איילון ביטוח עלייה של כ-79% ברווח

איילון ביטוח ממשיכה ליישם בהצלחה את האסטרטגיה העסקית: שיפור ברווח לצד שיפור ביחס כושר הפירעון וגידול במחזורי המכירות; גידול של 79% ברווח הכולל מול הרבעון המקביל אשתקד לצד שיפור עקבי בפרמיות שגבתה החברה; בתשעת החודשים הראשונים של 2023 עברה איילון לרווח של כ-46 מיליון שקל; שיפור ביחס כושר הפירעון 113% בתקופת הפריסה

 

 

 
שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגרשרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגר
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/11/2023

מגזר ביטוחי הבריאות רשם את הגידול הרבעוני הגבוה ביותר בפרמיות, ומגזר הביטוח הכללי הציג את השיפור הטוב ביותר ברווחיות >>> בתשעת החודשים הראשונים של 2023 רשמה איילון תשואה על ההון של 9.2% במונחים שנתיים;

שרון רייך, מנכ"ל איילון ביטוח: "על רקע המציאות המורכבת ואפופת אי-הוודאות בה שרוי המשק הישראלי בעת הזו, ניצב ענף הביטוח בפני אתגרים רבים. כחברת ביטוח ופיננסים מהמובילות בישראל, אנו מתאימים את עצמנו למציאות המשתנה כשטובת מבוטחינו לנגד עינינו וממשיכים לתמוך בעובדינו ולתת מענה ושירות מיטבי בכל נושא למבוטחי החברה וסוכניה. החברה המשיכה ברציפות עסקית ובפעילות השוטפת גם בעת הזו,  כאשר העניקה גמישות בשעות העבודה, לקחה חלק ביוזמות חברתיות לטובת סיוע למפוני הדרום והצפון, תמכה בעובדים שגויסו בצו 8 ובמשפחותיהם, והעניקה סדנאות ומפגשים אשר הותאמו במיוחד לתקופה המורכבת וכלים מקצועיים שיתמכו בפעילות הרציפה של העובדים וסוכני החברה היות וקיים חוסר ודאות באשר להתפתחות המלחמה והיקפיה. 

לא מובן מאליו, אם כן, שאיילון ממשיכה להציג גם ברבעון הנוכחי שיפור נוסף ברווחיות  – רבעון שישי ברציפות – לצד גידול בפרמיות. השיפורים שהצגנו ברבעון הינם פועל יוצא של המשך יישום האסטרטגיה העסקית שהתווייתה הנהלת החברה. במהלך הרבעון השלישי פרסמנו את דוח הסביבה, חברה וממשל תאגידי השני של קבוצת איילון, המשקף לא רק את החשיבות שאנו מייחסים לתחום האחריות התאגידית, אלא גם את המאמץ וההשקעה היומיומית שלנו בהטמעת שיקולים חברתיים, סביבתיים וערכיים שנועדו לשרת, בראש ובראשונה, את מבוטחי החברה. נמשיך לפעול ללא לאות גם ברבעון האחרון של השנה למען פיתוח מוצרי ביטוח שונים ומתן שירות מקצועי שיעניקו ערך אמיתי למבוטחינו".

איילון ביטוח פרסמה היום את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים של שנת 2023. 

במהלך הרבעון השלישי רשמה החברה עלייה של כ-79% ברווח הכולל שהסתכם בכ-12.6 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-7.0 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במהלך תשעת החודשים של 2023 עברה החברה לרווח כולל של כ-46 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-52 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בתקופת הדוח רשמה החברה רווח ביטוחי כתוצאה מטיוב התיק ויישום התוכנית העסקית של ההנהלה למיקוד עסקי וכן רווח פיננסי (ללא השפעת ריבית) ביחס להפסד פיננסי בתקופה מקבילה,  כתוצאה מתשואות חיוביות בשוק ההון, אשר השפיעו על תיק הנוסטרו – כל זאת לעומת תשואה שלילית שנרשמה בתקופות המקבילות אשתקד. 

