע לדיווחים מיידיים מפרסמת הרשות הבהרות באשר לחשיבות לפרסם דיווחים לגבי השלכות מצב המלחמה על פעילותם העסקית של תאגידים מדווחים, על תאגידים שפעילותם העסקית מושפעת או עלולה להיות מושפעת מכך בצורה מהותית. במסגרת זו על התאגידים להקפיד שיינתן למשקיעים מידע אינפורמטיבי ועדכני המשלב מידע כמותי לצד ניתוח איכותי של ההשלכות המרכזיות של אירועי המלחמה על פעילותו העסקית ומידת ההשפעה על הרציפות התפעולית והמצב המימוני. 

בנוסף ולקראת פרסום דוח לרבעון השלישי לשנת 2023 הרשות מבקשת מהתאגידים לבחון את הצורך לכלול התייחסות בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לאירועי המלחמה להם יש השפעה מהותית על המצב הכספי, הנכסים, תוצאות הפעילות, יכולת השמירה על רציפות תפעולית ותפקודית, מצבת העובדים ועוד. את הניתוח מבקשת הרשות לבצע בהתאם למגזרי הפעילות בהם פועל התאגיד.

כמו כן הרשות מבקשת מהתאגידים שיינתן בדוחות מידע כמותי ואיכותי בנוגע לאירועי המלחמה להם יש השפעה מהותית על פעילות התאגיד בהתאם לענף בו התאגיד פועל. כאשר על המידע לכלול הסברים על המגמות המתפתחות והצפויות להערכת התאגיד וכן על תכניות ופעולות שהתאגיד נקט או שבכוונתו לנקוט כדי להתמודד עם ההשלכות. הרשות מספקת במסמך מספר דוגמאות לגילוי המתבקש בהתאם לענפים המרכזיים: נדל"ן יזמי, מלונאות, תשתיות וקבלנות ביצוע, תעופה, תיירות, קמעונאות, אשראי חוץ בנקאי ועוד.

בנוסף מבקשת הרשות מהתאגידים לכלול במסגרת דוח הדירקטוריון גילוי איכותי וכמותי אשר יאפשר ניתוח מקיף של מצבו הפיננסי של התאגיד, הנזילות, האיתנות הפיננסית, מקורות המימון העומדים לרשותו ויכולתו לעמוד בפירעון התחייבויותיו. במסגרת זו יש לפרט את עיקרי הנחות המפתח, שיקול הדעת שהופעל, ואת התרחישים השונים שהובאו בחשבון, אשר עומדים בבסיס הערכות התאגיד לגבי יכולת הפרעון. 

בנוסף מציינת הרשות כי בעת בחינת הנחת העסק החי ומצב פיננסי של תאגיד בהתאם לתקני ה- IFRS, תאגיד נדרש לבחון את יכולתו לעמוד בפירעון התחייבויותיו ולהמשיך ולפעול כעסק חי ולכלול במידת הצורך גילוי מפורט במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים (ביאור ראשון בדרך כלל) בנוגע להערכתו ולהנחות העומדות בבסיס הערכות אלה. בחינה זו מקבלת משנה תוקף נוכח השפעת המלחמה על הפעילות העסקית של תאגידים רבים וככל שאירועי המלחמה ימשיכו לתת אותותיהם ולהשפיע באופן מהותי. 

כך למשל, מציינת הרשות, ככל שלהערכת התאגיד קיימת אי ודאות בקשר ליכולתו לעמוד בפירעון התחייבויותיו, אשר אינה מגיעה לכדי ספקות משמעותיים באשר ליכולתו להמשיך ולפעול כעסק חי, התאגיד נדרש, בהתאם להוראות ה-IFRS, לכלול גילוי מפורט באשר להנחות העומדות בבסיס הערכות אלה, לרבות תכניות ההנהלה וסבירות התממשותן, ככל שהן רלבנטיות. במסגרת בחינה זו יש להביא בחשבון אירועים שאירעו עד למועד פרסום הדוחות הכספיים.

x