G City מפרסמת דוחות: ה- NOI מנכסים זהים עלה בכ-9.4% ב-9 החודשים הראשונים של השנה, המינוף ירד ל-64.3% מ-67.6%

החברה ממשיכה להציג תוצאות תפעוליות חזקות בכל הפרמטרים והתקדמות בתוכנית האסטרטגית למיקוד עסקי, מימוש נכסים והפחתת המינוף של הקבוצה; הואיל ו-85% מפעילות החברה הם בחו"ל, למלחמת חרבות ברזל לא צפויה השפעה מהותית על עסקיה ותוצאותיה הכספיות

 

 

חיים כצמן, קרדיט: יח״צחיים כצמן, קרדיט: יח״צ

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/11/2023

חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל G City: ""זהו הרבעון הראשון בו אנו מציגים תוצאות הפעילות ללא השפעת תיק הנכסים ברוסיה שנמכר במהלך המחצית הראשונה של שנת 2023. אנו ממשיכים להציג תוצאות תפעוליות חזקות כפי שבא לידי ביטוי בהמשך הצמיחה ב- NOI מנכסים זהים, עלייה בשיעור התפוסה, עליה במספר המבקרים, וכן בשכ"ד למ"ר. חיזוק ההנהלה וניהול קפדני ופרטני של נכסי הליבה שלנו וההתמקדות בהם, שזהו לב ליבה של התוכנית העסקית של החברה לשנים הקרובות, מניב תוצאות חזקות כפי שבאו לידי ביטוי ברבעון וימשיך להשפיע גם בהמשך. ההון העצמי שלנו שעלה מתחילת השנה והמהלכים המוצלחים בתוכנית למימוש ומימון מחדש של נכסים באים לידי ביטוי בירידת המינוף ל- 64.3% מ67.6% בתחילת השנה. אנו ממשיכים להתקדם עם התוכנית ונמצאים כעת בתהליכים שונים, חלקם מתקדמים, ביחס למספר נכסים בהיקף של כ-2.4  מיליארד ש"ח, כאשר במקביל אנו פועלים גם להקטנת חשיפתינו לברזיל לרבות בדרך של הנפקה לציבור שתמורתה תשמש גם היא להמשך הליך הורדת המינוף." 

מהדוחות עולה, כי G City רשמה ברבעון השלישי עלייה של 5.8% ב- NOIלכ-417 מיליון שקל, לעומת כ-394 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים עלה ברבעון בכ-7.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וב-9.4% בתשעת החודשים הראשונים של השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

ה- FFO של החברה הסתכם ברבעון לכ- 110 מיליון ש"ח (0.62 ש"ח למניה) לעומת כ-109 מיליון ₪ (כ-0.65 ש"ח למניה) ברבעון המקביל אשתקד (בנטרול תיק הנכסים ברוסיה שנמכר במחצית הראשונה של 2023). 

חברת G City, המפעילה את מתחמי G ברחבי ישראל ומרכזים מסחריים בחו"ל, מדווחת על עלייה בשיעורי התפוסה בנכסי החברה לכ-95.2% נכון ל-30 בספטמבר 2023, לעומת 93.8% אשתקד; מספר המבקרים עלה בכ-4%; פדיונות השוכרים עלו ב-6.7% ושכ"ד הממוצע למ"ר עלה בכ-%11.

שיעור המינוף (סולו מורחב) של החברה נכון ליום 30 בספטמבר 2023 ירד ל-64.3% לעומת כ-67.1% בסוף הרבעון השני השנה, בעיקר כתוצאה מהתקדמות בשלבי השיווק והמכירה של מספר נכסים שסווגו כתוצאה מכך לסעיף נכסים מיועדים למכירה. 

ברבעון רשמה החברה הפסד שעיקרו אינו תזרימי שהסתכם לכ-407 מיליון ש"ח ונובע בעיקר מהפרשות חשבונאיות, לרבות משערוך שלילי של נגזרים פיננסיים כתוצאה מהיחלשות הש"ח מול מטבעות הפעילות של החברה בסך של 219 מיליון ש"ח, ירידת ערך, בחלק מהנכסים בצפון אירופה עקב עדכון שיעור ההיוון באירופה בסך של 174 מיליון ש"ח והתאמת שווי לקרקע לפיתוח בישראל בסך של כ- 65 מיליון ש"ח וכן גידול בעתודה למיסים נדחים של כ- 70 מיליון ש"ח. ההפסד קוזז בחלקו הודות לרווחי הפעילות השוטפים התזרימיים. מאידך, השפעת היחלשות הש"ח מול מטבעות הפעילות של החברה באה לידי ביטוי בגידול בקרנות ההון החיוביות בסך של כ- 170 מיליון ש"ח.

החברה ממשיכה ליישם את התוכנית האסטרטגית למימוש נכסים: ממועד פרסום התוכנית באוקטובר 2022 ועד ליום פרסום הדוח, החברה מכרה נכסים או התקשרה בהסכמים מחייבים למכירת נכסים בהיקף של כ-3 מיליארד שקל, וחתמה על הסכם כוונות מפורט למכירת נכס בהיקף כ-.11 מיליארד שקל בג'י אירופה הצפויה להסגר ברבעון הראשון של שנת 2024. בנוסף, הועמדו למכירה נכסים נוספים בהיקף של 2.7 מיליארד שקל (חלקם בהליכי מו"מ מתקדמים), ובסה"כ כ-6.8 מיליארד שקל.

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 30 בספטמבר עלה בכ-193 מיליון שקל לעומת סוף שנת 2022 ועמד על כ-5.2 מיליארד שקל, כ-29.2 שקל למניה.

דירקטוריון החברה החליט שלא לחלק דיבידנד רבעוני וישוב ויבחן את הנושא ברבעונים הבאים בהתאם להתקדמות תכנית מימוש ומימון הנכסים כמו גם פרמטרים אחרים.

החברה מתייחסת בדוחות גם להשפעות מלחמת חרבות ברזל, ומציינת כי מאחר והכנסות החברה נטו בחו"ל מהוות כ-85% מכלל הכנסות החברה ופעילותה והכנסתה נטו בישראל מהווה כ-15%, להערכת החברה, לשינויים בהיקף הפעילות בנכסי החברה בישראל וכן להקלות שהעניקה כאמור לא צפויה להיות השפעה מהותית על עסקיה ותוצאותיה הכספיות של החברה. אמנם עם פרוץ המלחמה נרשמה ירידה משמעותית בהיקף הפעילות הכלכלית בישראל, לרבות בנכסיה של החברה בישראל, אך ניכר כי עם חלוף הזמן נרשמת מגמת עלייה בהיקף המבקרים והפדיונות בנכסי החברה, אם כי הם טרם שבו להיקפים המקובלים טרם המלחמה.

לגרף ג׳י סיטי לחצו כאן

1 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 0 אלפי בג׳י סיטי
קרנות נאמנות שמחזיקות את ג׳י סיטי

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

אלטשולר שחם סופה מניות

-0.69%

-5447744.1


x