יחס כושר הפירעון, ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה, נכון ליום 30 ביוני 2023, עומד על 101% (לעומת 95% ליום 31 בדצמבר 2022). יחס כושר הפירעון בהתחשב בתקופת הפריסה עומד על 113% נכון ליום 30 ביוני 2023 (לעומת 106% ליום 31 בדצמבר 2022).

סך דמי ביטוח ברבעון השלישי עלו בכ-2.6% לכ-1.04 מיליארד שקל, לעומת סך דמי ביטוח של כ-1.01 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים של השנה עלו סך דמי הביטוח בכ-11.5% לכ-3.13 מיליארד שקל, לעומת סך דמי ביטוח של כ-2.81 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בתחום הביטוח הכללי, גדל היקף דמי הביטוח ברבעון השלישי בכ-1.08% לכ-555.2 מיליון שקל, לעומת 549.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים של השנה גדל היקף הפרמיות בכ-15.2% לכ-2.03 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-1.77 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהיקף הפרמיה נובע מכל ענפי הפעילות.

בתחום ביטוח החיים, גדל היקף הפרמיות ברבעון השלישי בכ-3.25% לכ-167.2 מיליון שקל, לעומת היקף של כ-162 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים של השנה הסתכם היקף הפרמיות בכ-486 מיליון שקל, לעומת היקף של 491.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מקיטון בפרמיות בגין פוליסות מנהלים. מנגד, חל בתקופת הדוח גידול בפרמיות בגין פוליסות ריסק פרט ופוליסות ריסק קולקטיביות. ברבעון הנוכחי חל גידול בעיקר בפוליסות קולקטיב.

בתחום ביטוחי הבריאות, גדל היקף הפרמיות ברבעון השלישי בכ-4.9% לכ-319.7 מיליון שקל, לעומת כ-304.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים של השנה גדל היקף הפרמיות בכ-10.9% לכ-608.7 מיליון שקל, לעומת 548.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מעלייה בהיקף המכירות של פוליסות הוצאות רפואיות פרט, פוליסות בריאות קולקטיב ופוליסות עובדים זרים.

תוצאות הפעילות לפי מגזרים

במגזר הביטוח הכללי רשמה החברה ברבעון השלישי רווח כולל של כ-27.5 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל של כ-16.0 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים של השנה רשמה החברה במגזר רווח כולל של 117.3 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל של כ-73.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר ביטוח הבריאות רשמה החברה ברבעון השלישי הפסד כולל של כ-1.7 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל של כ-3.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים של השנה רשמה החברה במגזר הפסד כולל של 26.3 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-46.5 מיליון שקל. 

במגזר ביטוח החיים וחסכון ארוך טווח רשמה החברה ברבעון השלישי הפסד כולל של כ-5.1 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל של כ-2.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים של השנה רשמה החברה במגזר הפסד כולל של 23.6 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל של כ-58.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

ממאזן החברה עולה כי, נכון ליום 30 בספטמבר 2023, מנהלת איילון ביטוח נכסים בהיקף כולל של כ-15.9 מיליארד שקל. הון החברה הסתכם בכ-685 מיליון שקל.

אירועים נוספים בתקופת הדוח ולאחריו:

החברה פרסמה בחודש נובמבר, זו הפעם השנייה, את דוח סביבה, חברה וממשל תאגידי ESG - Environmental, Social, Governance)) של קבוצת איילון המשקף ומסכם תהליכים שהתקיימו בקבוצה בין השנים 2021-2022, לחיזוק והטמעת עקרונות וערכי ESG.

במהלך ספטמבר 2023 הודיעה החברה כי חברת הדירוג מידרוג אישרה מחדש את דירוג האשראי של איילון לרמה של A2.il, עם אופק דירוג "יציב".

לגרף איילון לחצו כאן

20 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 5.57 מיליון באיילון
קרנות נאמנות שמחזיקות את איילון. לרשימה המלאה
x